پایان نامه ها و مقالات

نواحی روستایی، مناطق روستایی

اقتصاد شهری و روستایی مورد تاکید قرارداده اند. چنانکه در کشورهایی با ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت، شهرک ها و شهر های کوچک از طریق دسترسی به تامین خدمات، تسهیلات و فرصت های ادامه مطلب…

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

سلسله مراتب شهری، جمع آوری اطلاعات

مورد نیاز ساکنان خود باید بتواند خدمات مورد نیاز روستاها و سکونتگاه ها پیرامون خود را نیز تامین کند. اکثر ساکنان سکونتگاه های پیرامونی و نیز شهروندان این شهر معتقدند که شهر میانراهان نتواسته است ادامه مطلب…

By mitra4--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

نواحی روستایی، توسعه روستایی

فهرست جداولجدول(۲-۱): جایگاه شهرهای کوچک در نظریه های سازمان یابی و توسعه سکونتگاهی ۱۹جدول شماره ۳-۲ میانگین دمای حداکثر هوا ۵۴جدول شماره ۳-۳ میانگین دمای حداقل هوا ۵۴جدول شماره ۳-۴ میزان بارش ماهیانه و سالیانه ادامه مطلب…

By mitra4--javid, ago