صل اول: مقدمهای بر رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T
…………………..
۱
۱-۱- مقدمه
…………………………………………………………………………………………………..
۱
۱-۲- بررسی رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T
……………………………..
۳
۱-۳- ساختار پایاننامه
……………………………………………………………………………….
۵
فصل دوم: آشنایی با سیگنالینگDVB-T و تابع ابهام آن
…………………………..
۶
۲-۱- مقدمهای بر سیگنالینگ DVB-T
……………………………………………………
۶
۲-۲- بررسی لایه فیزیکی DVB-T
……………………………………………………………
۸
۲-۲-۱- MPEG و مالتیپلکس کانالها
……………………………………..
۹
۲-۲-۲- Splitter
………………………………………………………………………….
۱۰
۲-۲-۳- Scrambler
…………………………………………………………………….
۱۱
۲-۲-۴- کدینگ و اینترلیوینگ خارجی
…………………………………………
۱۲
۲-۲-۵- کدینگ داخلی
…………………………………………………………………
۱۴
۲-۲-۶- اینترلیوینگ داخلی
……………………………………………………………
۱۵
۲-۲-۶-۱- اینترلیوینگ داخلی روی بیتها
……………………..
۱۵
۲-۲-۶-۲- اینترلیوینگ داخلی روی سمبلها
………………..
۱۹
۲-۲-۷- Signal Constellation
………………………………………………
۲۰
۲-۲-۸- ساختار فریم OFDM
………………………………………………………
۲۲
۲-۳- نحوه پوشش DVB-T
……………………………………………………………………….
۳۳
۲-۴- توان فرستندههای DVB-T
……………………………………………………………
۳۵
۲-۵- بررسی تابع ابهام سیگنال DVB-T
……………………………………………………
۳۵
۲-۵-۱- تابع ابهام DVB-T
…………………………………………………………
۳۶
فصل سوم: معرفی روشهای وفقی حذف تداخل در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T و چگونگی آشکارسازی هدف در آنها
……………..
۴۲
۳-۱- مقدمه
…………………………………………………………………………………………………..
۴۲
۳-۲- جایگاه و عملکرد فیلترهای وفقی در رادارهای پسیو
………………………..
۴۳
۳-۳- معرفی روشهای وفقی حذف تداخل
…………………………………………………
۴۷
۳-۳-۱- فیلتر وینر
………………………………………………………………………….
۴۷
۳-۳-۲- الگوریتم LMS
…………………………………………………………………
۴۹
۳-۳-۳- الگوریتم NLMS
……………………………………………………………
۵۲
۳-۳-۴- الگوریتم VSLMS و VSNLMS
……………………………..
۵۳
۳-۳-۵- الگوریتم RLS
…………………………………………………………………
۵۵
۳-۳-۶- الگوریتم Fast-RLS
………………………………………………………
۵۶
۳-۴- مقایسه پیچیدگی محاسباتی روشهای وفقی
…………………………………..
۶۰
۳-۵- آشکارساز GLR
………………………………………………………………………………….
۶۱
فصل چهارم: نتایج شبیهسازی در بررسی عملکرد فیلترهای وفقی در حذف تداخل و آشکارسازی هدف در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال
………
۶۴
۴-۱- مقدمه
…………………………………………………………………………………………………..
۶۴
۴-۲- تنظیم مناسب پارامترهای فیلترهای وفقی
…………………………………………
۶۶
۴-۲-۱- تنظیممناسب پارامترهای فیلترهای وفقی خانواده LMS
.
۶۶
۴-۲-۲- تنظیممناسب پارامترهای فیلترهای وفقی خانواده RLS
.
۷۲
۴-۳- بررسی و مقایسه عملکرد فیلترهای وفقی در حذف تداخل
………………..
۷۴
۴-۴- آشکارسازی هدف
………………………………………………………………………………….
۸۲
فصل پنجم: نتیجه و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
…………………………………………
۹۳
۵-۱- نتیجه
…………………………………………………………………………………………………..
۹۳
۵-۲- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
……………………………………………………………
۹۵
– فهرست منابع
……………………………………………………………………………………………………………..
۹۶
– چکیده به زبان انگلیسی
……………………………………………………………………………………………..
۱۰۱

فهرست جدولها

عنوان و شماره
صفحه
۱-۱: قابلیت رزولوشن در برد برای چند سیگنالینگ مختلف
۴
۲-۱: اطلاعات کد کانولوشن با نرخهای متفاوت
۱۴
۲-۲-الف: حاصل نگاشت بیت در مدولاسیون QPSK
۱۶
۲-۲-ب: حاصل نگاشت بیت در مدولاسیون ۱۶-QAM
۱۶
۲-۲-ج: حاصل نگاشت بیت در مدولاسیون ۶۴-QAM
۱۶
۲-۳: مشخصات فریم OFDM و مقادیر ممکن برای Tu و ∆ در فریم OFDM
۲۲
۲-۴-الف: مقادیر ممکن برای طول سمبل و زمان محافظ در پهنای باند ۶ مگاهرتز
۲۳
۲-۴-ب: مقادیر ممکن برای طول سمبل و زمان محافظ در پهنای باند ۷ مگاهرتز
۲۳
۲-۴-ج: مقادیر ممکن برای طول سمبل و زمان محافظ در پهنای باند ۸ مگاهرتز
۲۳
۲-۵: محل پایلوتهای پیوسته در هر سمبل OFDM
۲۵
۲-۶: شماره حاملهای TPS در هر سمبل OFDM
۲۶
۲-۷: سیگنالینگ و فرمت TPS
۲۷
۲-۸: تشخیص شماره فریم در سوپر فریم
۲۸
۲-۹: تشخیص نوع مدولاسیون مورد استفاده
۲۸
۲-۱۰: تشخیص نرخ کدینگ داخلی
۲۸
۲-۱۱: تشخیص زمان محافظ
۲۹
۲-۱۲: تشخیص نوع مود ارسالی
۲۹
۲-۱۳: نگاشت بیتهای cell_info
۲۹
۲-۱۴: اطلاعات مربوط به نرخ بیت
ارسالی (Mbits/sec) بر حسب اطلاعات مدولاسیونها و نرخ کدینگ متفاوت
۳۲
۲-۱۵: نسبت C/N مورد نیاز برحسب نوع کانال و اطلاعات مدولاسیون و نرخ کدینگ
۳۲
۲-۱۶: شهرهای تحت پوشش DVB-T در ایران
۳۴
۲-۱۷: پارامترهای سیگنال انتخابی در رسم تابع ابهام
۳۷
۳-۱: طول فیلتر وفقی مورد نیاز و حجم محاسبات در الگوریتمهای RLS و FTF-RLS
۶۱
۴-۱: میزان تضعیف کلاتر بر حسب پارامتر μ در الگوریتم LMS
۶۷
۴-۲: میزان تضغیف کلاتر بر حسب پارامتر μx در الگوریتم NLMS
۶۸
۴-۳: میزان تضعیف کلاتر بر حسب پارامترهای ρ و μmin در الگوریتم VSLMS در حالت کلاتر با داپلر صفر، ۵/۰ و ۱۰ هرتز
۷۰
۴-۴: میزان تضعیف کلاتر بر حسب پارامترهای ρ و μmin در الگوریتم VSNLMS در حالت کلاتر با فرکانس داپلر صفر، ۵/۰ و ۱۰ هرتز
۷۱
۴-۵: میزان تضعیف کلاتر بر حسب پارامتر λ در الگوریتم RLS
۷۳
۴-۶: میزان تضعیف کلاتر بر حسب پارامتر λ در الگوریتم FT-RLS
۷۳

فهرست شکلها

عنوان
صفحه
۱-۱: هندسه دو پایه رادار پسیو
۳
۱-۲: مدلی از کانال مراقبت در رادار پسیو
۵
۲-۱: ساختار کلی فرستنده DVB-T
۸
۲-۲: جزییات ساختار فرستنده DVB-T
۹
۲-۳: دنباله خروجی MPEG-2
۱۰
۲-۴: ساختار scrambler در DVB-T
۱۱
۲-۵: فرمت دنباله خروجی scrambler
۱۲
۲-۶: دنباله ارسالی بعد از کدینگ خارجی
۱۳
۲-۷: بلوک دیاگرام اینترلیوینگ خارجی و دیاینترلیوینگ
۱۳
۲-۸: دنباله ارسالی بعد از اینترلیوینگ خارجی
۱۳
۲-۹: ساختار کد کانولوشن مادر با نرخ ۲/۱
۱۴
۲-۱۰-الف: اینترلیوینگ داخلی در حالت غیر سلسله مراتبی برای مدولاسیون QPSK
۱۶
۲-۱۰-ب: اینترلیوینگ داخلی در حالت غیر سلسله مراتبی برای مدولاسیون ۱۶-QAM
۱۷
۲-۱۰-ج: اینترلیوینگ داخلی در حالت غیر سلسله مراتبی برای مدولاسیون ۶۴-QAM
۱۷
۲-۱۱-الف: اینترلیوینگ داخلی در حالت سلسله مراتبی برای مدولاسیون ۱۶-QAM
۱۸
۲-۱۱-ب: اینترلیوینگ داخلی در حالت سلسله مراتبی برای مدولاسیون ۶۴-QAM
۱۹
۲-۱۲-الف: مدولاسیون QPSK با کد گری
۲۱
۲-۱۲-ب: مدولاسیون ۱۶-QAM با کد گری
۲۱
۲-۱۲-ج: مدولاسیون ۶۴-QAM با کد گری
۲۱
۲-۱۳: ساختار فریم OFDM و محل پایلوتها
۲۴
۲-۱۴: نحوه پوشش استاندارد DVB-T روی کره زمین
۳۳
۲-۱۵: تابع ابهام سیگنال DVB-T
۳۷
۲-۱۶: تابع ابهام در حالت دوبعدی بر حسب زمان
۳۹
۲-۱۷: بلوک دیاگرام حذف پیکهای اضافی در سیگنالینگ DVB-T
۳۹
۲-۱۸-الف: حذف پیکهای بین سمبلی از تابع ابهام
۴۰
۲-۱۸-ب: حذف پیکهای درون سمبلی از تابع ابهام
۴۰
۲-۱۸-ج: حذف تمام پیکهای اضافی از تابع ابهام
۴۱
۳-۱: سیگنالهای دریافتی در کانال مرجع و مراقبت در رادار پسیو
۴۲
۳-۲-الف: ترکیب کننده خطی وفقی
۴۴
۳-۲-ب: ساختار فیلتر Transversal
۴۵
۳-۳: ساختار فیلتر Transversal در رادار پسیو
۴۵
۳-۴: ساختار وفقی در رادار پسیو
۴۶
۳-۵: بلوک دیاگرام فیلتر Fast-RLS
۵۷
۴-۱: همگرایی وزن مربوط به سیگنال مسیر مستقیم در الگوریتمهای خانواده LMS
۷۵
۴-۲: همگرایی وزن کلاتر در الگوریتمهای خانواده LMS
۷۵
۴-۳: همگرایی وزن مسیر مستقیم در الگوریتمهای RLS و FT-RLS
۷۶
۴-۴: همگرایی وزن کلاتر در الگوریتمهای RLS و FT-RLS
۷۶
۴-۵: همگرایی وزن کلاتر برای تمام الگوریتمهای وفقی مورد نظر
۷۷
۴-۶: میزان تضعیف در الگوریتمهای وفقی بر حسب فرکانس داپلر
۷۹
۴-۷: مقاسیه میزان تضغیف تداخل بر حسب فرکانس داپلر در دو الگوریتم RLS و FT-RLS
۸۰
۴-۸: میزان تضغیف تداخل بر حسب فرکانس داپلر برای داده با طول ۲۰ میلیثانیه
۸۲
۴-۹: تابع ابهام سه بعدی سیگنالینگ DVB-T پیش از حذف پیکهای مزاحم
۸۳
۴-۱۰: تابع ابهام دو بعدی سیگنالینگ DVB-T، تابع ابهام بر حسب زمان
۸۳
۴-۱۱: تابع ابهام سه بعدی سیگنالینگ DVB-T پس از حذف پیکهای مزاحم
۸۴
۴-۱۲: تابع ابهام دو بعدی پس از حذف و کاهش پیکهای ناخواسته
۸۵
۴-۱۳-الف: خروجی فیلتر منطبق اعمالی بر سیگنالینگ DVB-T بدون ایجاد بهبود در تابع ابهام
۸۵
۴-۱۳-ب: خروجی فیلتر منطبق بر سیگنالینگ DVB-T پس از ایجاد بهبود در تابع ابهام
۸۶
۴-۱۴: خروجی فیلتر منطبق پس از اعمال الگوریتم RLS و بدون بهبود در تابع ابهام
۸۷
۴-۱۵: خروجی فیلتر غیرمنطبق پس از اعمال الگوریتم RLS در حالت ایجاد بهبود در تابع ابهام
۸۸
۴-۱۶: نمودار احتمال آشکارسازی هدف بر حسب SNR برای الگوریتم RLS
۹۰
۴-۱۷: نمودار احتمال آشکارسازی هدف بر حسب SNR برای الگوریتم FT-RLS
۹۱
۴-۱۸: مقایسه عملکرد آشکارسازی دو الگوریتم RLS و FT-RLS برای هدفی با داپلر ۲۰۰ هرتز
۹۱
۴-۱۹: مقایسه عملکرد آشکارسازی دو الگوریتم RLS و FT-RLS برای هدفی با داپلر ۱۰۰ هرتز
۹۲
۴-۲۰: مقایسه عملکرد آشکارسازی دو الگوریتم RLS و FT-RLS برای هدفی با داپلر ۵۰ هرتز
۹۲

۱- مقدمهای بر رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T

۱- ۱- مقدمه

رادار سیستمی الکترومغناطیسی است که در حالت ساده متشکل از یک فرستنده و یک گیرنده میباشد. از سیگنالینگهای متفاوتی در فرستنده رادار میتوان استفاده کرد، سیگنالینگ مورد استفاده بنا به ماموریت و نوع رادار انتخاب میشود. در گیرنده رادار با دریافت اکوهای بازگشتی از اهداف، آشکارسازی و استخراج پارامترهای آنها انجام میشود. رادارها را بر اساس
محل قرار گرفتن گیرنده و فرستنده به رادارهای تک پایه، دو پایه و یا چند پایه تقسیمبندی میکنند. از آنجایی که در سیستمهای راداری اولیه امکان جداسازی سیگنال ارسالی و دریافتی وجود نداشت، فرستنده و گیرنده را در مکانهای متفاوتی قرار میدادند. با پیدایش سیرکولاتور و داپلکسر و امکان ارسال سیگنال به صورت پالسی، رادارهای دو پایه جای خود را به رادارهای تک پایه با پیچیدگی کمتر دادند اما در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی وقتی خاصیت جالب انرژی بازگشتی امواج در رادارهای دو پایه کشف شد این رادارها جایگاه اسبق خود را به دست آوردند [۱-۲].
بنا به اهمیت نقش رادار در جنگها و با پیشرفت در مسائل جنگ الکترونیک تلاشهای گستردهای برای کاهش احتمال آشکارسازی رادار توسط ایستگاه شناسایی دشمن انجام شده است. یکی از نتایج این تلاشها استفاده از رادار پسیو میباشد. سیستم راداری پسیو را با نامهای PCL1 و PBR2 میشناسند. رادار پسیو در حقیقت نوعی رادار دو پایه است که دارای پیچیدگیهای بیشتری نسبت به رادار تک پایه میباشد. این رادارها در واقع از فرستندههای غیر راداری، که

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید