کوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانی تان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما.
به همسر مهربانم به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت، امنیت، آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است .
و به دخترم که وجودش شادی بخش و مایه آرامش من است.
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم غبار خستگی تان را بزداید.

سپاس و تشکر
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم
می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گران قدرم جناب آقای دکتر یعقوبی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر محققی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.
سپاس آخر را به مهربان ترین همراهان زندگیم، به پدر، مادر و همسر و دختر عزیزم تقدیم می کنم که حضورشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.

دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
عنوان:
اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا
نام نویسنده: سحر خلیل پور
نام استاد/اساتید راهنما: دکتر ابوالقاسم یعقوبی
نام استاد/اساتیدمشاور: دکتر حسین محققی
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی
گروه آموزشی: روانشناسی
رشته تحصیلی:روانشناسی تربیتی
گرایش تحصیلی: روانشناسی تربیتی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب پروپوزال: ۲۸/۰۷/۱۳۹۲
تاریخ دفاع:۰۸/۰۷/۱۳۹۳
تعداد صفحات: ۱۰۵

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال ۹۳- ۱۳۹۲ تشکیل می دادند که تعداد آنها ۵۵۸۰ نفر بود. در این پژوهش حداقل دانشجویان برای هر یک از گروههای آزمایش و گروه کنترل در هر دو گروه A , B 15 نفر انتخاب، برای انتخاب گروه نمونه؛ پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران بین ۴۸۰ نفر از دانشجویان توزیع شد و پس از جمعآوری و تجزیه و تحلیل، افرادی که نمره امید آنها پایین بود جدا شده و از بین آنها ۶۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده در چهار گروه مورد مطالعه جایگزین شدند .سپس به آزمودنیهای گروه آزمایشی A مهارت تصویرسازی ذهنی در ۶ جلسه و به آزمودنیهای گروه B مهارت جملات مثبت طی ۶ جلسه آموزش داده شده و پس از آن از هر ۴ گروه پس آزمون(پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران) گرفته شد،سپس دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و نیز تحلیل کواریانس به وسیله نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدستآمده نشان داد که روش القاء خلق مثبت به شیوه تصویرسازی ذهنی و روش القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت به طور معنیداری باعث افزایش میزان امید در دانشجویان میشود. همچنین نتایج نشان داد که با وجود اینکه میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش تصویرسازی ذهنی بر افزایش امید، در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری ندارد اما میزان تأثیر القاء خلق مثبت به روش خواندن جملات مثبت، بر افزایش امید، در دانشجویان دختر به طور معنیداری بیشتر از دانشجویان پسر است.
واژگان کلیدی: القای خلق مثبت، تصویر سازی ذهنی، جملات مثبت، امید.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱ بیان مسأله ۴
۳-۱ ضرورت پژوهش ۸
۴-۱ اهداف پژوهش ۹
۵-۱ فرضیه‌های پژوهش ۹
۶-۱ متغیرها‌ی پژوهش ۱۰
۷-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها ۱۰
۱-۷-۱ تعریف مفهومی ۱۰
۲-۷-۱ تعریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲ نگاهی بر پیشینه ی امید ۱۷
۳-۲ تعریف امید ۱۹
۴-۲ نظریه امید اسنایدر ۱۹
۱-۴-۲ ابعاد امید در نظریه اسنایدر ۲۰
۱-۱-۴-۲ اهداف ۲۰
۲-۱-۴-۲ تفکر گذرگاه )مسیر های رسیدن به هدف( ۲۱
۳-۱-۴-۲ تفکر عامل ۲۱
۲-۴-۲ نقش موانع در پرورش امید ۲۲
۳-۴-۲ ناامیدی در نظریه امید اسنایدر ۲۳
۵-۲ رشد امید ۲۴
۶-۲ تفاوت امید و خوش بینی ۲۵
۷-۲ خوش بینی، امید و سلامتی ۲۶
۸-۲ راهکارهای تقویت امید ۲۷
۹-۲ اهمیت افکار و اندیشه انسان ۲۸
۱-۹-۲ انوع افکار و اندیشه انسان ۲۸
۲-۹-۲ افکار مثبت انسان ۲۸
۳-۹-۲ افکار منفی انسان ۲۹
۱۰-۲ نگاهی بر پیشینه خلق و تعریف آن ۲۹
۱۱-۲ تفاوت خلق و هیجان ۳۲
۱۲-۲ روش های القای خلق ۳۴
۱-۱۲-۲ تقسیم بندی ثایر از روش های القای خلق ۳۴
۲-۱۲-۲ تقسیم بندی وسرمن(۱۹۶۶) از روش های القای خلق ۳۵
۱۳-۲ تکنیک های تصویر سازی ذهنی ۳۷
۱۴-۲ مبانی عملی موضوع پژوهش ۳۸
۱-۱۴-۲ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۳۸
۲-۱۴-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۴۱
فصل سوم: روش پژوهش
۱-۳ مقدمه ۴۵
۲-۳ روش پژوهش ۴۵
۳-۳ جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونهگیری ۴۶
۴-۳ ابزار گردآوری دادهها ۴۷
۵-۳ روش اجرا و چگونگی گردآوری داد
هها ۴۷
۱-۵-۳ روش تصویر سازی ذهنی مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی) ۴۸
۲-۵-۳ روش خواندن جملات مثبت (روش آموزشی گروه اول پژوهشی) ۴۹
۶-۳ روش آماری ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
۱-۴ مقدمه ۵۳
۲-۴ توصیف دادهها ۵۵
۱-۲-۴ توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت ۵۵
۲-۲-۴ توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن ۵۶
۳-۲-۴توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده سال تحصیلی ۵۷
۴-۲-۴ توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل ۵۸
۵-۲-۴ آمارهای توصیفی نمرات امید در گروههای آزمایش و کنترل ۵۹
۳-۴ شناسایی دادههای پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها ۶۱
۴-۴ آمار استنباطی و بررسی فرضیههای تحقیق ۶۳
۱-۴-۴ فرضیه ۱. القاء خلق مثبت باعث افزایش امید در دانشجویان می‌شود. ۶۳
۱-۱-۴-۴ بررسی تأثیر القاء خلق مثبت (به شیوه تصویر سازی ذهنی) بر افزایش امید در دانشجویان ۶۴
۲-۱-۴-۴ بررسی تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش امید در دانشجویان ۶۹
۲-۴-۴ فرضیه ۲. تأثیرپذیری امید دختران نسبت به پسران ازروش های القای خلق مثبت بیشتر است. ۷۲
۱-۲-۴-۴ بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه تصویر سازی ذهنی بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر ۷۳
۲-۲-۴-۴ بررسی تفاوت میزان تأثیر القاء خلق مثبت به شیوه خواندن جملات مثبت بر افزایش میزان امید دانشجویان دختر و پسر ۷۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه ۸۵
۲-۵ بحث و نتیجه گیری ۸۶
۳-۵ محدودیتهای پژوهش ۹۰
۴-۵ پیشنهادها ۹۰
۱-۴-۵ پیشنهادهای پژوهشی ۹۰
۲-۴-۵ پیشنهادهای کاربردی ۹۱
منابع فارسی ۹۳
منابع انگلیسی ۹۶

فهرست جداول
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر اساس جنسیت ۵۵
جدول ۲-۴: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن ۵۶
جدول ۳-۴: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سال تحصیلی ۵۷
جدول ۴-۴: توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده ۵۸
جدول ۵-۴: آمارهای توصیفی نمرات امید به تفکیک گروه و آزمون ۵۹
جدول ۶-۴: آمارهای توصیفی نمرات امید به تفکیک گروه و آزمون ۶۰
جدول ۷-۴: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات امید در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل ۶۳
جدول ۸-۴: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل ۶۵
جدول ۹-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای تصویرسازی ذهنی و کنترل ۶۶
جدول ۱۰-۴: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروههای تصویر سازی ذهنی و کنترل ۶۷
جدول ۱۱-۴: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید بین گروههای تصویرسازی ذهنی و کنترل ۶۸
جدول ۱۲-۴: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروههای جملات مثبت و کنترل ۷۰
جدول ۱۳-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل ۷۰
جدول ۱۴-۴: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل ۷۱
جدول ۱۵-۴: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات امید بین گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل ۷۲
جدول ۱۶-۴: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر ۷۴
جدول ۱۷-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای تصویرسازی ذهنی و کنترل ۷۵
جدول ۱۸-۴: میانگین و انحراف معیار تعدیل شده امید در دانشجویان گروه تصویر سازی ذهنی و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر ۷۵
جدول ۱۹-۴: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل ۷۶
جدول ۲۰-۴: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیبهای خطوط رگرسیون نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر ۷۸
جدول ۲۱-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات امید بین گروههای خواندن جملات مثبت و کنترل ۷۹
جدول ۲۲-۴: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات امید در دانشجویان گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل به تفکیک دانشجویان دختر و پسر ۷۹
جدول ۲۳-۴: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره دو راهه روی نمرات امید بین گروه خواندن جملات مثبت و گروه کنترل ۸۰

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴: توزیع جمعیت نمونه بر اساس جنسیت ۵۶
نمودار ۲-۴: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سن ۵۷
نمودار ۳-۴: توزیع جمعیت نمونه بر اساس سال تحصیلی ۵۸
نمودار ۴-۴: توزیع جمعیت نمونه بر اساس دانشکده محل تحصیل ۵۹
نمودار ۵-۴: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی ذهنی و گروه کنترل ۶۰
نمودار ۶-۴: میانگین نمرات امید در پیش آزمون و پس آزمون گروه جملات مثبت و گروه کنترل ۶۱
نمودار ۷-۴: نمودار جعبهای نمرات امید به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون در گروههای کنترل و آزمایش ۶۲
نمودار۸-۴: نمودار پراکنش نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در گروههای آزمایش و کنترل ۶۴
نمودار ۹-۴: نمودار پراکنش نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در گروههای آزمایش و کنترل ۶۹
نمودار ۱۰-۴: نمودار پراکنش نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در دختران ۷۳
نمودار ۱۱-۴: نمودار پراکنش نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در پسران ۷۳
نمودار ۱۲-۴: نمودار پراکنش نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در دختران ۷۷
نمودار ۱۳-۴: نمودار پراکنش نمرات پیشآزمون و پسآزمون امید در پسران ۷۷

۱-۱ مقدمه
بشر به طور طبیعی در طول زندگی در این جهان با نگرانی‌ها و اضطراب‌های۱ بسیاری رو در رو بوده و همواره جهت پیروزی بر آن‌ها و از میان بردن عوامل پیدایش آن‌ها کوشیده است. یکی از اهداف پیدایش مجموعه‌ی بزرگ اختراعات و اکتشافات بشر نیز، دست یابی به آرامش و آسایش در زندگی و مبارزه با یأس و ناامیدی۲ بوده است. در یکی دو دهه اخیر در بین روان شناسان و دانشمندان علوم انسانی، مثبت اندیشی۳ و داشتن نگرشی امیدوارانه نسبت به زندگی، به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های درمان بیماری‌های روانی۴ بویژه ناامیدی و افسردگی۵(بهاری، ۱۳۸۸)، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
برایرویت۶(۲۰۰۴) معتقد است به هر نسبتی که هیجان۷ های منفی مانند غم۸،خشم۹، نا امیدی و بد بینی۱۰ در زندگی کم رنگ تر باشد، قابلیت های شخصی و اجتماعی در کنار آمدن با مشکلات و کنترل فشار های روانی افزایش می یابد. امروزه محققان در یافته اند که نقش امید۱۱ بالاتراز نیروی تسلی بخش در اوج احساس غم زدگی و ناکامی۱۲ است (اسنایدر و لوپز۱۳،۲۰۰۵). امید نقش مقتدرانه و شگفت آوری در زندگی ایفا می کند و در عرصه های گوناگون از موفقیت تحصیلی و شغلی گرفته تا ارتباطات خانوادگی و اجتماعی مزایای فراوانی به همراه دارد(اسنایدر،۲۰۰۰). رشد امید در انسان به میزان زیادی معلول آموزش ها و یادگیری های او در جامعه، خانواده و یا طبقه ای است که وی در آن زندگی می کند.
۲-۱ بیان مسأله
یکی از عوامل مهم در موفقیت انسان، امید به زندگی است. تا انسان امید به آینده ای مطلوب نداشته باشد، نمی تواند پشتکار لازم را در راه رسیدن به هدف بکار بندد. امید، به انسان اعتماد به نفس می دهد و آدمی در سایه ی آن می تواند از تمامی ظرفیت های خود بهره ببرد همچنان که نا امیدی اعتماد به نفس را از انسان می گیرد و استعدا های او را به مرور زمان از بین می برد. در جوانی، امید می تواند نقش کلیدی در اعمال و رفتار آدمی ایفا کند؛ استعداد ها را شکوفا سازد، اعتماد به نفس را زیاد نماید و آینده را روشنی بخشد. در دنیای امروز سلامت روانی افراد و به ویژه دانشجویان که سهم به سزایی در پیشبرد اهداف یک نظام و یک کشور دارند از مهمترین دغدغه هاست. حوزه‌ی روان شناسی در طول تاریخ بر عوامل تشخیص، درمان و حذف بیماری‌های روانی متمرکز بوده است.
محققین و متخصصین بالینی در سالهای اخیر به جای مطالعه‌ی ضعف‌های بشر به طور فزاینده‌ای بر تعیین

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید