ر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
۳) چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
۴) چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی : مهدی بهرامی
تاریخ وامضاء

به مصداق آیه شریفه “من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ” بسی شایسته است از استادان عزیز و فرهیخته وفرزانه ام جناب آقایان دکترعلی حاجی پور دکتر محمد رسول آهنگران و دکتر سپهری که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار ساز و سازنده بارور ساختند ، تقدیر و تشکر نمایم.
تقدیم به : خالق مهربانم، اوکه یزدان است،سبحان است،صابر است، قادر است،رحمان است،رحیم است،رئوف است،کریم است،ستار است،مستعان است…
باشد که بتوانم بنده ای شایسته برایش باشم.
تقدیم به : پدر بزرگوار وصبورم که در اندیشه اش جز عشق به حق نمیگنجد.
باشد که بتوانم نام نیک او را زنده نگه دارم.
تقدیم به : مادر فداکار وعزیزم که در سختی ها وخستگی ها در سایه سار وجودش پیوسته بر سریر آرامش و امید مینشستم.
باشد که بتوانم فرزندی صالح برایش باشم.
تقدیم به : برادران شفیق وخواهران عفیفم.
باشد که بتوانم مایه افتخارشان باشم.
فهرست
عنوان شماره صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
فصل اول : کلیات
۱- ۱بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۲سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۳فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۸روش گرد اوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۹کلیدواژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۰ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم : مبانی نظری
۲-۱ تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۱-۱جایگاه شاکی دردوره ی جنگ های خصوصی………………………………………………………………….۱۸
۲-۱-۲جایگاه شاکی دردوری دادگستری عمومی………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۳ جایگاه شاکی دردوره ی دادگستری قدیم و معاصر…………………………………………………………..۲۱
۲-۲ تبیین مفاهیم واژگان…………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۱مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۲-۱-۱ تبیین مفهوم شاکی …………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۱-۲ معنای لغوی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۲-۱-۳ معنای اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………. ۲۴ ۲-۲-۲ مفاهیم مرتبط…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۲-۱ شرایط شاکی وشکایت……………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۲-۲ شرایط شاکی…………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۲-۲-۳ شرایط شکایت………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۲-۲-۴ مشخصات و محتوای شکواییه…………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۲-۲-۵ عرض حال شفاهی…………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۲-۶ مقایسه شاکی بااصطلاحات مشابه………………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۲-۶-۱شاکی و بزه دیده…………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۲-۶-۲ شاکی و مدعی خصوصی…………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۲-۲-۶-۳ شاکی و اعلام کننده جرم…………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۲-۶-۴ شاکی و مجنی علیه…………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۲-۶-۵ شاکی وخواهان و متشکی عنه……………………….
…………………………………………………………۳۶
فصل سوم : حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرآینددادرسی
۳-۱ضابطین قضایی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۱-۱انواع ضابط قضایی………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۱-۱-۱ضابطین عام……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۱-۱-۲ضابطین خاص…………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۱-۱-۳ضابطین نظامی………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱-۲جایگاه قانونی ضابطین قضایی………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۱-۳نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرایم مشهود……………………………………………………۵۰
۳-۲انواع شاکی………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۲-۱شاکی حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۲-۲شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می‌کنند…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۳انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت…………………………………………………………………………..۵۸
۳-۳-۱انگیزه های مشروع………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۳-۱-۱ انگیزه‌های سیاسی …………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۳-۱-۲ انگیزه‌های مالی………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۳-۲انگیزه های نامشروع………………………………………………………………………………………………………۶۰

فصل چهارم: حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی
۴-۱گذشت شاکی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۱-۱بازگشت از گذشت توسط شاکی…………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۱-۲اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت و میزان تأثیر آن در مجازات متهم…. ۶۷
۴-۲حمایت های قانونی از شاکی………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۲-۱اولین توجه به شاکی یابزه دیده……………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۲-۲حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………..۸۶
۴-۲-۳آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی……………………………………………………………………..۸۸
۴-۲-۴حقوق دفاعی شاکی………………………………………………………………………………………………………۹۳
۴-۲-۴-۱حق اطلاع از محتویات پرونده……………………………………………………………………………………۹۳
۴-۲-۴-۲حق تهیه رونوشت از صورت جلسات…………………………………………………………………………۹۴
۴-۲-۴-۳حق بیان و اعتراض…………………………………………………………………………………………………..۹۴
۴-۲-۴-۴حق برخورداری از معاضدت…………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۳حقوق خاص شاکی…………………………………………………………………………………………………………۹۹
۴-۳-۱حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی……………………………………………………………………….۱۰۵
۴-۳-۲حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی……………………………………………………………………۱۰۷
۴-۳-۳حق حفظ حریم خصوصی و اسرار و اطلاعات شخصی…………………………………………………..۱۰۸
۴-۳-۴حق حفظ تامین خواسته………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۳-۵حق برخورداری از حاکمیت قانون………………………………………………………………………………..۱۱۰
۴-۴حقوق شاکی درقوانین موضوعه ……………………………………………………………………………………….۱۱۰
۴-۴-۱ حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید