فصل دوم: الگوریتم های شکل دهی تطبیقی آرایههای آنتنی ۲?
۲-۱ معیارهای بهینهسازی وزنهای آرایه ۲?
۲-۱-۱ معیار MMSE ۲?
۲-۱-۲ معیار Max SIR ۲۹
۲-۱-۳ معیار LCMV ۳۰
۲-۱-? ارتباط بین معیارهای مختلف ۳۲
۲-۲ الگوریتم های تطبیقی ۳۳
۲-۲-۱ الگوریتم های تطبیقی مبتنی بر رشتهی آموزشی ۳?
۲-۲-۱-۱ الگوریتم LMS ۳?
۲-۲-۱-۲ الگوریتم DSMI ۳۷
۲-۲-۱-۳ الگوریتم RLS ۳۸
و

۲-۲-۱-? الگوریتم گوس ۳۹
۲-۲-۲ الگوریتم های تطبیقی کور ?۰
۲-۲-۲-۱ الگوریتم CM ?۲
۲-۲-۲-۲ الگوریتم DD ??
۲-۲-۲-۳ الگوریتم های ایستاندوری ??
۲-۳ مقایسه الگوریتم های تطبیقی ??
۲-۳-۱ مقایسه الگوریتم های تطبیقی مبتنی بر رشتهی آموزشی ??
۲-۳-۲ مقایسه الگوریتم های تطبیقی کور ?۷
فصل سوم: روش های تخمین جهت ورود سیگنال ?۹
۳-۱ مقدمه ?۰
۳-۲ روشهای تخمین طیفی ?۱
۳-۲-۱ روش بارتلت ?۱
۳-۲-۲ روش حداقل واریانس یا Capon ?۱
۳-۲-۳ روش تأخیر و جمع ?۲
۳-۲-? روش پیش بینی خطی ?۳
۳-۲-? روش حداکثر آنتروپی ?۳
۳-۲-? روش بیشینه درست نمایی ??
۳-۳ روشهای تخمین مبتنی بر ساختار ویژه ??
۳-۳-۱ الگوریتم MUSIC ??
۳-۳-۲ الگوریتم Beamspace MUSIC ??
۳-۳-۳ الگوریتم Root- MUSIC ?۷
۳-۳-? الگوریتم Unitary Circular Root-MUSIC ?۷
۳-۳-? الگوریتم Minimum Norm ?۷
۳-۳-? الگوریتم ESPRIT ?۸
۳-۳-۷ سایر الگوریتم ها ?۹
۳-? بررسی عملکرد و مقایسه الگوریتم ها و روش ها ?۰
۳-?-۱ روش بارتلت ?۰
۳-?-۲ روش تأخیر و جمع ?۰
۳-?-۳ روش Capon ?۰
ز

۳-?-? روش پیش بینی خطی ?۱
۳-?-? روش MUSIC ?۱
۳-?-? روش ESPRIT ?۱
۳-?-۷ خلاصه عملکردی الگوریتم های مختلف ?۲
فصل چهارم : شبیهسازی الگوریتم های MUSIC،LMS و CM ??
?-۱ مقدمه ?۷
?-۲ تخمین زاویه ورود به آرایه با استفاده از الگوریتم MUSIC ?7
?-۲-۱ شبیهسازی الگوریتم MUSIC ?۷
?-۳ شبیهسازی الگوریتم های وزندهی عناصر آرایه ۷۰
?-۳-۱ الگوریتم وزن دهی عناصر به روش LMS ۷۱
?-۳-۱-۱ شبیهسازی الگوریتم LMS ۷۱
?-۳-۲ الگوریتم وزندهی عناصر به روش CM ۷۸
?-۳-۲-۱ شبیهسازی الگوریتم CM ۷۹
فس?اصزل یپ?آننجهام : روشه?ای پی?شنهادی مبتن?ی ب?ر جه?ت و س?رعت حرک?ت و نت?ایج ش?بیه ۸۷
?-۱ مقدمه ۸۸
?-۲ تخمین وزنهای آرایه بر اساس جهت و سرعت حرکت منبع ۸۸
?ح-ر۲ک-ت ۱منشببع یهسازی الگوریتم تخمین وزنهای آرایه مبتن?ی ب?ر جه?ت و س?رعت ۹۰
?-۲-۱-۱ شبیهسازی روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم LMS 91
?-۲-۱-۲ شبیهسازی روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم CM 93
?-۳ روشی با پیچیدگی ک?اهش یافت?ه در ش?کل ده?ی تطبیق?ی الگ?وی تشع?شعی ۹? آرایهی آنتنی (تخمین وزنهای مؤثر)
ت?ش-ع۳ش-ع۱ شآربیاهیهسیازآنینریو(تشخبماین پیچویزدنگیهایکاهمؤش ری)افته در شکل دهی تطبیق?ی الگ?وی ۹۷
ح

?-۳-۱-۱ ش??بیه س??ازی روش تخم??ین وزنه??ای م??ؤثر ب??ا اس??تفاده از الگ??وریتم ۹۸
LMS
?-۳-۱-۲ ش??بیه س??ازی روش تخم??ین وزنه??ای م??ؤثر ب??ا اس??تفاده از الگ??وریتم ۱۰۷
CM
فصل ششم : نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها ۱۲۰
?-۱ نتیجه گیری نهایی ۱۲۱
?-۲ پیشنهادها ۱۲?
پیوست ۱۲۷
برنامههای نرمافزاری در محیط MATLAB ۱۲۸
پ۱.برنامه نرمافزاری الگوریتم MUSIC ۱۲۸
پ۲.برنامههای نرمافزاری الگوریتم های LMS و CM ۱۳۱
پ۲-۱.برنامه نرمافزاری الگوریتم LMS ۱۳۱
پ۲-۲. برنامه نرمافزاری الگوریتم CM ۱۳?
پ۳. برنامههای نرمافزاری روش پیشنهادی مبتنی بر جهت و سرعت حرکت ۱۳۸
پ۳-۱. برنامه نرمافزاری روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم LMS 138 پ ۳-۲. برنامه نرمافزاری روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم CM 1?1
پ?.برنامههای نرمافزاری روش تخمین وزنهای مؤثر ۱??
پ?-۱. برنامه نرمافزاری روش تخمین وزنهای م?ؤثر ب?ا اس?تفاده از الگ?وریتم
۱?? LMS
پ?-۲. برنامه نرمافزاری روش تخمین وزنهای مؤثر با اس?تفاده از الگ?وریتم ۱?۸
CM
فهرست علائم اختصاری ۱?۳
مقالات مستخرج از تز ۱??
منابع و مآخذ ۱??
فهرست منابع فارسی ۱??
فهرست منابع انگلیسی ۱??
چکیده انگلیسی ۱?۸
ط

فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
جدول ۲-۱: مقایسه الگوریتم های تطبیقی مبتنی بر رشتهی آموزشی ?۸
جدول ۲-۲: مقایسه الگوریتم های تطبیقی کور ?۸
جدول ۳-۱: خلاصه عملکرد روش بارتلت ?۲
جدول ۳-۲: خلاصه عملکرد روش MVDR ?۲
جدول ۳-۳: خلاصه عملکرد روش پیش بینی خطی ?۲
جدول ۳-?: خلاصه عملکرد روش حداکثر آنتروپی ?۳
جدول ۳-?: خلاصه عملکرد روش ML ?۳
جدول ۳-?: خلاصه عملکرد روش Beamspace MUSIC ?۳
جدول ۳-۷: خلاصه عملکرد روش Root-MUSIC ??
جدول ۳-۸: خلاصه عملکرد روش Minimum-Norm ??
جدول ۳-۹: خلاصه عملکرد روش CLOSEST ??
جدول ۳-۱۰: خلاصه عملکرد روش ESPRIT ??
جدول ?-۱: معیارهای ارزیابی الگوریتم LMS در SNRهای مختلف ۷۷
جدول ?-۲: معیارهای ارزیابی الگوریتم CM در SNRهای مختلف ۸?
جدول ?-۱: مقایسه روش معمول و روش پیشنهادی مبتنی ب?ر جه?ت و س?رعت حرک?ت
۹?
بر اساس نوع پردازش
جدول ?-۲: معیارهای ارزیابی روشهای مختلف مبتنی بر الگوریتم LMS 10? جدول ?-۳: معیارهای ارزیابی روشهای مختلف مبتنی بر الگوریتم CM 118
ی

فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
۱-۱: بلوک دیاگرام آنتن های آرایهای ونحوه وزندهی آن ۱۱
۱-۲: مقایسه سیگنال ورودی باخروجی در آنتن آرایهای ۱۱
۱-۳: آرایه خطی ۱۲
۱-?: آرایه مسطح ۱۲
۱-?: آرایه یکنواخت خطی ۱۲
۱-?: الگوی تشعشعی یک آر
ایه خطی ۸ عنصری درمختصات قطبی ۱?
۱-۷: الگوی تشعشعی یک آرایه خطی ۸ عنصری درمختصات دکارتی ۱?
۱-۸: دو تقسیم بندی سیستم آنتن هوشمند ۱۷
۱-۹: سرویس دهی به دو کاربر در یک سلول با استفاده از سیستم هوشمند آرایهی تطبیقی ۱۸
۱-۱۰: مقایسه سیستم آنتن هوشمند آرایهی تطبیقی و پرتو سوئیچ شده ۱۹
۱-۱۱: کاربرد آنتن هوشمند در رد گیری کاربر در هر لحظه ۲۰
۱-۱۲: قابلیت ترکیب سیگنالهای چند مسیره درآنتن هوشمند ۲۰
۱-۱۳: قرار گرفتن ایستگاه پایه در کنار جادهها با استفاده از روش مرسوم ۲۱
۱-۱?: قرار گرفتن ایستگاه پایه در کنار جادهها با استفاده از سیستم آنتن هوشمند ۲۱
۱-۱?: مقایسه آنتن های همه جهته با آنتن های هوشمند از لحاظ سطح تحت پوشش یک ۲۲
BTS
۱-۱?: افزایش کیفیت لینک رادیویی و عدم تداخل در آنتن های هوشمند ۲۳
۲-۱: صفحه سیگنال خطا بر حسب وزنهای یک آرایه دو عنصره ۳?
۳-۱: ساختار کلی در روش تأخیر و جمع ?۲
۳-۲: آرایه ای از عناصر به صورت دوبعدی ??
۳-۳: آرایه ای صفحهای با ساختار هندسی دلخواه متشکل از m حسگر دوتایی ?۸
ک

?-۱: فلوچارت الگوریتم MUSIC ?۷
ف?ید-ی۲گ خبمریان یزیاک ویهمنوبرع ود با استفاده از الگوریتم MUSIC در دو حالت با فیدینگ و بدون ?۸ ف?ید-ی۳ن:تخبمریان ی زداوویمهبوع رود با استفاده از الگوریتم MUSIC در دو حالت با فیدینگ و بدون ?۸ ف?ید-ی?ن:تخبمریان ی زساهویمهنبوع رود با استفاده از الگوریتم MUSIC در دو حالت با فیدینگ و بدون ?۹ ف?ید-ی?ن:تخبمریان ی زهافوت یه مونبرع ود با استفاده از الگوریتم MUSIC در دو حالت با فیدینگ و بدون ?۹ ف?ید-ی?ن:خوطابدیونSفیMدینگ تخبمریان یزیاوک یه مونبرع وبدا تباکارساترفاد۰ه۰ا۰زالباگرو.ریتم MUSIC در دو حالت با ۷۰
?-۷:فلوچارت الگوریتم LMS ۷۱
?ح-ض۸:ورموسقیعگینت ال متدنباع خلییدگرنااللگنوسربیتت م بSهMمLوقعیت در لحظه ۰=t با سرعت ثابت ، بدون ۷۲ ی?ک -۹:سیمگونقاعلت تدامخنلبیع دسرگالناگلورنیستبت S بLMموقعیت در لحظه ۰=t با سرعت ثابت ، با حضور ۷۲ د?و-۰س۱ی:گنمالقتعدیات خلیمنبدع رسالیگگونارلتنسSبت LMبه موقعیت در لحظه ۰=t با سرعت ثابت ، با حضور ۷۳ ا?س-تف۱اد۱ه: انزسابلت گورسییتگم ناSلMبهL نویز درخروجی آنتن هوشمند بدون حضور سیگنال تداخلی و ۷? ا?س-تف۲اد۱ه: انزسابلت وسرییتگم ناMSبهL نویز درخروجی آنتن هوشمند با حضور یک سیگنال تداخلی و ۷? ت?دا-خ۳ل۱ی: وسابست تفادسهگازنالالگبهورنویتیم زSبعMلاLوه تداخل درخروجی آنتن هوشمند با حضور دو سیگنال ۷?
?-۱? : خطای الگوریتم LMS بدون حضور سیگنال تداخلی ۷?
?-۱?: خطای الگوریتم LMS با حضور یک سیگنال تداخلی ۷?
?-۱?: خطای الگوریتم LMS با حضور دو سیگنال تداخلی ۷۷
?-۱۷: فلوچارت الگوریتم CM ۷۸
?ح-ض۸و۱ر: مسویقگعنیا?لت تدمانبخ??لع یسد??یرگانلاگلونر?سیتبم MبC??ه موقعی??ت در لحظ??ه ۰=t ب?ا س??رعت ثاب??ت ، ب??دون ۷۹
ل

ی?ک -۱۹س:گمناولقعتیدت اخلمنیع درسیالگگناولرینتسم بت Cبه موقعیت در لحظه ۰=t با س?رعت ثاب?ت ، ب?ا ح?ضور ۸۰ د?و-۰س۲ی:گناملقتعدیات خلیمنبدع رسالیگگونارلتنسبMت C به موقعیت در لحظه ۰=t با سرعت ثاب?ت ، ب?ا ح?ضور ۸۰ ا?س-تف۱اد۲ه: انزسبالت وسر?ییتگم نالM ب?Cه ن?ویز درخروج?ی آن?تن هوش?مند ب?دون ح?ضور س?یگنال ت?داخلی و ۸۱
?سی-گ۲نا۲ل: نت??دسابخلت یسویاگسناتفلدبههزن?? اولیگزوبرعی??تلاوهMت??Cداخل در ورودی آن??تن هوش??مند ب??ا ح??ضور ی??ک ۸۱
?سی-گ۳نا۲ل: تند??اسخبلت ی وس??ایسگتنفاالدهب?ا?هز نا?ل?وگیوزربیتعم ??لاMوهCت??داخل در ورودی آن??تن هوش??مند ب??ا ح??ضور دو ۸۲
?سی-گ?نا۲ل: تند?اسخبلت ی وس?ی اگسناتلفادبههازن?والیزوبرع?یتلام وهMتC?داخل در خروج?ی آن?تن هوش?مند ب?ا ح?ضور ی?ک ۸۲
?سی-گ?نا۲ل: تند??اسخبلت ی وس??ایسگتنفاالهب??اهزنا??لوگیزربیعت??م لاوCMت??داخل در خروج??ی آن??تن هوش??مند ب??ا ح??ضور دو ۸۳
?-۲?:خطای الگوریتم CM بدون حضور سیگنال تداخلی ۸?
?-۲۷: خطای الگوریتم CM با حضور یک سیگنال تداخلی ۸?
?-۲۸: خطای الگوریتم CM با حضور دو سیگنال تداخلی ۸?
ب?ه-م۱:حومرسیآررایحهرکت منبع نسبت یه محور اصلی آرایه. الف : موازی. ب: با زاویه ی نسبت ۸۹
?-۲: فلوچارت الگوریتم پیشنهادی تخمین وزنهای آرایه بر اساس جهت حرکت و ۹۰ سرعت منبع
ا?س-تف۳ا:دهخاطز?االیگوررویتشم SمبMتنL??ی ب??ر جه??ت حرک??ت و س??رعت منب??ع ب??دون س??یگنال ت??داخلی و ب??ا ۹۱ و?-با?اسختفاطداهیازراولگشورمیبتم یS بLMجهت حرکت و سرعت منبع با حضور ی?ک س?یگنال ت?داخلی ۹۱ ب?ا -ا?س:فاخدهطاازی الرگووشریتمم بتSنیMبLر جهت حرکت و سرعت منبع با ح?ضور دو س?یگنال ت?داخلی و ۹۲ ا?س-ت?فا:دهخاطز??االیگوررویتشم مMبتCن??ی ب??ر جه??ت حرک??ت و س??رعت منب??ع ب??دون س??یگنال ت??داخلی و ب??ا ۹۳
م

و?-با۷اسختفطاداهیازراولگشورمیبتم یMبرC جهت حرکت و سرعت منبع با حضور ی?ک س?یگنال ت?داخلی ۹۳ ب?ا -ا۸س:فاخدهطاازی الرگووشریتمم بتنMیCبر جهت حرکت و سرعت منبع با حضور دو سیگنال ت?داخلی و۹?
?-۹: فلوچارت روش پیشنهادی وزندهی بعضی از عناصر باتوجه به مؤثر بودن آنها ۹۷ ا?س-تف۰اد۱ه: اخطال??اگیرریتوشS پMیL??شندهارینس(بوت نسدیگه?ن?ایل بعهنانصوی??زر Bم??ؤث?ر) ب??دون س??یگنال ت??داخلی و ب??ا ۹۸ و?-با۱ا۱س:تفخادطه اایز ارلگووشریپتیم شSنهاMدLی(وزننبدت هیسیعگناالصبره نموؤیثزر ?dBا?ح?ضور ی?ک س?یگنال ت?داخلی ۹۹ ب?ا -ا۲ست۱ف:دهخ اطزا ایگرووریشتم پیSشMنهLدید(رونزسنت هسییگعنناالصبهر نموؤیثزر)dBبا?ح?ضور دو س?یگنال ت?داخلی و ۹۹ ا?س-تف۳اد۱ه: اخطال??اگیرریتوشS پMیL??شندهارینس(بوت نسدیگه?ن?ایل بعه
نانصوی??زر م??Bؤثر۰)? ب??دون س??یگنال ت??داخلی و ب??ا ۱۰۰ و?- ب۱?ا:ستخفاطدها ایزرالوگشورپییتم شنSهاMدیL (دورزنسدبهت یسعینگاناصلربهمؤنوثریز) Bباdح۰ض?ور ی?ک س?یگنال ت?داخلی ۱۰۰ ب?ا -ا?ست۱ف:دهخ اطزا ایگرووریشتم پیSشMنهLدید(رونزسنت هسییگعناناصبهر نمو?یؤزرB) ب?ا۰ح??ضور دو س?یگنال ت?داخلی و ۱۰۱
?عن-ا?ص۱:ر نمسؤبثت ر)سویگبانالسبتهفادنهویازز دالرگوخرریوتم جMSآنتL درونشسمبنت د سبریاگنیلربوشنوپییزشنBهادی?( وزن دهی ۱۰۲
?عن-ا۷ص۱:ر نمسؤبثت ر)سویگبانالسبتهفادنهویازز دالرگوخرریوتم جMSآنتL درونشسمبنت د سبریاگنیلربوشنوپییزشنBهادی۰(? وزن دهی ۱۰۲
?-۱۸: ن?سبت س?یگنال ب?ه ن?ویز بع?لاوه ت?داخل ، در ورودی آن?تن هوش?مند ب?ا ح?ضور ی?ک
سیگنال تداخلی برای روش پیشنهادی( وزن دهی عناصر مؤثر) و با اس?تفاده از الگ?وریتم ۱۰۳ LMS در نسبت سیگنال به نویز dB ?
?-۱۹: نسبت سیگنال به ن?ویز بع?لاوه ت?داخل ، در خروج?ی آن?تن هوش?مند ب?ا ح?ضور ی?ک
سیگنال تداخلی برای روش پیشنهادی( وزن دهی عناصر مؤثر) و با اس?تفاده از الگ?وریتم ۱۰۳ LMS در نسبت سیگنال به نویز dB ?
?-۲۰: ن?سبت س?یگنال ب?ه ن?ویز بع?لاوه ت?داخل ، در ورودی آن?تن هوش?مند ب?ا ح?ضور ی?ک
سیگنال تداخلی برای روش پیشنهادی( وزن دهی عناصر مؤثر) و با اس?تفاده از الگ?وریتم ۱۰? LMS در نسبت سیگنال به نویز dB ?0
ن

?-۲۱: نسبت سیگنال به ن?ویز بع?لاوه ت?داخل ، در خروج?ی آن?تن هوش?مند ب?ا ح?ضور ی?ک
سیگنال تداخلی برای روش پیشنهادی( وزن دهی عناصر مؤثر) و با اس?تفاده از الگ?وریتم ۱۰? LMS در نسبت سیگنال به نویز dB ?0
?-۲۲: ن?سبت س?یگنال ب?ه ن??ویز بع??لاوه ت?داخل ، در ورودی آن??تن هوش??مند ب?ا ح??ضور دو
سیگنال تداخلی برای روش پیشنهادی( وزن دهی عناصر مؤثر) و با اس?تفاده از الگ?وریتم ۱۰? LMS در نسبت سیگنال به نویز dB ?0
?-۲۳: ن?سبت س?یگنال ب?ه ن?ویز بع?لاوه ت?داخل ، در خروج?ی آن?تن هوش?مند ب?ا ح?ضور دو
سیگنال تداخلی برای روش پیشنهادی( وزن دهی عناصر مؤثر) و با اس?تفاده از الگ?وریتم ۱۰? LMS در نسبت سیگنال به نویز dB ?0
ب?ا -ا?ست۲ف:دهخ

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید