بسمه تعالی

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب زهرا مهاجر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی ۹۱۰۹۱۱۷۱۶ در رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی که در تاریخ ۹/۷/۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ با کسب نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم :
۱. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
۲. این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :

بسمه‌تعالی

در تاریخ ۰۹/۰۷/۹۳
دانشجوی کارشناسی ارشد زهرا مهاجر از پایان نامه خود دفاع نموده وبا نمره ۱۸ بحروف هجده تمام و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
کد شناسایی پایان‌نامه : ۱۰۱۲۰۶۰۳۹۲۲۰۲۱
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد: ۱۰۱
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه شانزده تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳
تاریخ شروع پایان نامه: ۲۷/۱۲/۹۲
تاریخ اتمام پایان نامه: ۰۹/۰۷/۹۳
نام ونام خانوادگی دانشجو:زهرا مهاجر
شماره دانشجویی: ۹۱۰۹۱۱۷۱۶
رشته تحصیلی:علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
استاد راهنما: دکتر محمد علی میرزابیگی استاد مشاور: دکتر علی اکبر خسروی بابادی
آدرس و تلفن : خیابان شهید رجایی خیابان فرهادی کیا کوچه شهید قهرودی کوی کلهر پلاک ۲ واحد ۱۰۹۱۲۷۷۷۳۱۰۵
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف شناسایی رابطه شیوه های فرزند پروری و ویزگیهای خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در ا ین تحقیق والدین و کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه ۱۶ آموزش و پرورش شهر تهران بود که تعداد ۳۰۰ نفر از آنها به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند.درتجزیه و تحلیل آماری در دو بخش داده ها مورد بررسی قرار گرفتند در بخش اول که شامل آمار توصیفی مربوط به شاخص های مرکزی?میانگین – میانه )وشاخص پراکندگی(انحراف استاندارد، واریانس کجی و کشیدگی)است وقبل از تحلیل فرضیه هادربخش دوم برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلمونگراف اسمیرنوف استفاده شد در بخش دوم استنباط آماری ازآزمون ضریب همبستگی،رگرسیون وآزمون تحلیل واریانس درون موردی استفاده شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (۱۹۹۱) و خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (۲۰۰۴) و معدل کل دو نیمسال اول و دوم دانش آموزان استفاده شده است نتایج نشان میدهد بین شیوه فرزند پروری اقتداری و خود پنداره تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.یعنی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از شیوه اقتداری استفاده نماید خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بالاتر می رود.اما رابطه بین شیوه های فرزندپروری (آزادگذار و استبدادی) و خودپنداره تحصیلی رابطه معکوس و منفی دارند به عبارتی هرچه خانواده برای تربیت فرزندان بیشتر از این دو شیوه استفاده کند. خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایین تر می شود. بعلاوه ضریب همبستگی به دست آمده بین شیوه فرزندپروری با نمره معدل تحصیلی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد به عبارتی در صورت تأکید والدین بر استفاده مؤثرتر و کاملتر ازشیوه اقتداری، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به دنبال دارد نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد بین خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.در این پژوهش بین شیوه ها فرزندپروری در تعامل با خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار نیست. در نتیجه می توان گفت شرط یکسانی واریانس ها برقرار است و در سطح آلفا ?% رابطه معنادار وجود ندارد و فرض صفر رد نمی شود.
واژه کلیدی? شیوه های فر
زند پروری (اقتداری،آزادگذار،مستبدانه)خود پنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ? تاریخ وامضا:
مناسب نیست?

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات طرح ۱
مقدمه ۲
۱- ۱ – بیان مساله ۵
۱ – ۲ – اهمیت موضوع ۶
۱-۳ – هدفهای تحقیق ۸
۱ – ۳ – ۱ هدف کلی ۸
۱- ۳ -۲ اهداف فرعی ۸
۱-۴سوالات تحقیق ۹
۱-۴-۱سوال اصلی تخقیق ۹
۱-۴-۲سوالات فرعی تحقیق ۹
۱-۵تعریف مفاهیم ۹
۱-۵-۱شیوه های فرزند پروری ۹
۱-۵-۲خودپنداره تحصیلی ۱۱
۱-۵-۳پیشرفت تحصیلی ۱۱
فصل دوم : مطالعات نظری ۱۲
مقدمه ۱۳
۲- ۱ تعریف خانواده ۱۳
۲ – ۲ نقش والدین در رفتار فرزند ۱۵
۲ – ۳ دلبستگی و پیوند والدینی ۱۶
۲ – ۴ تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان ۱۷
۲ – ۵ شیوه های فرزند پروری ۲۰
۲ – ۶ تاریخچه شیوه فرزند پروری ۲۱
۲- ۷ تاریخچه فرزند پروری در ایران ۲۳
۲ – ۸ بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه ۲۴
۲-۹عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین ۴۳
۲-۱۰نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین ۴۴
۲-۱۱روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان ۵۲
۲-۱۲محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول ۵۳
۲-۱۳خود پنداره ۵۳
۲-۱۴نقش اسناد در خود پنداره تحصیلی ۵۶
۲-۱۵خودپنداره تحصیلی ۶۰
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی) ۷۹
مقدمه ۸۰
۳ – ۱ روش تحقیق ۸۰
۳ – ۲ جامعه آماری ۸۰
۳ – ۳ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۱
۳ – ۴ روش گرد آوری اطلاعات ۸۱
۳ – ۵ ابزار اندازه گیری ۸۱
۳ – ۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۵
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
۴-۱ مقدمه ۸۷
۴-۲ بخش اول: توصیف داده‌ها ۸۸
۴-۴ فرضیه اصلی: بین سبک های فرزند پروری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۹۳
۴-۵ فرضیه اول: بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۹۷
۴-۶ فرضیه دوم : بین سبک های فرزند پروری و خود پنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۹۸
۴-۷ فرضیه سوم : بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی رابطه وجود دارد. ۱۰۰
۴-۸ فرضیه چهارم (فرضیه اصلی دوم): بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. ۱۰۰
۴-۹ فرضیه پنجم (فرضیه اصلی سوم): بین سبک های فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. ۱۰۲
۴-۱۰ فرضیه ششم: آیا بین شیوه های فرزند پروری در تعامل با خود پنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟ ۱۰۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۱۰۹
مقدمه ۱۱۰
۵ – ۱ خلاصه پژوهش ۱۱۰
۵ – ۲ بحث و نتیجه گیری ۱۱۲
۵ – ۳ پیشنهادها ۱۱۹
۵ – ۴ محدودیت ها ی تحقیق ۱۲۲
منابع فارسی ۱۲۴

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۲ – ۱ الگوهای فرزندپروری شیفر ۲۷
شکل ۲-۲ نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن ۳۰

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۲-۱ تأثیر فضای خانواده بر کودکان ۱۸
جدول۲-۲ ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،۱۳۸۵ ۲۸
جدول ۲-۳: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،۱۹۹۱به نقل از برنز،۲۰۰۶ ،ترجمه سعیدی،۱۳۹۱). ۳۴
جدول ۲-۴ : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،۲۰۰۶ ۳۷
جدول(۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به پایه تحصیلی ۸۸
جدول(۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سن مادر ۸۹
جدول(۴-۳) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات مادر ۹۰
جدول(۴-۴) آمار توصیفی مربوط به خودپنداره ۹۱
جدول(۴-۵) آمار توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی ۹۱
جدول(۴-۶) آمار توصیفی مربوط به سبک های فرزند پروری ۹۲
جدول (۴-۷) مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها ۹۲
جدول (۴-۸)مربوطبه آزمون همبستگی رابطه بین سبکهای فرزندپروری و خودپنداره تحصیلی ۹۳
جدول (۴-۹) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون ۹۴
جدول (۴-۱۰) مربوط به تحلیل واریانس ۹۴
جدول (۴-۱۱) مربوط به معادله خط رگرسیون ۹۴
جدول (۴-۱۲) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری اقتداری و خودپنداره تحصیلی ۹۶
جدول (۴-۱۳) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون ۹۶
جدول (۴-۱۴) مربوط به تحلیل واریانس ۹۶
جدول (۴-۱۵) مربوط به معادله خط رگرسیون ۹۷
جدول (۴-۱۶) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری آزاد گذار و خودپنداره تحصیلی ۹۸
جدول (۴-۱۷) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون ۹۸
جدول (۴-۱۸) مربوط به تحلیل واریانس ۹۹
جدول (۴-۱۹) مربوط به معادله خط رگرسیون ۹۹
جدول (۴-۲۰) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین سبک های فرزند پروری استبدادی و خودپنداره تحصیلی ۱۰۰
جدول (۴-۲۱) مربوط به آزمون همبستگی رابطه بین خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ۱۰۱
جدول (۴-۲۲) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون ۱۰۱
جدول (۴-۲۳) مربوط به تحلیل واریانس ۱۰۱
جدول (۴-۲۴) مربوط به معادله خط رگرسیون ۱۰۲
جدول (۴-۲۵)مربوطبهآزمون همبستگی رابطه بین سبکهای فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی ۱۰۳
جدول (۴-۲۶) مربوط به ضریب تعیین رگرسیون ۱۰۴
جدول (۴-۲۷) مربوط به تحلیل واریانس ۱۰۴
جدول (۴-۲۸) مربوط به معادله خط رگرسیون ۱۰۴
جدول (۴-۲۹) مربوط به فاکتور های درون گروهی ۱۰۵
جدول (۴-۳۰) مربوط به فاکتور های بین گروهی ۱۰۶
جدول ( ۴-۳۱ ) مربوط به محاسبه یکسانی واریانس ها ۱۰۶
جدول ( ۴-۳۲ ) آزمون همسانی واریانس کوواریانس ها ۱۰۷
جدول ( ۴-۳۳ ) آزمون اثر فاکتور های درون گروهی و بین گروهی ۱۰۸

فصل اول کلیات طرح

مقدمه
این تحقیق جهت یافتن پاسخی به این سوال انجام شد که آیا متغیرهای ناشی از شیوه?های فرزند پروری دربافت‌های متفاوت خانوادگی، تاثیری معنی‌دار برخودپندار تحصیلی کودکانی که پا به مرحله نوجوانی می گذارند دارد؟ در ضمن میزان این رابطه تا چه حد بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی تاثیرگذار است. سوال دیگر این بود که تجارب خانوادگی، تا چه اندازه با خود پنداره تحصیلی نوجوانان ارتباط دارد؟ و آیا بافت‌های مختلف خانواده، می‌تواند تاثیر معنی‌دار بر خودپنداره و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشند؟ خانواده‌ها نقش به سزایی در موفقیت و شکست تحصیلی فرزندان خود دارند. عموماً این ادعا مطرح بوده که والدین، اولین معلمان و خانواده، اولین آموزشگاه محسوب می‌شوند.
طبق نظر اپستین۱ (۱۹۷۱) والدین از طریق عوامل مختلف بر رشد عقلی و ذهنی فرزندان تاثیر می‌گذارند، یکی از این عوامل شیوه های فرزند پروری ا ست که از سوی والدین اعمال می شود . (اپستین(۱۹۹۰)منظور از سبک‌های تربیتی را در این جا شیوه‌هایی می داند که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند. سبک تربیتی، الگویی از نگرش‌هاست که والدین نسبت به فرزندان خود ابراز می‌کنند. این الگوها در شیوه‌ها و درجاتی که والدین نسبت به ارزش‌ها، رفتارها ومعیارهایی که برای فرزندان خود وضع کرده‌اند، متفاوت می‌باشد (دارلینگ۲، ۱۹۹۳ ترجمه جاودان، ۱۳۸۳).بامریند۳ (۱۹۹۲) سبک های فرزند پروری را توصیف کرد ، وی معتقد است هر کس می‌تواند سبک‌های تربیتی را با تعیین میزان حمایت و راهنمایی در تعاملات تربیتیبسنجد و نیز میزان فعالیتو رفتار فرزندان را به نحو شایسته کنترل کند.بامریند معتقد است ضعفهای تربیتی باعث پیامد های منفی همچون خود پنداره پایین ، عملکرد تحصیلی ضعیف، و رفتارهای اجتماعی نامناسب را، سبب می‌شود (خیری ،۱۳۶۹)و خود پنداره در این تحقیق به عنوان یکی از جنبه‌های خودادراکی فرد قلمداد می‌شود که به ادراک فرد، در فاصله بین عمل و نتیجه، اطلاق می‌شود (خیری،۱۳۶۹)
کودکان در هنگام تولد، احساس و ادراک معنی‌دار از خود

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید