ملکی
۴۶
۵/۳۱۰
۲۸۸
۵/۳۱۳
۵/۲۱۸
۵/۱۰۸
۴۳۶
۵/۳۹۲
۳۶۵
۵۲۴
۴
تنگ سحری
۴۷
۴/۲۵۹
۷/۱۳۶
۱۱۷
۵/۱۰۱
۱۹۵
۵/۱۰۵
۵/۲۳۵
۱۳۵
۱۳۰
۵
علوی
۴۸
۵/۳۴۱
۲۹۷
۵/۲۱۶
۲۹۶
۳۳۱
۳/۲۰۷
۳۹۴
۳/۲۹۴
۶۲۴
۵
قهرود
۴۹
۲/۱۸۸
۵/۱۹۸
۲۰۰
۱۶۶
۵/۲۸۸
۹۵
۶/۳۹۶
۷/۱۹۴
۴/۱۹۶
۵
نیاسر
۵۰
۹/۲۷۷
۱۵۰
۵/۱۳۳
۱۲۵
۱۷۶
۹۷
۲۰۱
۵/۹۴
۵/۸۸
۵
سن سن
۵۱
۳۶۱
۵/۲۱۲
۱۳۹
۵/۲۲۲
۵/۱۸۴
۵/۹۴
۸/۳۱۲
۵/۲۳۷
۵/۲۳۳
۵
وانشان
۵۲

جدول (۴-۵): نتایج آزمون تست شبکه عصبی برای بازسازی داده‌های آماری ایستگاه‌های ناقص
R
MaAE
MiAE
MAE
NMSE
MSE
سال بازسازی
نام ایستگاه
ردیف
۹۹/۰
۴۸/۲۵
۲۴۹/۴
۴۴/۱۲
۰۱۷/۰
۴۶/۲۲۷
۱۳۹۰
دامنه فریدن
۱
۹۹/۰
۱۵/۱۹
۰۰۸/۲
۲/۷
۰۰۲/۰
۷۶/۸۷
۱۳۸۱
اشن
۲
۹۵/۰
۴۶/۱۰۳
۴۳/۱۰
۲۳/۵۱
۲/۰
۴۴/۴۰۳۶
۱۳۷۵
گبر آباد حسین اباد
۳
۹۲/۰
۵۳/۱۸۶
۲۵/۲۳
۰۸/۸۶
۳۴/۰
۴۵/۱۰۹۴۱
۱۳۸۰
قلعه ناظر
۴
۹۸/۰
۹۹/۶۸
۹۵/۰
۰۸/۲۲
۰۴۶/۰
۱۲۱۱
۱۳۷۵
قمصر
۵
۹۹/۰
۴۹/۲۲
۱۳/۰
۰۶۴/۸
۰۱/۰
۴۸/۱۴۷
۱۳۸۴
حسن آباد
۶
۹۸/۰
۵۹/۹۰
۵۱/۴
۴۶/۳۷
۰۴/۰
۹۹/۳۲۲۱
۱۳۸۴
لاپیید
۷
۹۲/۰
۵۳/۱۸۶
۲۵/۲۳
۰۸/۸۶
۳۴/۰
۴۵/۱۰۹۴۱
۱۳۸۰
موته
۸
۹۹/۰
۷۵/۲۵
۳۷/۳
۰۴/۱۶
۰۰۹/۰
۰۲/۳۰۹
۱۳۸۵
سد گلپایگان
۹
۹۶/۰
۲۵/۶۶
۵۸/۱۵
۹۲/۳۴
۰۸۲/۰
۷۹/۱۶۲۲
۱۳۷۵
زنجان بر
۱۰
۹۷/۰
۷۳/۱۴
۸۴/۹
۷۸/۱۲
۰۴۷/۰
۱۲/۱۶۶
۱۳۷۹
بویین
۱۱
۹۹/۰
۵۱/۲۲
۴۲/۵
۵۵/۱۳
۰۱/۰
۳/۲۰۸
۱۳۸۰
بویین
۱۲
۹۶/۰
۶/۱۰۸
۵۳/۲
۱۳/۴۱
۰۶/۰
۴۳/۲۹۹۵
۱۳۸۴
قلعه بابا محمد
۱۳
۹۳/۰
۸۱/۵۸
۸۵/۴
۸۵/۲۲
۲۵/۰
۴۵/۹۳۲
۱۳۸۹
قلعه بابا محمد
۱۴
۹۹/۰
۱۱/۲۲
۲۲/۰
۷۲/۷
۰۰۷/۰
۶۱/۱۱۴
۱۳۷۶
مهرگرد
۱۵
۹۹/۰
۱۳/۱۷
۲۰۸/۰
۵۷/۷
۰۰۵/۰
۱۶/۸۵
۱۳۷۷
مهرگرد
۱۶
۹۸/۰
۵۶/۴۶
۲۶/۰
۲/۱۳
۰۳/۰
۴۹/۴۶۳
۱۳۷۵
الزگ
۱۷
۹۸/۰
۶۱/۵۷
۱۶/۰
۴۳/۲۲
۰۵۱/۰
۴۱/۹۰۰
۱۳۷۸
الزگ
۱۸
۹۸/۰
۹/۴۶
۲۳/۳
۳۵/۱۴
۰۲/۰
۷۱/۴۲۴
۱۳۷۵
حیدری
۱۹
۹۹/۰
۱۸/۲۳
۰۴/۱
۴۳/۷
۰۱۳۲۰۴/۰
۱۳/۱۳۵
۱۳۷۶
حیدری
۲۰
۹۶/۰
۷/۳۴
۴۵/۱
۲۲/۱۹
۱۲/۰
۹۴/۴۷۶
۱۳۷۷
حیدری
۲۱
۹۸/۰
۵/۴۶
۶۴/۴
۰۳۶/۲۳
۰۳۷/۰
۳۵/۷۵۷
۱۳۷۵
همستان
۲۲
۹۹/۰
۷۴/۴۶
۹۸/۰
۷۹/۱۷
۰۱/۰
۹۲/۶۲۵
۱۳۷۶
همستان
۲۳
۹۳/۰
۶۹/۴۴
۳۸/۵
۷۴/۱۹
۳۵/۰
۰۱/۵۸۳
۱۳۷۷
همستان
۲۴
۹۹/۰
۷۸/۲۱
۱۳/۴
۳/۱۰
۰۹/۰
۲۶/۱۵۶
۱۳۷۸
همستان
۲۵
۹۹/۰
۷۵/۲۹
۱۵/۱
۳۸/۱۵
۰۱۶/۰
۹۳/۳۰۷
۱۳۸۷
کوهپایه
۲۶

ادامه جدول (۴-۵)
۹/۰
۳۶/۹۵
۵۵/۳
۳۳/۴۴
۲۷/۰
۶/۳۲۰۳
۱۳۸۸
کوهپایه
۲۷
۹۲/۰
۹۶/۱۶۹
۹/۱۲
۰۸/۵۹
۲۶/۰
۰۴/۷۱۵۹
۱۳۸۹
کوهپایه
۲۸
۳۴/۹۸
۷/۴۳
۰۰۲/۰
۹/۱۳
۰۳/۰
۸/۵۰۵
۱۳۹۰
کوهپایه
۲۹
۹۷/۰
۲۷/۴۸
۹۶/۴
۵۵/۲۳
۰۴۸/۰
۲۹/۸۹۶
۱۳۷۵
میرآباد
۳۰
۹۹/۰
۶۲/۳۱
۰۴/۰
۵۹/۱۰
۰۰۷/۰
۴۹/۲۲۱
۱۳۷۶
میرآباد
۳۱
۹۸/۰
۹/۴۲
۸۸/۰
۱/۲۰
۰۳/۰
۰۴/۶۰۹
۱۳۸۱
میرآباد
۳۲
۹۹/۰
۳۱/۴۲
۱/۰
۸۹/۱۷
۰۴/۰
۴۱/۵۶۹
۱۳۸۲
میرآباد
۳۳
۹۹/۰
۸۴/۱۶
۱۵/۱
۰۲/۶
۰۰۵/۰
۳۵/۶۶
۱۳۷۵
امور آب کاشان
۳۴
۹۹/۰
۳۸/۱۵
۳۸/۲
۲۷/۱۰
۰۰۶/۰
۸۴/۱۲۸
۱۳۷۶
امور آب کاشان
۳۵
۹۸/۰
۰۶/۴۱
۳۶/۱
۳۸/۱۸
۰۳/۰
۹/۵۸۱
۱۳۷۷
امور آب کاشان
۳۶
۹۸/۰
۹۸/۴۰
۶۹/۱
۸۴/۱۱
۰۲/۰
۳۷/۳۳۸
۱۳۸۵
امور آب کاشان
۳۷
۹۸/۰
۵/۴۶
۶۴/۴
۰۳/۲۳
۰۳/۰
۳۵/۷۵۷
۱۳۷۵
رباط ملکی
۳۸
۹۹/۰
۷۴/۴۶
۹۸/۰
۷۹/۱۷
۰۱/۰
۹۲/۶۲۵
۱۳۷۶
رباط ملکی
۳۹
۹۳/۰
۶۹/۴۴
۳۸/۵
۷۴/۱۹
۳۵/۰
۰۱/۵۸۳
۱۳۷۷
رباط ملکی
۴۰
۹۹/۰
۷۸/۲۱
۱۳/۴
۳/۱۰
۰۹/۰
۲۶/۱۵۶
۱۳۷۸
رباط ملکی
۴۱
۹۸/۰
۵/۴۶
۶۴/۴
۰۳/۲۳
۰۳/۰
۳۵/۷۵۷
۱۳۷۵
تنگ سحری
۴۲
۹۹/۰
۷۴/۴۶
۹۸/۰
۷۹/۱۷
۰۱۹/۰
۹۲/۶۲۵
۱۳۷۶
تنگ سحری
۴۳
۹۳/
۶۹/۴۴
۳۸/۵
۷۴/۱۹
۳۵/۰
۰۱/۵۸۳
۱۳۷۷
تنگ سحری
۴۴
۹۹/۰
۷۸/۲۱
۱۳/۴
۳/۱۰
۰۹/۰
۲۶/۱۵۶
۱۳۷۸
تنگ سحری
۴۵
۹۶/۰
۵۸/۶۲
۵۳/۲
۴۸/۳۰
۰۷/۰
۶۴/۱۲۹۸
۱۳۷۵
علوی
۴۶
۹۹/۰
۵۳/۲۱
۰۵/۰
۱۷/۱۵
۰۱/۰
۶۷/۳۸۱
۱۳۷۶
علوی
۴۷
۹/۰
۱۶/۸۴
۹۵/۲۷
۲۴/۵۱
۲۱/
۷/۲۷۷۲
۱۳۷۷
علوی
۴۸
۹/۰
۷۸/۹۳
۵۴/۱۱
۰۹/۴۸
۳/۰
۶۲/۲۸۵۷
۱۳۷۸
علوی
۴۹
۹۸/۰
۶۵/۳۵
۸۱/۱۶
۱۶/۳۰
۰۵/۰
۸/۱۰۱۲
۱۳۷۹
علوی
۵۰
۹۶/۰
۵۸/۶۲
۵۳/۲
۴۸/۳۰
۰۷/۰
۶/۱۲۹۸
۱۳۷۵
قهرود
۵۱
۹۹/۰
۵۳/۲۱
۰۵۲/۰
۱۷/۱۵
۰۱/۰
۶/۳۸۱
۱۳۷۶
قهرود
۵۲
۹/۰
۱۶/۸۴
۹۵/۲۷
۲۴/
۵۱
۲۱/۰
۷/۲۷۷۲
۱۳۷۷
قهرود
۵۳

ادامه جدول (۴-۵)
۹/۰
۷۸/۹۳
۵۴/۱۱
۰۹/۴۸
۳/۰
۶۴/۲۸۵۷
۱۳۷۸
قهرود
۵۴
۹۸/۰
۶۵/۳۵
۸۱/۱۶
۱۶/۳۰
۰۵/۰
۸/۱۰۱۲
۱۳۷۹
قهرود
۵۵
۹۶/۰
۵۸/۶۲
۵۳/۲
۴۸/۳۰
۰۷/۰
۶/۱۲۹۸
۱۳۷۵
نیاسر
۵۶
۹۹/
۵۳/۲۱
۰۵/۰
۱۷/۱۵
۰۱/۰
۶/۳۸۱
۱۳۷۶
نیاسر
۵۷
۹/۰
۱۶/۸۴
۹۵/۲۷
۲۴/۵۱
۲/۰
۷/۲۷۷۲
۱۳۷۷
نیاسر
۵۸
۹/۰
۷۸/۹۳
۵۴/۱۱
۰۹/۴۸
۳/۰
۶/۲۸۵۷
۱۳۷۸
نیاسر
۵۹
۹۸/۰
۶۵/۳۵
۸۱/۱۶
۱۶/۳۰
۰۵/۰
۸/۱۰۱۲
۱۳۷۹
نیاسر
۶۰
۹۶/۰
۵۸/۶۲
۵۳/۲
۴۸/۳۰
۰۷/۰
۶۴/۱۲۹۸
۱۳۷۵
سن سن
۶۱
۹۹/
۵۳/۲۱
۰۵/۰
۱۷/۱۵
۰۱/۰
۶/۳۸۱
۱۳۷۶
سن سن
۶۲
۹/۰
۱۶/۸۴
۹۵/۲۷
۲۴/۵۱
۲۱/۰
۶/۲۸۵۷
۱۳۷۷
سن سن
۶۳
۹/۰
۷۸/۹۳
۵۴/۱۱
۰۹/۴۸
۳/۰
۶/۲۸۵۷
۱۳۷۸
سن سن
۶۴
۹۸/۰
۶۵/۳۵
۸۱/۱۶
۱۶/۳۰
۰۵/۰
۸/۱۰۱۲
۱۳۷۹
سن سن
۶۵
۹۶/۰
۵۸/۶۲
۵۳/۲
۴۸/۳۰
۰۷/۰
۶/۱۲۹۸
۱۳۷۵
وانشان
۶۶
۹۹/
۵۳/۲۱
۰۵/۰
۲۴/۵۱
۰۱/۰
۶۷/۳۸۱
۱۳۷۶
وانشان
۶۷
۹/۰
۱۶/۸۴
۹۵/۲۷
۰۹/۴۸
۳/۰
۶/۲۸۵۷
۱۳۷۷
وانشان
۶۸
۹/۰
۷۸/۹۳
۵۴/۱۱
۰۹/۴۸
۳/۰
۶/۲۸۵۷
۱۳۷۸
وانشان
۶۹
۹۸/۰
۶۵/۳۵
۸۱/۱۶
۱۶/۳۰
۰۵/۰
۸/۱۰۱۲
۱۳۷۹
وانشان
۷۰

۴-۳- نتایج طبقهبندی با روش‌های زمینآماری در نرمافزار ARCGIS
ابتدا بازسازی داده‌های آماری بوسیله شبکه عصبی صورت گرفته و بعد ۶۵ ایستگاه در منطقه که دارای پایه آماری مشترک در سال های (۱۳۹۰-۱۳۷۵) انتخاب شده و با میانگین بارندگی در ایستگاه ابتدا نقشه بارندگی و سپس نقشه خطای داده‌های بارندگی در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. نقشه خطای میانگین بارندگی ایستگاه های منتخب به ۴ طبقه تقسیم شده و در طبقهای که بیش‌ترین خطای بارندگی است یک ایستگاه پیشنهاد گردیده است، سپس میزان خطای RMSE را اندازهگیری کرده و با اضافه شدن ایستگاه‌های پیشنهادی میزان خطا اندازه‌گیری شد و ایجاد ایستگاه پیشنهادی تکرار گردید تا میزان خطا RMSE ثابت گردد و تعداد بهینه ایستگاه‌های لازم در منطقه بدست میآید. شکل ۴-۲ نقشه موقعیت ایستگاههای منتخب و پراکنش مکانی آنها وشکل ۴-۳ موقعیت ایستگاه‌های پیشنهادی را نشان میدهد. با توجه به شکل۴-۲، پراکندگی ایستگاهها در قسمتهایی از حوضه مناسب نیست. شکل ۴-۴ نقشه طبقهبندی خطاها قبل از اصلاح شبکه ایستگاههای بارانسنجی را نشان میدهد. با توجه به شکل کم‌ترین مقدار خطا با ۴۱/۱۸۳ در شمال شرقی و مرکز منطقه و بیش‌ترین میزان خطا با ۸۴/۳۱۴ در شمال غربی و جنوب منطقه مشاهده میشود. شکل ۴-۶ نقشه طبقهبندی شده مقدار بارندگی در سطح منطقه را نشان میدهد. با توجه به شکل کم‌ترین میزان بارندگی به میزان ۴۰۱/۱۸۰ و بیش‌ترین میزان بارندگی به میزان ۰۳۲/۳۱۶ میباشد. با توجه به شکل۴-۳، ایستگاههای پیشنهادی از پراکنش خوبی در سطح منطقه برخوردار هستند. شکل ۴-۵ نقشه خطا پس از اصلاح شبکه را نشان میدهد. با توجه به شکل کم‌ترین میزان خطا با ۲۳/۹۳ در شمال، مرکز و جنوب منطقه و بیش‌ترین میزان خطا با ۱۷/۱۲۲ در شمال و شمال شرقی در وسعت بسیار کمی از منطقه بدست آمده است که میزان خطا به مقدار قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده است.

شکل (۴-۲): نقشه پراکنش ایستگاه‌های اولیه منطقه مورد مطالعه (انتخابی)

شکل (۴-۳): نقشه ایستگاه‌های جدید پیشنهادی

شکل (۴-۴): نقشه طبقهبندی خطاها قبل از اصلاح شبکه

شکل (۴-۵): نقشه خطاها پس از اصلاح شبکه در روش زمین‌آمار

شکل (۴-۶): نقشه طبقهبندی شده مقدار بارندگی

جدول ۴-۶ میزان خطاهای بدست آمده از روش زمینآمار را نشان میدهد. از بین روشهای مختلف روش RMSEانتخاب شد. میزان پایین این مقدار بعد از اصلاح شبکه بارانسنجی نشان از کارایی ایستگاهها در برآورد بارش است.
جدول ۴-۷ موقعیت ایستگاه‌های پیشنهادی و میانگین بارندگی ۱۵ ساله را نشان میدهد. شکل ۴-۸ نمودار میزان خطای تعداد ایستگاهها را نشان میدهد. با توجه به نمودار، بین تعداد ایستگاه و کاهش میزان خطای برآورد بارش همبستگی قوی وجود دارد. جدول ۴-۸ نتایج فرمول تعداد ایستگاه مورد نیاز را نشان میدهد. جدول ۴-۹ نتایج آماری خطاها را در روش زمین آمار نشان میدهد. با توجه به جدول، مقدار پایین ضریب تغییرات (۵۳/۰) نشان از موفقیت موقعیت ایستگاههای پیشنهادی در منطقه است. تعداد ۲۷ ایستگاه جدید در این روش پیشنهاد شد که موقعیت مکانی آنها در شکل ۴-۹ نشان داده شده است.

جدول (۴-۶): محاسبات خطای ایستگاههای پیشنهادی با طبقهبندی در GIS
نقاط
MBE
RMSE
MARE
R
MAPE
۰
۴/۱۲-
۴۵/۵۶
۰۹/۰
۲۱/۰-
۹۸/۸
۱
۹۹/۱۱-
۱/۵۶
۰۹/۰
۱۶/۰-
۷۸/۸
۲
۹۶/۱۳-
۱۷/۵۵
۰۹/۰
۰۲/۰-
۳۴/۹
۳
۳۶/۱۱-
۶۳/۵۴
۰۸/۰
۱۴/۰-
۳۷/۸
۴
۵۹/۱۳-
۷۹/۵۳
۰۹/۰
۰
۸۸/۸
۵
۵۴/۱۳-
۹۱/۵۳
۰۹/۰
۰۱/۰-
۸۷/۸
۶
۷۵/۱۲-
۷۱/۵۲
۰۸/۰
۰۲/۰
۴۵/۸
۷
۷۱/۱۲-
۰۳/۵۲
۰۸/۰
۰۳/۰
۲۳/۸
۸
۴۹/۱۲-
۵/۵۱
۰۸/۰
۰۵/۰
۰۵/۸
۹
۲۹/۱۲-
۰۸/۵۱
۰۸/۰
۰۶/۰
۹۲/۷
۱۰
۸۶/۱۱-
۹۶/۴۹
۰۸/۰
۰۷/۰
۶۲/۷
۱۱
۶۶/۱۱-
۵۲/۴۹
۰۷/۰
۰۶/۰
۴۹/۷
۱۲
۰۹/۱۱-
۲۵
/۴۸
۰۷/۰
۰۸/۰
۲۳/۷
۱۳
۹۵/۱۰-
۹۴/۴۷
۰۷/۰
۰۹/۰
۱۴/۷
۱۴
۸۴/۱۰-
۷۸/۴۷
۰۷/۰
۰۸/۰
۰۸/۷

ادامه جدول (۴-۶)
۱۵
۹۸/۱۰-
۵۴/۴۷
۰۷/۰
۰۵/۰
۱۴/۸
۱۶
۸۱/۱۰-
۱۶/۴۷
۰۷/۰
۰۶/۰
۰۳/۸
۱۷
۶۱/۱۰-
۷۸/۴۶
۰۷/۰
۰۶/۰
۸۹/۶
۱۸
۳۴/۱۰-
۳۷/۴۶
۰۷/۰
۰۹/۰
۷۲/۶
۱۹
۳/۱۰-
۲۳/۴۶
۰۷/۰
۰۷/۰
۶۷/۶
۲۰
۱۳/۱۰-
۸۵/۴۵
۰۷/۰
۰۸/۰
۵۸/۶
۲۱
۰۲/۱۰-
۶۸/۴۵
۰۷/۰
۰۹/۰
۵۲/۶
۲۲
۴۴/۸-
۷۵/۴۶
۰۶/۰
۰۲/۰
۲۴/۶
۲۳
۷۵/۹-
۹۳/۴۴
۰۶/۰
۱/۰
۳۱/۶
۲۴
۷۵/۹-
۹۳/۴۴
۰۶/۰
۱/۰
۳۱/۶

جدول (۴-۷): موقعیت ایستگاه‌های پیشنهادی و میانگین بارندگی ۱۵ ساله
میانگین بارندگی
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
ایستگاه
۱۴۵/۲۷۷
۳/۳۴۴۷۵۹
۷/۵۷۸۳۱۰
۱
۹۹/۲۷۵
۵/۳۸۰۲۶۷
۵/۵۲۴۰۵۰
۲
۶۴/۲۸۶
۳۴۰۱۱۹۰
۲/۵۸۹۴۱۸
۳
۵۲/۲۹۳
۳۵۲۵۰۵۰
۶۵۶۵۰۹
۴
۰۳/۲۷۶
۳۴۸۶۳۱۹
۸/۵۴۹۴۹۸
۵
۸۸/۲۱۸
۳۶۳۴۳۸۹
۶۱۰۰۷۳
۶
۰۱/۱۹۶
۳۶۸۹۵۷۹
۵۷۳۳۷۲۸
۷
۴۲/۲۸۴
۳۵۵۳۶۲۳
۳/۶۸۶۸۰۰
۸
۷۴۱/۲۳۶
۳۵۳۳۴۳۲
۱/۵۵۴۸۸۳
۹
۲۹/۲۱۱
۳۷۳۴۶۹۴
۶/۶۰۰۳۸۲
۱۰
۲۴/۳۱۲
۳۴۴۱۳۲۲
۸/۵۳۶۹۲۵
۱۱
۳/۲۵۴
۳۵۹۲۱۴۶
۴/۶۸۳۱۵۲
۱۲
۷۶/۳۰۶
۳۵۰۹۳۷۷
۶۸۹۵۹۰
۱۳
۲۴/۱۱۹
۳۷۸۳۴۳۷
۹/۵۰۶۵۷۶
۱۴

ادامه جدول (۴-۷)
۶۸۷/۲۸۳
۳۵۳۸۸۰۶
۲/۶۲۰۶۱۵
۱۵
۷۹/۲۰۵
۳۶۵۱۹۲۵
۷/۵۸۳۸۲۸
۱۶
۹۴/۲۱۲
۳۶۰۳۱۸۲
۲/۶۲۳۳۷۴
۱۷
۲۹/۲۲۰
۵/۳۶۹۳۰۹
۷/۴۸۵۴۲۴
۱۸
۸۱/۲۳۲
۳۶۷۹۵۱۵
۳/۵۰۲۸۹۸
۱۹
۵۵/۲۷۵
۳۴۹۹۲۶۰
۵/۶۳۶۲۴۹
۲۰
۰۷/۳۰۸
۳۴۶۲۴۷۴
۸/۵۳۹۶۸۴
۲۱
۱/۲۷۱
۳۸۰۷۳۴۸
۹/۵۲۰۳۷۱
۲۲
۵۹/۲۵۵
۳۷۱۴۴۶۲
۵۷۷۳۹۱
۲۳
۶۱۶/۲۵۵
۳۷۱۶۳۰۱
۷/۵۷۸۳۱۰
۲۴

شکل (۴-۷): نمودار میزان خطای تعداد ایستگاهها

جدول (۴-۸): نتایج میانگین تعداد ایستگاه مورد مطالعه
میانگین بارندگی
نام ایستگاه
ردیف
۰۲۵/۳۲۲
عباس آباد
۱
۶۷۵/۳۹۶
آغچه
۲
۹۲۸/۱۶۵
علوی
۳
۶۵۸/۲۲۵
الزگ
۴
۹۵۶/۱۸۴
انارک
۵
۰۲۲/۲۴۴
اشن
۶
۱۵/۲۱۵
برزک
۷
۳۵۲/۲۹۴
بویین
۸
۴۵/۲۲۹
بن رود
۹
۱۴۷/۹۷
چادگان
۱۰
۲۵/۵۱۳
چرخ فلک سیبک
۱۱
۷۴۹/۵۳۰
چیغورت
۱۲
۳۳۰/۳۴۴
دامنه فریدن
۱۳
۷۳۷/۳۵۹
دولت آباد فریدن
۱۴
۰۶۲/۱۱۶
اصفهان
۱۵
۶۵۶/۳۸۷
اسکندری
۱۶
۴۱۵/۳۵۰
اسلام آباد
۱۷
۳۲۵/۱۵۳
ایزد خواست
۱۸
۰۹۳/۱۵۶
فین
۱۹
۰۷۷/۱۳۸
گبرآباد حسین آباد
۲۰
۰۶۷/۱۶۰
گرماسه
۲۱
۲۶۲/۳۶۲
قلعه بابا محمد
۲۲
۴۷۷/۳۱۵
قلعه ناظر
۲۳
۴۶۸/۳۹۰
قلعه شاهرخ
۲۴
۳۴۰/۲۰۱
قمصر
۲۵

ادامه جدول (۴-۸)
۶۵۸/۳۸۸
قهرود
۲۶
۱۳۱/۷۲۴
گوکان
۲۷
۰۳۴/۵۷۹
همستان
۲۸
۹۰۸/۱۳۳
همگین
۲۹
۸۹۳/۳۱۲
حنا
۳۰
۱۷۵/۱۶۰
هریزه جبل
۳۱
۳۱۰/۳۸۵
حسن آباد
۳۲
۰۸۵/۳۳۳
حسن آباد ویست
۳۳
۸۷۳/۲۰۲
حیدری
۳۴
۶۵۶/۳۲۶
هونجان
۳۵
۰۹۳/۱۶۶
جعفرآباد
۳۶
۰۳۱/۹۱
جندق
۳۷
۸۵۶/۱۵۰
کمیجان
۳۸
۰۸۲/۲۴۰
خونداب
۳۹
۲۲۵/۳۲۰
کوچری
۴۰
۵۶۲/۱۰۴
کوهپایه
۴۱
۰۲۸/۲۷۴
لاپیید
۴۲
۲/۱۴۱
لنج
۴۳
۱/۱۱۳
مقصود بیگ
۴۴
۰۰۶/۸۷
مهاباد اردستان
۴۵
۳۱۲/۱۳۱
مهیار
۴۶
۳۰۸/۳۷۶
مهرگرد
۴۷
۱۲۶/۵۲۳
میدانک
۴۸
۳۴۲/۳۱۷
میرآباد
۴۹
۴۶۸/۱۲۲
مخمدآباد جرقوه
۵۰
۸۸۷/۱۳۸
محمدآباد کاشان
۵۱
۸۳۷/۱۱۴
مورچه خورت
۵۲
۹۳۸/۱۶۸
موته
۵۳

ادامه جدول (۴-۸)
۶۲۲/۲۳۰
نیاسر
۵۴
۴۲۵/۱۰۵
نیستانک نایین
۵۵
۹۵۷/۱۲۰
نوش آباد
۵۶
۴۴۳/۲۴۹
امور آب گلپایگان
۵۷
۰۳۱/۱۳۸
امورآب کاشان
۵۸
۰۱۸/۴۴۳
ارگان
۵۹
۳۳۷/۱۷۵
پل کله
۶۰
۴۹۰/۱۲۱
پل خواجو
۶۱
۲۱۲/۳۱۹
پل زمان خان
۶۲
۷۰۵/۲۰۷
رحمت آباد
۶۳
۵۸۴/۲۴۹
رباط ملکی
۶۴
۸۸۷/۳۶۸
رود آباد
۶۵
۵۶۷/۲۸۹
سد گلپایگان
۶۶
۳۸۱/۲۳۲
سد زاینده رود
۶۷
۲۹۳/۴۰۱
سراب هنده
۶۸
۵۲۵/۱۴۹
سن سن
۶۹
۳۹۲/۳۳۷
شفیع قصاب
۷۰
۳۹۲/۳۳۷
تنگ سحری
۷۱
۱۵۶/۳۰۸
تنگ زردآلو
۷۲
۸۵۶/۱۷۲
تیران
۷۳
۳۳۰/۴۵۱
ونک سمیرم

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید