ر انکوباتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
شکل ۳-۳. تانک الکتروفوز افقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
شکل ۳-۴…. تانک الکتروفورز و دستگاه مولد ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
شکل۳-۵. سانتریفیوژ اپندورف المان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
شکل ۳-۶… بن ماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
شکل ۳-۷… انکوباتور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
شکل ۳-۸ دستگاه تصویرساز ژل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
شکل ۳-۹ کیت استخراج پلاسمید فرمنتاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
شکل۳-۱۰ کیت استخراج DNAاز ژل فرمنتاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
شکل ۴-۱ شاخص سازگاری کدون. سمت راست: قبل از بهینه سازی، سمت چپ: بعد از بهینه سازی…….. ۵۷
شکل۴-۲ … میزان فراوانی کدون های بهینه. سمت چپ: قبل از بهینه سازی، سمت راست: بعد از بهینه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
شکل ۴-۳ . . شاخص محتوای G-C. سمت راست: قبل از بهینه سازی، سمت چپ: بعد از بهینه سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
شکل ۴-۴. ترادف احیه ژنی مورد نظر پس از بهینه سازی کدون های مربوطه جهت بیان در میزبان E.coli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
شکل ۴-۵. مقایسه نوکلئوتید بصورت نظیر به نظیر در توالی های اولیه و بهینه سازی……………………………………………………………………. ۶۰
شکل ۴-۶. تائید اندازه ژن سنتز شده به کمک هضم انزیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
شکل ۴-۷. نقشه ی ژنی پلاسمید حاوی DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل۴-۸تایید حضور پلاسمید حاوی پروتئینALCAM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
شکل ۴-۹. هضم دوگانه انزیمی پلاسمید تکثیر یافته pBSK………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
شکل ۴-۱۰. نقشه ژنی پلاسمید pet-28a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل ۴-۱۱باکتری های BL21(DE3)ترانسفورم شده با pet-28a حاوی ژن………………………………………………………………….. ۶۶
شکل ۴-۱۲. تائید حضور پلاسمید pet-28aحاوی ژن در باکتری ترانسفورم شده BL21(DE3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
شکل ۴-۱۳نتیجه حاصل از هضم انزیمی دو گانه پلاسمید pet-28aحاوی ژن ناحیه………………………………………………………………………… ۶۷
شکل۴-۱۴ بررسی بیان پروتیئن ناحیه.ؤ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

چکیده
مقدمه :
سرطان کولورکتال به ع
نوان چهارمین سرطان شایع در دنیا با برآورد ۲/۱میلیون مورد جدید در سال می باشد. این سرطان با توجه به متاستاز به نواحی مختلف بدن به خصوص کبد و ریه در مراحل پیشرفت بیماری یکی از کشنده ترین نوع از سرطان های بدخیم می باشد.هم چنین این سرطان رتبه سومین نوع از سرطان های شایع در زنان و پنجمین نوع در میان مردان در ایران درارا می باشد.
CD166 یکی از پروتئین های سطحی سلولهای سرطانی در سرطان کولورکتال است که با سرطانی شدن سلول ها میزان بیان سطحی آن بیشتر می شود. از این جهت می توان از آن به عنوان مارکر مناسب جهت درمان سرطان استفاده کرد. در این مطالعه ما برآن شدیم که تا با استفاده از کلون کردن و بیان پروتئین سطحی CD166 زمینه برای استفاده از آن جهت تولید واکسن و یا کیت تشخیص سرطان کولورکتال فراهم شود.
روش کار :
در این مطالعه ابتدا توالی ژن موردنظر به کمک بانک های اطلاعات ژنی انتخاب شد. سپس توالی موردنظر را آنالیز بیوانفورماتیکی قرار گرفت. ژن آنالیز شدن به روش شیمیایی سنتز شد و سپس با استفاده از فرآیند کلوینگ ، قطعه ژنی سنتز شده را به کمک پلاسمید بیانی pet-28a درون سیستم پروکاریوتی انتقال و تکثیریافت.
در انتها نیز بیان ژن موردنظر را در باکتریهای نوترکیب با القاگر مناسب القا کرده و وجود پروتئین موردنظر به کمک تکنیک sDs-page مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری :
ژن موردنظر توانایی کلون شدن در میزبان پروکاریوتی را دارا بوده و باکتری قادر است به کمک القاگر مناسب به میزان فراوانی پروتئین موردنظر را تولید کند.
از این جهت می توان از این پروتئین نوترکیب برای تهیه کیت تشخیص سرطان کولورکتال به واسطه ی تکنیک الایزا استفاده برد. همچنین می توان با تزریق این پروتئین نوترکیب به عنوان واکسن ، سیستم ایمنی فرد را جهت پیشگیری از ابتلا به سرطان کولورکتال تقویت نمود.
واژه های کلیدی : سرطان کولورکتال ، CD166 ، کلونینگ

فصل اول : مقدمه
۱-۱ تعریف سرطان :
سرطان در سلول ها که واحد سازنده بافت ها هستند شروع می شود. به طور طبیعی سلول ها رشد می کنند و در صورت نیاز بدن ما به سلول های جدید تقسیم می شوند و وقتی پیر می شوند و سلول های جدید جای آن ها را می گیرند . گاهی این مراحل اشتباه پیش می رود ، سلول های جدید در حالی که تشکیل می شوند که بدن به آنها نیاز ندارد و سلول های پیر نمی میرند این سلول ها زیادی یک توده ی بافتی تشکیل می دهند که به آن توده یا تومور می گویند.
تومورها می توانند خوش خیم یا بدخیم باشند. تومورهای خوش خیم سرطان نیستند.
تومورهای خوش خیم :
– تومورهای خوش خیم به ندرت تهدید کننده زندگی هستند.
– اکثر تومورهای خوش خیم را می توان برداشت و معمولا برگشت نمی کنند.
– تومورهای خوش خیم به بافت های اطراف تهاجم پیدا نمی کنند.
تومورهای بدخیم :
– تومورهای بدخیم سرطان نیستند.
– تومورهای بدخیم تهدید کننده زندگی هستند.
– تومورهای بدخیم را اغلب می توان برداشت ولی بعضی مواقع دوباره برگشت می کنند.
– تومورهای بدخیم می توانند به بافت ها و ارگانهای اطراف تهاجم پیدا کرده و آسیب برسانند.
۱-۲ قدمت این بیماری (سرطان) :
سرطان یکی از بیماری های بسیار قدیمی است که در انسان و حیوان رخ می دهد و قدمت این بیماری حتی به دوره های ما قبل تاریخ نیز می رسد (موری و لوپز ، ۱۹۹۷)۱. به طور کلی حدود دو سوم سرطان ها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد ، یعنی در جایی که فقط ۵ درصد ابزار کنترل سرطان را در اختیار دارند (سونگ و لاو ، ۲۰۰۵)۲
۱-۳ کولورکتال۳ (روده ی بزرگ) :
کولون۴ و رکتوم۵ : کولون و رکتوم قسمتی از دستگاه گوارش هستند. کولون و رکتوم (روده ی بزرگ) از یک لوله ی عضلانی بلند تشکیل شده اند. ۱۵۰-۱۲۰ سانتی متر ابتدای روده ی بزرگ ، کولون و ۱۵ سانتی متر انتهایی روده بزرگ رکتوم نام دارد. غذای هضم شده از روده ی کوچک به کولون وارد می شود ، کولون آب و مواد غذایی را باز جذب می کند و مواد باقی مانده از طریق رکتوم و مقعد از بدن خارج می شود .

شکل۱-۱ اناتومی کولون و رکتوم(www.ncii.ir)
۱-۴ سرطان کولورکتال :
سرطان کولورکتال ۶: به سرطان ناحیه ی کولون سرطان کولون و به سرطان راست روده (قسمت انتهایی روده بزرگ که به مقعد ختم می شود) سرطان رکحال گفته می شود. به سرطان هر یک از این اعضاء ، سرطان کولورکتال نیز گفته می شود. سرطان کولورکتال در کشور آمریکا چهارمین سرطان شایع بعد از سرطان پوست ، پروستات و ریه در مردان بوده و چهارمین سرطان شایع ، بعد از سرطان پوست ، پستان و ریه در زنان می باشد.
در ایران نیز سرطان کولورکتال به عنوان چهارمین سرطان شایع در هر دو جنس به شمار می رود.
سرطان کولورکتال چهارمین سرطان شایع در دنیا با برآورد ۷۸۳۰۰۰ مورد جدید در سال می باشد. (بویل و لانگمن ، ۲۰۰۰)۷. این بیماری سومین عامل مرگ از سرطان ها در جهان محسوب می شود (پارکین ، ۲۰۰۰)۸ در سراسر دنیا این سرطان ۴/۹ از کل سرطان ها در مردان و ۱/۱۰ درصد را در زنان تشکیل می دهد (بویل و لانگمن ، ۲۰۰۰).
انجمن سرطان ایالات متحده برآورد کرده است

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید