شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۳-۳-۳ محلول سازی DNA لیوفیلیزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۴ کلونینگ پلاسمید- AMP+ pBSK حاوی DNA پروتئین ALCAM ………………………………………………………………………. 33
۳-۴-۱ اماده سازی باکتری شایسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۴-۱-۱ مواد و محلول ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۴-۱-۲ روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۴-۲ ترانسفورماسیون پلاسمید به سلول های مستعد TOP10 E.coli…………………………………………………………………………………………………………….. 35
۳-۴-۲-۱ روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۴-۳ ارزیابی کلونی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۳-۴-۴ استخراج پلاسمید – AMP+ pBSK حاوی DNAپروتئین ALCAM…………………………………………………………… 36
۳-۴-۵ تایید آنزیمی پلاسمید استخراج شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۴-۵-۱ هضم آنزیمی دوگانه یا Double digestion…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
۳-۴-۵-۲ الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۵ ساب کلونینگ ژن پروتئین ALCAM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
۳-۵-۱ تخلیص DNA ناحیه CD166از ژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۵-۲ لایگیشن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۵-۳ ترانسفورماسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۵-۳-۱ اماده سازی سلول های شایسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۵-۳-۲ ترانسفورماسیون سلول های شایسته E.coli BL21(DE3) با محصول لایگیشن…………………………………………. ۴۵
۳-۵-۴ ارزیابی کلونی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۵-۵ استخراج پلاسمید بیانی pet-28aحاوی ژنپروتئین ALCAM……………………………………………………………. 46
۳-۵-۶ تایید انزیمی پلاسمید استخراج شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۳-۶ بیان پروتئین پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
۳-۶-۱ القاء بیان پروتئین به کمک IPTG…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
۳-۶-۲ بررسی بیان به کمک تکنیک SDS-page………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
۳-۶-۲-۱ محتویات کیت. SDS-page ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
۳-۶-۲-۲روش انج
ام SDS_page………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
فصل چهارم: نتایج
۴-۱نتایج حاصل از انالیز بیوانفورماتیکی پروتئین پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………… 55
۴-۱-۱ نتایج حاصل از بهینه سازی توالی یا Optimization…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
۴-۲ سنتز شیمیایی DNA پروتئین ALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
۴-۳ کلونینگ پلاسمید- AMP+pBSKحاوی DNA پروتئینALCAM…………………………………………………………………………… 62
۴-۴ ساب کلونینگ ژن پروتئین ALCAM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
۴-۵ بیان پروتئین پروتئین ALCAMو تائید ان به کمک تکنیک SDS-page…………………………………………….. 66
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۱-۱. ساختار پروتئینALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
شکل۳- ۱انکوباتور ساخت شرکت پارس طب نوین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
شکل ۳-۲.شیک

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید