تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک   

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلي
M.Sc. پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
مهندسی معدن‐ استخراج
عنوان:
تحليل پايداری شيب در معدن مس ميدوک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده
طراحي زو اياي معادن در معدنکار ي معاد ني که عمق آنها مستمرًا افز ايش م ي يابد از اهمي ت بسيار
ويژه اي برخوردار و خيلي مهم شده می باشد .تغييرات کوچک در زو اي اي نها يي ش يب پي ت اثرات
بزرگي بر اقتصاد نها يي اقدام يات معدنکار ي دارد . معدن روباز مس مي دوک در جنوب شرق اي ران
مورد و يژه اي می باشد که زو اياي ش يب آن گونه ي طراح ي شده می باشد که معدنکار ي تا عمق حدود
۴۰۰ متر ي ادامه پيدا م ي کند . در اين پا يان نامه پا يداري ش يب در معدنکار ي روباز بررس ي شده
می باشد. بررسي و تفسير امکان شکست ، مکانيک رفتاري سنگهاي سازنده ش يب پي ت و استراتژ ي
معدنکاري بر اي غلبه بر شکست ها ي ش يب را پوشش م ي دهد . در اين پايان نامه ضمن بررسي ‐
هاي فني ‐ عملي پايداري شيب و شرايط احتمالي وقوع ريزش يا شکست، پيشنهادا تي بر اي
تحقيقات آتي در اين ناحيه ارائه شده می باشد.
فاکتورهاي اصل ي حاکم بر پا يداري ش يب عبارتند از : ( ۱) وضعيت تنش در شيب ها يا ش يروانيهاي
پيت ( ۲) ساختار زم ين شناس ي ( ۳) هندسه پيت ( ۴) مقاومت توده سنگ در برابر تنش ها ي موجود
در سنگ که سبب شکست آن در هندسه و وضع موجود مي شوند . شکست ها ي بررس ي شده از

قبيل برش صفحه اي و گوه اي، معمو لي هستند . بنابراين با افز ايش مق ي اس، شکست ها ي کنترل
شده توسط ساختارها مانند ريزش گوه اي و صفحه اي کمتر اتفاق م ي افتد و بيشتر شکست ها ي
ترکيبي از قبيل پلکا ني شروع به گسترش م ي کنند . از بررس ي ها چ نين تفسير م ي گردد که بر اي
شيبهاي در مقياس کل معادن ، به صورت عمومي دو نوع شکست در پيت نهايي ملاحظه م ي گردد .
اين دو نوع شکست غالب عبارتند از: ( ۱) شکست برشي چرخشي(دايره اي) ( ۲) شکست واژگوني
روشهاي طراح ي بر اي ش يبهاي سنگ ي به چهار طبقه اصل ي تقس يم م ي گردد : ( ۱) روش تعادل حد ي
۲) مدلسازي عدد ي ( ۳) روشهاي تجر بي ( ۴) روش ها ي احتمالا تي در اين پايان نامه روشهاي )
تعادل حدي، تجربي و مقايسه اي و مدلسازي عددي براي تفسير شرايط بروز شکست مورد تحليل
و بررسي قرار گرفته می باشد.

مقدمه:
معدنکاري روباز يک روش نسبت ًا کم هزينه و در اغلب موارد و با طراحي مطلوب و رعايت نکات
فني و اقتصادي ، با صرفه اقتصادي می باشد که امکان مکانيزاسيون بالا و توليد حجمي زياد را فراهم
مي سازد . اين روش ، استخراج ذخايري با عيار خيلي پايين را که به روش زيرزميني غير اقتصاد ي
می باشد، ممکن مي سازد.
عمق معدنکاري در روش روباز در دهه هاي اخير مرتبًا افزايش يافته می باشد و معادن روباز با عمق
استخراج بيش از ۵۰۰ متر نيز يافت مي گردد .روش زيرزميني هنوز هم روشي هزينه بر می باشد و
احتما ً لا درآينده روش روباز جايگزين اين روش در بيشتر معادن خواهد گردید.
يک عارضه بزرگ ازدياد عمق معدن، افزايش خطر پايداري می باشد . شکست در شيب نهايي پيت
مي تواند به صورت بالقوه باشد . حفظ زواياي شيب پيت براي کاهش روباره برداري ( استخراج
باطله) بسيار مهم می باشد که مي تواند اثر مستقيمي بر اقتصادي بودن فعاليت معدنکاري داشته باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

طراحي حد نهايي پيت فقط تابع توزيع عيار کانه و هزينه هاي توليد نيست، بلکه تابع مقاومت کل
توده سنگ و پايداري نيز هست . پتانسيل شکست براي طرح اوليه و طراحي پيت نهايي پيت بايد
مورد ارزيابي قرار گيرد.
سطح پله، رمپ داخلي و زاويه شيب کلي براي سنجش پايداري هر کدام از پله ها بايد در نظر
گرفته گردد . تک پله ها و نواحي رمپ داخلي پيت براي مدتي مي توانند پايدار باشند در حاليکه
ممکن می باشد در شيب نهايي پيت، پتانسيل ناپايداري داشته باشند.
هدف
يکي از مواردي که در علم مکانيک سنگ بر روي آن تحقيقات فراواني انجام شده می باشد بررسي
پارامترهاي موثر بر پايداري سازه هاي روباز و زيرزميني در سنگها مي باشد . در مورد سازه هاي
روباز علاوه بر خواص توده سنگ و ناپيوستگي هاي موجود در سنگ عواملي مانند شکل سازه اعم
از ارتفاع و زاويه شيب شيرواني سنگي بسيار مهم مي باشد . در اين پايان نامه سعي شده می باشد
علاوه بر بررسي عوامل متعددي که بر پايداري توده سنگ تاثير مي گذارند به بررسي هاي کيفي در
مورد تاثير جهت شيب معدن بر روي پايداري و احتمال انواع شکست پرداخته گردد.
علت انتخاب معدن مس ميدوک اين می باشد که با در نظر داشتن اهميتي که اين معدن دارا می باشد، کارهاي
ژئوتکنيکي گسترده اي بر روي آن انجام نگرفته می باشد و با بررسي اطلاعات اندک موجود مي توان
به ديد نسبتا مناسبي از معدن دست يافت و در صورت تغيير در مقادير پارامتر هاي مقاومتي اقدام
به تغيير در هندسه شيب نمود و همچنين مناطق بالقوه معدن براي ايجاد ناپايداريهاي احتمالي را
شناسايي نمود.

 

 

تعداد صفحات: 156

قیمت شش هزار تومان

 

 

***

—-

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید