واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار كارشناسي ارشد
مهندسي برق -كنترل
عنوان :
بررسي مقايسه ايي انواع روش هاي طراحي اتوپايلوت اجسام پرنده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده:
سيستم كنترل واتوپايلوت بي شك يكي از بخش هاي با اهميت اجسام پرنده می باشد كه وظيفه آن
ايجادپايداري و دستيابي به عملكرد مناسب در اجراي فرامين بخش هدايت می باشد.با در نظر داشتن ديناميك
غيرخطي و متغير با زمان و داراي عدم قطعيت هاي ساختاري و پارامتري اجسام پرنده, در كنترل پرواز
رويكرد هاي كنترلي متنوعي در راستاي نيل به پايداري,عملكرد مناسب و كم اثر كردن عدم قطعيت هاو
خطاي مدل سازي…بهره گیری مي گردد. دراين تحقيق، انواع روشهاي طراحي سيستم هاي
كنترل(اتوپايلوت)در كنترل پرواز مورد بررسي وتحليل و مقايسه قرار مي گيرندو د ر هر مورد مزايا و
معايب آن بحث مي گردد.

مقدمه:

ناوبري ,هدايت وكنترل حركت اجسام پرنده يكي از زمينه هاي علمي بوده كه همواره مورد توجه
محققان قرار گرفته می باشد .بي شك يكي از بخش هاي مهم اجسام پرنده سيستم كنترل آنست كه وظيفه
آن ايجاد پايداري وتعادل و ع ملكرد مناسب سيستم حلقه بسته براي طي مسير مورد نظر تا رسيدن به
مقصد می باشد .اهميت و حساسيت سيستم كنترل به عنوان بخشي از تمامي اجسام پرنده باعث ايجاد زمينه
علمي وتحقيقاتي به عنوان كنترل پرواز گرديده می باشد .در كنترل پرواز طراحي سيستم هاي كنترل اجسام
پرنده شامل هواپي ماهاوفضاپيماها,هواپيما و بالگرد هاي بدون سرنشين و انواع موشك ها كه سيستم هايي
با معادلات ديناميك غير خطي , متغير با زمان وداراي عدم قطعيت هاي غير ساختاري و پارامتري اند
مورد بررسي قرار مي گيرند.
دراين ميان رويكردهاي كنترلي بسياري براي دستيابي به پايداري و عملكرد مطلوب با در نظر داشتن دقت ,
سرعت و قابليت هاي مانور پذيري مورد نظر در جهت غلبه و كم اثر كردن عدم قطعيت ها ,خطاي مدل
سازي و …تحقق يافته می باشد .مانند اين رويكرده مي توان روش هاي تطبيقي و مقاوم و نيز روشهاي
هوشمند مبتني بر سيستم هاي عصبي و فازي و يا تركيبي از اين روش ها تصریح كرد.
موشك ها از دسته اي از اجسام پرنده اند كه به دليل شرايط پرواز وكاهش جرم در طول پرواز و تغيير
ارتفاع ضرايبي آيروديناميكي معادلات آن نامعلوم و داراي عدم قطعيت می باشد.
اگر چه ديناميك موشك اساسا غير خطي می باشد اما اگر مسئله موشك به عنوان يك م سئله خطي در نظر
گرفته گردد واتوپايلوت آن از كنترل كنندهاي كلاسيك مرسوم طراحي گردد با در نظر داشتن تغيير شرايط
پرواز , نقطه كار تغيير كرده و سيستم حلقه بسته از عملكرد مناسبي برخوردار نخواهد بود كه ناگزير به
فرض مسئله غير خطي وطراحي به روش هاي غير خطي می باشد.اين مبحث در فصل دوم بيان مي گردد.
در فصل سوم روش هاي تطبيقي و مقاوم در كنترل پرواز و قابليت روشها در مقابله با عدم قطعيت هاي
ساختاري و پارامتري مورد بررسي قرار مي گيرد.
در فصل چهارم روش هاي كنترل هوشمند مبتني بر سيستم هاي فازي و عصبي و بعضا به همراه روش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هاي تطبيقي و مقاوم مورد بحث می باشد.

تعداد صفحات: 90

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید