دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc”
مهندسي مكانيك- تبديل انرژي

عنوان :
بررسي ميكروهندسه ها بر جريان سيالات و نانوسيالات

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
اين گزارش به بررسي اثرات هندسههاي با ابعاد كوچك (در حد ميكرون) بر روي جريان سيالات پرداخته
و دلايل اختلاف معادلات حاكم بر جريان سيال در هندسههاي ماكرو و ميكرو بيان شده می باشد.
در ادامه، به بيان اثرات افزايش ذرات فلزي يا اكسيد فلزي – با ابعاد نانومتر- به سيال پايه پرداخته شده

و نتيجه تحقيقات اخير انجام شده بر روي خواص حرارتي مخلوط كلوئيدي حاصل – كه نانوسيال ناميده
ميشود- ارايه شده و مورد بحث قرار گرفته می باشد.
اين گزارش در چهار فصل تنظيم شده می باشد. فصل اول به معرفي ميكروسيستمها ميپردازد و با ذكر دو
مثال از كاربرد جريان سيالات در ميكروسيستمها، اهميت تحليل اين جريانها بيان شده و به بحث بر
روي صحت فرضيه پيوستاري و معرفي روشهاي تحليل ميكروجريانها ميپردازد. در فصل دوم معادلات
پيوستار حاكم بر ميكروجريانها بيان شده و ضمن بيان ناكارآمدي شرايط مرزي كلاسيك، نتايج
تحقيقات انجام شده براي دستيابي به شرط مرزي مناسب براي ميكروجريانها ارايه شدهاند. اين نتايج
براي مدلهاي مختلف شرط مرزي لغزش براي معادلات مختلف حاكم بر ميكروجريان با هم مقايسه گردید.
شرط مرزي مرتبه اول لغزش فقط ميتوانند براي معادله مرتبه اول (ناوير- استوكس) بكار طریقه و براي
معادلات با مرتبه بالاتر بارنت بايد از شرط لغزش مرتبه بالا بهره گیری كرد.
در فصل سوم، اثرات وجود گراديان دما و تنشهاي حرارتي در ايجاد جريان در ميكروهندسهها معرفي و
بويژه، جريان خزش حرارتي مورد بحث قرار گرفته می باشد. فصل چهارم گزارش حاضر، به بحث بر روي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

خواص مختلف نانوسيالات پرداخته و نتايج تحقيقات اخير بر روي اين سيالات ارايه شده می باشد.
واژه هــاي كليــدي: نــانو، نانوسيال،شــبيه ســازي عــددي، ديناميــك مولكــولي، Meshless
Continum Methods،Method، شبيهسازي مستقيم مونت كارلو

مقدمه
در اين سمينار، آغاز مثالهايي از كاربردهاي مهندسي در ابعاد ميكرو ارائه شده و سپس برخي از نتايج
كليدي حاصل از كارهاي انجام شده كه در طریقه تكامل و پيشرفت علم ميكروجريانها تأثيرگذار بوده اند
بيان شدهاند. تاكيد اصلي اين سمينار بر مفاهيم اساسي مانند ناكارآمدي قوانين ساختاري در شبيه
سازي رژيمهاي جرياني جديد و مسايل مدلسازي ميكروسيستمها ميباشد. در مورد اندركنشهاي سيال
، كه در ابعاد بسيار 1 مايع با سطوح اطراف آن و مانند اثرات الكترو- سينتيك و اثرات خيسشدگي سطح
كوچك عوامل تعيينكنندهاي هستند، به تصریح اكتفا شده و در انتها در مورد مسأله شبيهسازي جريان در
ميكرو- الكترو- مكانيكي MEMSبحث ميشود.
همچنين روابط اصلي حاكم بر جريانهاي قابل تراكم و غير قابل تراكم ارايه شده و سپس بر روي بيبعد-
سازي اين روابط براي جريانهاي كم سرعت و سرعت بالا بحث ميشود. اگرچه بيشتر جريانهايي كه در
كاربردهاي ميكروسيستم ها وجود دارند جريانهاي با سرعت كم هستند، اما در برخي موارد مثل
ميكروپيشرانها، جريانهاي با سرعت بسيار بالا (مافوق صوت) نيز وجود دارند. در ادامه، معادلات ناوير
استوكس براي جريان قابل تراكم را در نظر گرفته و براي شرط مرزي سرعت در لغزش روي ديواره جامد
بحث ميشود. اين معادلات ميتوانند بر روي رژيم جرياني با نودسن كمتر از يك اعمال شوند و دقت آنها
از مرتبه دو خواهد بود. اين روابط، دقت فرمول مرتبه اول ماكسول – كه به جريانهاي با نودسن كمتر از
0.1 محدود بود- را بهبود ميبخشند. سپس با بهره گیری از نتايج تحقيقات مختلف و بهره گیری از دادههاي
روش شبيه سازي مونت كارلو، جوابهاي معادله خطي شده بولتزمان و نتايج تجربي در مورد درستي اين
مدل بحث ميشود.

تعداد صفحه :68

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 


دیدگاهتان را بنویسید