مستقیماً آزمون نمی شود بلکه حالت منفی آن به عنوان فرضیه صفر۴۴ شناخته می شود مورد آزمون قرار می گیرد.
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل۴۵ مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی‌اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند.

۳-۸-روند اجرا و چگونگی گردآوری داده ها

از بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نورمرکز همدان ۴ نفر به عنوان پرسشگرانتخاب شدند و پس از ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه پرسشگری و تکمیل پرسشنامه ها ،با هماهنگی اداره آموزش دانشگاه پیام نور همدان،به افراد گروه نمونه مراجعه نموده وکنترل مراجعه شده و پس از ورود به رایانه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۴-۱-مقدمه
در تحقیقات پس از جمع آوری اطلاعات مهمترین گامی که برداشته می‌شود پردازش اطلاعات و یافته‌های خام می‌باشد. زیرا این داده‌ها بدون پردازش ارزش علمی ندارند. در این راه باید از روش‌ها و فرمول‌های آماری استفاده نمود. که البته از نرم افزارهای رایانهای نیز می‌توان بهره فراوان جست. یکی از مناسب ترین نرم افزارهای رایانه ای که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرم افزار SPSS می‌باشد (سرمد و همکاران،۶۷:۱۳۸۴).
در این پژوهش ضمن توصیف متغیرهای تحقیق، سپس از آزمون t برای گروههای مستقل برای تحلیل فرضیات موجود در تحقیق در سطح معناداری ۰۱/۰ استفاده گردید.

۴-۲ توصیف یافته ها
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری مورد مطالعه:
جدول ۱-۴- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه برحسب فراوانی و درصد فراوانی:
رشته تحصیلی
گذراندن دوره آموزش مهارت‌های کارآفرینی
زن
مرد
جمع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
علوم پایه
فیزیک
خیر
۳
۷/۲
۲
۸/۱
۵
۵/۴

بلی
۳
۷/۲
۲
۸/۱
۵
۵/۴

ریاضی
خیر
۴
۶/۳
۱
۹/۰

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید