سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، لیزینگها) نباشند یعنی شرکتها تولیدی باشند؛ چرا که افشای اطلاعات مالی و ساختار حاکمیت شرکتی در آنها متفاوت است.
* شرکتها نبایستی قبل از سال ۱۳۹۱ از بورس خارج شده باشند.
* شرکتها نبایستی جزء شرکتهایی باشند که از سال ۱۳۸۶ به بعد، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند.

با توجه به اعمال شرطهای بالا، نمونهگیری مورد نظر صورت گرفته و از بین کلیهی
شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهی ۶ ساله از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، تعداد ۸۱ شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونهی مورد آزمایش انتخاب گردیدند. بنابراین با اعمال شرایط فوق بر جامعهی آماری، در تعمیم آن به کل جامعه در سایر شرایط بایستی احتیاط لازم اعمال گردد. از این تعداد باتوجه به اعمال شرایط تفکیک و طبقه بندی شرکتها به روش چرخه ی عمر پارک و چن (۲۰۰۶) بر اساس چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت ، ۲۸ شرکت در مرحله بلوغ و ۳۰ شرکت در مرحله رشد و ۲۳ شرکت در مرحله افول می باشند.

۵-۳- روش و ابزار گردآوری دادهها
گردآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روشهای گردآوری اطلاعات را روشهای پژوهش مینامند. مرحلهی گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافتههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و سپس به تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت حکم صادر میکند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها مییابد. روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه میتوان تقسیم کرد: روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی(حافظنیا، ۱۳۸۲).
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات نظری موردنیاز و همچنین پیشینهی پژوهش از روش کتابخانهای، یعنی مطالعه و بررسی متون، پایاننامهها، مقالات و کتب تخصصی فارسی و انگلیسی و همچنین اطلاعات دریافتی از پایگاههای اینترنتی استفاده شده است.
دادههای پژوهش و اطلاعات مالی موردنیاز، از طریق بررسی اسناد و مدارک گزارش شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است. این اطلاعات با مراجعه به صورتهای مالی شرکتها و یادداشتهای توضیحی همراه تأمین شده است.
از طریق نرمافزار رهآورد نوین برای به دست آوردن اطلاعات مالی شرکتهای بورسی استفاده گردید. از سیدیهای منتشر شده توسط “واحد روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار” نیز برای دستیابی به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه استفاده شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و دستیابی به نتیجهای قابل اتکا، نرمافزار eviwes مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۶-۳- سؤال پژوهش
مسألهی پژوهش در مطالعات کیفی و کمی میتواند به صورت سؤال بیان شود. سؤالات پژوهش را میتوان به سه دسته ردهبندی کرد: ۱)توصیفی، ۲) رابطهای، ۳)تفاوتی. که در اینجا پرسش مطرح شده از نوع رابطهای است و در قالب زیر مطرح میگردد:
آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

۷-۳- تدوین فرضیهها
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیدهها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتملترین راه برای کشف مجهول کمک مینماید. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد(حافظنیا، ۱۳۸۲).

با توجه به هدف اصلی پژوهش و در جهت پاسخگویی به سؤال مطرح شده در این راستا فرضیههای موردنظر به صورت زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
۱: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
۲: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
۳: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
۵: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
۵: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
۶: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
۷: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته دارد.
۸: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته شده دارد.
۹: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته شده دارد.

۸-۳- تعریف متغیرهای پژوهش
متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده. کمیتی است که میتواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش به سه گروه: متغیرهای مستقل، متغیرهای تعدیلکننده و متغیرهای وابسته دستهبندی میشوند.
الف: متغیر مستقل:
Deficit: کسری مالی (ساختار سرمایه)
با توجه ب
ه اینکه طبق تئوری سلسله مراتبی تغییرات در بدهی با تغییرات در کسری بودجه همراه می باشد، رابطه متغیر کسری بودجه را با متغیرهای وابسته بررسی کرده و شدت این رابطه ها را در میان هر سه مدل(با سه متغیر وابسته) و در هر دو دسته از شرکت ها بررسی می کنیم و نتایج را تحلیل می کنیم ؛ در واقع این متغیر بیانگر ساختار سرمایه می باشد (اوتامی و اینانگا۱۱۴، ۲۰۱۲)
این متغیر با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد(اوتامی و اینانگا، ۲۰۱۲):
Financing Deficit = DIV + CAPEX + LTD payment + ? WC – CF
DIV = سود تقسیمی پرداخت شده
CAPEX = هزینه های سرمایه ای
LTD payment = بدهی های بلندمدت پرداخت شده
? WC = خالص تغییرات سرمایه در گردش
CF = جریان نقدی عملیاتی = جریان نقدی پس از کسر نرخ بهره و مالیات
ب: متغیرهای وابسته(اوتامی و اینانگا، ۲۰۱۲):
Net Debt Issue: خالص بدهی های منتشر شده
این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:
Net debt issue = (dTA/TA) – (Net equity issue) – (dRE/TA)
dTA تغییر در کل دارایی ها =
TAجمع دارایی ها=
dREتغییر در سود انباشته =
Net Equity Issue: خالص حقوق صاحبان سهام منتشر شده
که این متغیر از رابطه زیر به دست می آید(اوتامی و اینانگا، ۲۰۱۲):
Net equity issue = (dEq/TA) – (dRE/TA)

جایی که:
dEq تغییر در ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام=
NRE = dRE/TA
TAجمع دارایی ها=
dRE تغییر در سود انباشته =
New Retained Earning: درآمدها(سودهای) تقسیم نشده: سود انباشته جدید و یا ذخیره قانونی
این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود(اوتامی و اینانگا، ۲۰۱۲):
New Retained Earning = (dRE/TA)
TAجمع دارایی ها=
dRE تغییر در سود انباشته =
در این پژوهش اندازه شرکت (لگاریتم نپری کل داراییها) به عنوان متغیر کنترلی پژوهش میباشد.

برای بررسی فرضیه تحقیق، رابطه ی بین متغیرهای تحقیق، بر اساس تئورس سلسله مراتبی را در قالب مدل مفهومی زیر نشان می دهیم.
مدل مفهومی تحقیق

جهت بررسی سوال تحقیق، و با توجه به مطالعه ای که اوتامی۱۱۵ در سال ۲۰۱۲ انجام داده و به بررسی این پرسش در کشور اندونزی پرداخته است، مدل های زیر پیشنهاد می شود.
Net Debt Issue = a + b1 * Deficit + b2 * Size + e 1 مدل شماره
Net Equity Issue = a + b1 * Deficit + b2 * Size + e 2 مدل شمار
New Retained Earning = a + b1 * Deficit + b2 * Size + e 3 مدل شماره
۹-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۹-۳- یافته‌های توصیفی
پس از جمعآوری داده‌ها، با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی به توصیف داده‌ها پرداخته می‌شود. در این راستا از محاسبه‌ی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی از قبیل: میانگین، میانه، مد، انحرافمعیار، واریانس، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر استفاده می‌شود.
۲-۹-۳- یافته‌های استنباطی
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
۱. آزمون کلموگروف اسمیرونف: برای بررسی کردن توزیع نرمال متغیرها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است با این توضیح که آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک آزمون تطابق توزیع برای داده‌های کمی می‌باشد.
در نرم‌افزار SPSS سطح معنی‌داری جهت بررسی آزمون ارائه می‌شود، چنانچه این مقدار از سطح خطا کمتر باشد فرض رد می‌شود وگرنه دلیلی بر رد این فرض وجود ندارد. در صورتی که فرض رد شود بدان معنی است که توزیع متغیرها، نرمال نمی‌باشد. و حال اگر سطح معنی‌داری بیشتر از مقدار ? باشد، آنگاه فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل رد می‌شود. سپس می‌توان گفت که توزیع متغیرها از توزیع نرمال برخوردار است.
: متغیر از توزیع نرمال پیروی می‌کند.
: متغیر از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند.
۲) ضریب همبستگی پیرسون: این ضریب همبستگی، روشی پارامتری است که برای دادههایی با توزیع نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده میشود.
مفهوم معنیداری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را
میتوان شانسی دانست یا واقعاً نشان میدهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این موضوع که نشان میدهد عدد به دست آمده معنیدار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیتتر است.
فرضیههای همبستگی به شرح رابطهی زیر میباشد:

۳). آزمون رگرسیون: جهت بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد.
با توجه به اینکه در این پژوهش تعداد متغیرهای مستقل بیش از دوتا است، جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است که در واقع این روش تأثیر همزمان چند متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان میدهد.
بنابراین آزمون رگرسیون چندگانه، برای هریک از متغیرها به صورت رابطهی زیر اجرا می‌شود:

با توجه به آزمون مورد نظر برای هر یک از متغیرها، در صورتیکه b=0 شود، فرض صفر پذیرفته میشود و نشاندهندهی این است که بین دو متغیر رابطهی معنادار وجود ندارد و در
صورتیکه b?0 شود، فرض صفر رد میشود و بدین معناست که بین دو متغیر، رابطهای معنادار وجود دارد.
بنابراین معادلهی خطی رگرسیون چندگانه نیز به صورت رابطهی زیر میباشد:

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید