وجود دارد؟

سؤالات فرعی تحقیق :
۱: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر خالص بدهی ها وجود دارد؟
۲: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر خالص بدهی ها وجود دارد؟
۳: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر خالص بدهی ها وجود دارد؟

۴: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سهام منتشر شده وجود دارد؟
۵: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر سهام منتشر شده وجود دارد. ؟
۶: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر سهام منتشر شده وجود دارد. ؟
۷: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند با متغیر سود انباشته وجوددارد؟
۸: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند با متغیر سود انباشته شده وجود دارد؟
۹: آیا رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند با متغیر سود انباشته شده وجود دارد؟

۶-۱) فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
۱ : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
۲: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
۳: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر خالص بدهی ها دارد.
۴: ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
۵ : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
۶ : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سهام منتشر شده دارد.
۷ : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته دارد.
۸ : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته شده دارد.
۹ : ساختار سرمایه شرکت هایی که در مرحله افول می باشند رابطه مثبت و معناداری با متغیر سود انباشته شده دارد.

۷-۱) قلمرو تحقیق
۱-۷-۱) قلمرو زمانی
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۲-۷-۱) قلمرو موضوعی
محدوده‌ی موضوعی تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۳-۷-۱) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد
۸-۱) تعریف متغیرهای تحقیق
تئوری سلسله مراتبی:
در شرکت های مالی، تئوری سلسله مراتبی نشان دهنده هزینه های افزایش تامین مالی از طریق اطلاعات نامتقارن می باشد. تامین مالی از طریق سه منبع وجوه داخلی، بدهی ها و حقوق صاحبان جدید(انتشار سهام) تامین می شود. شرکت ها منابع مالی خود را اولویت بندی می کنند. به صورتی که در ابتدا تمایل دارند به تامین مالی داخلی بپردازند؛ در اوولویت دوم تامین مالی از طریق بدهی و در آخر انتشار سهام. بنابراین تامین مالی داخلی تا زمانی که منابع مالی به حداقل رسیده باشد صورت می گیرد. سپس بدهی ها مطرح می شودو زمانی که حساسیت زیادی نسبت به این مسئله وجود نداشته باشد، حقوق صاحبان سهام مطرح می شود. در واقع این تئوری اشاره می کند که کسب و کارها از یک ساختار سلسله مراتبی تامین مالی استفاده می کنند. به این صورت که زمانی که منابع داخلی در دسترس باشد از این منابع استفاده شده و در غیر این صورت استفاده از بدهی و در نهایت انتشار سهام استفاده می شود. تئوری سلسله مراتبی توسط مایر و مجلوف (۱۹۸۴) ارائه گردید. آنان بیان کردند که انتشار سهام کمترین میزان ترجیح را برای افزایش سرمایه داشته است.( مجلوف ، ۱۹۸۴).
برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس، شرکت های تولیدی را در طول چرخه‌ی حیاتشان به سه گروه تقسیم می کنیم. گروهی از شرکت ها که در مرحله رشد از مراحل چرخه حیات سازمانی می باشند، شرکت هایی که در مرحله بلوغ سازمانی می باشند و در نهایت شرکت هایی که در مرحله افول سازمانی می باشند. برای بررسی چگونگی تامین مالی شرکت های در مرحله رشد ، بلوغ وافول ، لازم است تا چارچوب نظری شرکت هایی که در مرحله رشد می باشند ، شرکت هایی که در مرحله بلوغ می باشند و شرکتهایی که در مرحله افول می باشند را متمایز کنیم. مرحله بلوغ می تواند به عنوان نماینده ای برای اطلاعات نامتقارن بین درون شرکت ها و بازار سرمایه در نظر گرفته شود. از مفهوم چرخه ی عمر شرکت ها، فرض می شود که مسائل و اطلاعات نامتقارن به شدت در میان شرکت های در مرحله رشد در مقایسه با شرکت هایی که در مرحله بلوغ هستند وجود دارد. بنابراین تئوری سلسله مرا
تبی پیش بینی می کند که شرکت های در مرحله ی رشد می بایست بیشتر از تئوری سلسله مراتبی استفاده کنند.

چرخه عمر شرکتها:
آنتونی و رامش(۱۹۹۲) به منظور تفکیک شرکتها به مراحل چرخه ی عمر از چهار متغیر: رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده نمودند .
در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار متغیر مذکور و طبق روش شناسی پارک و چن(۲۰۰۶) می باشد.
مراحل تفکیک شرکتها در روش” پارک و چن”بشرح ذیل می باشد:
۱- مقدار هر یک از متغیرها برای هر سال- شرکت محاسبه می شود .
۲-متغیرهای چهار گانه بر حسب سال-شرکت مرتب شده سپس متناسب با طبقه قرار گرفته در جدول (۱) ارقام به اختصاص داده می شود .
۳- برای هر سال- شرکت نمره ای مرکب بدست می آید که با توجه به شرایط زیر در یکی از مراحل رشد و بلوغ طبقه بندی می شود:
الف)در صورتی که مجموع نمرات بین ۴ و ۱۲ باشد مرحله رشد
ب)در صورتی که مجموع نمرات بین ۱۲ و ۲۴ باشد مرحله بلوغ
ج) در صورتی که مجموع نمرات بین ۲۴ تا ۳۶ باشد در مرحله افول
جدول ۱-۱- جدول چرخه عمر پارک و چن(۲۰۰۶)
سود تقسیمی
(DPR)
مخارج سرمایه ای (CE)
رشد فروش
(SG)
(AGE) سن شرکت
پنجکها
۴
۲
۲
۴
پنجک اول – مرحله رشد
۳
۳
۳
۳
پنجک دوم- مرحله بلوغ
۲
۴
۴
۲
پنجک سوم- مرحله افول
منبع: رضایی و صمدیان (۱۳۹۱)
تعریف عملیاتی متغیر های فوق بصورت زیر است :
SGit = [1-(Saleit / Saleit-1)] ×۱۰۰

DPRit = (DPSit / EPSit ) ×۱۰۰

CEit = ( ارزش بازار شرکت /اضافات(کاهش) دارا ئیهای ثابت طی دوره ) ×۱۰۰
Sale = درآمد فروش
DPS= سود تقسیمی هر سهم
EPS= سود هر سهم
تفاوت سال t و سال تاسیس شرکت AGE=

سال مبنای تفکیک و طبقه بندی شرکتها ، سال ۱۳۹۱ می باشد. به عنوان مثال شرکت لعابیران در پنجک اول سن (۵)، پنجک اول رشد فروش (۲) و پنجک اول مخارج سرمایه ای (۲) و پنجک اول سود تقسیمی (۴) قرار می گیرد که در مرحله رشد قرار می گیرد.
اسامی شرکتهای نمونه آماری که بر اساس روش چرخه عمر پارک و چن(۲۰۰۶) به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک و طبقه بندی گردیده ، در جداول پیوست آورده شده است. قابل ذکر است در این تحقیق بدلیل غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) سهام و یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد ، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور چشم پوشی شده است .
سود انباشته:
سود انباشته، سودهای یک شرکت از بدو تأسیس است که به عنوان سود سهم به سهامداران پرداخت نشده و برای سرمایه‌گذاری در شرکت، تحت عنوان سود انباشته، نگهداری شده است (اوتامی، ۲۰۱۲).
نسبت بدهی:
این نسبت نشان دهنده این است که جمع بدهیها اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی از حقوق صاحبان سهام می باشد به عبارتی از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد. طبعا”هر چه نسبت کمتر باشد طلبکاران کمتری دارد. دراین پژوهش، برای اندازهگیری نسبت شرکت از تقسیم بدهی‌های بر کل داراییها استفاده میشود(سینایی، نیسی، ۱۳۸۲).
سود تقسیمی:
سود تقسیمی یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینهها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار میرود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایهگذاری شود. بهرغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند میسازد، توانایی شرکت درانباشت سود به منظور بهره‌گیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار میدهد (بیکر و پاول، ۲۰۰۵، ۴۰۲).
در این پژوهش از نسبت سود نقدی تقسیم شده به سود هر سهم برای سنجش سیاست تقسیم سود شرکت استفاده میشود.
رابطه ۱-۱-
مخارج سرمایه ای
مخارج سرمایه ای، مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می انجامد و برای شرکت سود آوری آتی دارند (مجتهد زاده و احمدی، ۱۳۸۸).
مخارج سرمایه ای برابر است با وجهی که صرف خرید داراییهای ثابت می شود منهای وجهی که از فروش داراییهای ثابت بدست می آید.

سن شرکت
در این پژوهش، سالهایی که از زمان تأسیس شرکت میگذرد به عنوان سن شرکت در نظر گرفته میشود.
رشد فروش
رشد فروش شرکت حاکی ازگسترش فعالیت های شرکت ازنظر فروش می باشد که به صورت درصد تغییرات درفروش ها نسبت به فروش های سال قبل می باشد .

۹-۱) مدل تحقیق
در شرکت های مالی، تئوری سلسله مراتبی نشان دهنده هزینه های افزایش تامین مالی از طریق اطلاعات نامتقارن می باشد. تامین مالی از طریق سه منبع وجوه داخلی، بدهی ها و حقوق صاحبان جدید(انتشار سهام) تامین می شود. شرکت ها منابع مالی خود را اولویت بندی می کنند. به صورتی که در ابتدا تمایل دارند به تامین مالی داخلی بپردازند؛ در اولویت دوم تامین مالی از طریق بدهی و در آخر انتشار سهام. بنابراین تامین مالی داخلی تا زمانی که منابع مالی به حداقل رسیده باشد صورت می گیرد. سپس بدهی ها مطرح می شودو زمانی که حساسیت زیادی نسبت به این مسئله وجود نداشته باشد، حقوق صاحبان سهام مطرح می شود. در واقع این تئوری اشاره می کند که کسب و کارها از یک ساختار سلسله مراتبی تامین مالی استفاده می کنند. به این صورت که زمانی که منابع داخلی در دسترس باشد از این منابع استفاده شده و در غیر این صورت استفاده از بدهی
و در نهایت انتشار سهام استفاده می شود. تئوری سلسله مراتبی توسط مایر و مجلوف(۱۹۸۴) ارائه گردید. آنان بیان کردند که انتشار سهام کمترین میزان ترجیح را برای افزایش سرمایه داشته است.( مجلوف ، ۱۹۸۴). بنابراین با توجه به ارتباطی که بین کسری مالی و نحوه تآمین مالی توسط شرکتها بر اساس تئوری سلسله مراتبی وجود دارد مدل تحقیق در زیر آورده شده است.
در این پژوهش کسری مالی (ساختار سرمایه) به عنوان متغیر مستقل، سود انباشته و خالص بدهیها و سهام منتشر شده به عنوان متغیر وابسته و متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده اند.

جهت بررسی سوال تحقیق، و با توجه به مطالعه ای که سیتی رحمی اوتامی۲ در سال ۲۰۱۲ انجام داد و به بررسی این پرسش در کشور اندونزی پرداخته است، مدل های زیر پیشنهاد می شود.
Net Debt Issue = a + b1 * Deficit + e 1 مدل شماره
Net Equity Issue = a + b1 * Deficit + e 2 مدل شماره
New Retained Earning = a + b1 * Deficit + e 3 مدل شماره
که هر مدل رگرسیونی برای سه مرحله رشد ، بلوغ و افول شرکتهای انتخابی استفاده می شود.

۱۰-۱) ساختار پژوهش
این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است.
فصل اول به کلیات تحقیق، شامل مقدمه، بیان مسئله، بیان ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف متغیرهای تحقیق اختصاص داده شده است.
در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق و چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.
فصل سوم به روش شناسی تحقیق می‌پردازد که شامل جامعه‌ی آماری، روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری قابل استفاده در تحقیق می‌باشد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد.
نهایتاً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادهایی در زمینه‌ی موضوع مورد بررسی ارائه می‌گردد.

۱-۲)مقدمه
فصل دوم این تحقیق اختصاص به مبانی نظری موضوع تحقیق دارد. این فصل به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش اول تحت عنوان روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها می‌باشد که در آن عمده‌ترین منابع اصلی تأمین مالی شرکت‌ها گنجانده شده است. بخش دوم این فصل ضمن تشریح هزینه‌های تأمین مالی به بررسی در مورد نظریات بافت یا ساختار سرمایه می‌پردازد. بخ

متن کامل در سایت سبز فایل


دیدگاهتان را بنویسید