واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
” M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – الكترونيك
عنوان :
آرايه هاي ميكروفني

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيده:
مطالعه و بهره گیری از آرايه هاي ميكروفني از حدود 20 سال پيش شروع شده می باشد . در پرتو
پيشرفتهاي تحقيقاتي و تجربيات انجام شده تا امروز اين حوزه به جائي رسيده می باشد كه فناوري
مبتني بر آرايه قابليت بكارگيري سريع در بعضي از سيستم هاي فعلي را دارد و قدرت ذاتي فراواني
براي بهبود محصولات موجود و توليد وسائل آنرا داراست .
اين متن در دو بخش تنظيم شده می باشد در بخش اول تاكيد براستفاده از آرايه هاي ميكروفني براي
بهبود گفتار بيان شده و در بخش دوم منطقه بندي منبع عنوان ميشود.
فصل 1 طرح آرايه اي را توضيح مي دهد كه پاسخ مكاني آن دريك پهناي باند وسيع تقريباً تغيير
چنداني نمي كند. چنين طرحي اين اطمينان را به وجودمي آورد كه فيلتر کردن مكاني كه توسط
آرايه شكل ميگيرد در تمام پهناي باند سيگنال گفتار يكنواخت می باشد . مشكل عمده با بسياري از
طرحهاي آرايه اي آنستكه آرايه فيزيكي خيلي بزرگي براي داشتن دقت تفكيك پذيري منطقي در
حوزه مكان نياز دارند.
مخصوصاً در فركانسهاي پائين اين شكل را در فصل 2 بررسي كرده ايم كه مروري بر آرايه هاي فوق
جهتي می باشد . اين آرايه ها چنان طراحي شده اند كه جهت وري مكاني خيلي بزرگتري نسبت به
شكل دهنده پرتو از نوع تأخير و جمع توليد كنند.
فصل 3 بهره گیری از فيلتر حذف كننده نويز تك كاناله را در خروجي آرايه ميكروفني توضيح مي
دهد. طرح چنين پس – فيلتري معمولاً نياز به اطلاعاتي درمورد همبستگي نويز بين ميكروفن هاي
مختلف دارد .
توابع همبستگي مكاني براي ميكروفن هاي جهتي مختلف در فصل 4 بررسي شده می باشد ، كه
بهره گیری از اين توابع را در كاربردهاي حذف و فقي نويز توضیح ميدهد.
فصل 5 روشهاي وفقي آرايه هاي ميكروفني را توضیح مي دهد كه تمركز بر الگوريتم هايي دارند كه
پايدارند و در محيطهاي واقعي خوب اقدام مي كنند.
فصل 6 الگوريتم هاي فيلتر كردن مكاني بهينه را براساس تجزيه عام مقدار تكين توضيح مي دهد.
لذا اين فصل روشهايي را ارائه مي كند كه پيچيدگي ¸ اين روشها نيازمند محاسبات زيادي هستند
محاسباتي را كاهش مي دهند و لذا اجازه بكارگيري آني را ميدهند .
فصل 7 روشهاي مختلف را كه بطور دقيقي منطقه بندي را در محيط آكوستيكي خاصي نشان
مي دهد ، ارائه مي كند . تأكيد بر دقت در شرايط بد مي باشد كه با روش مناسبي با جزئيات كامل
آمده می باشد . فصل 8 اين مسئله را به حالتي كه چند منبع فعال وجود داشته باشد بسط مي دهد .
اين مطلب بدليل وجود چندين گوينده پيچيده تر نيز ¸ زمانيكه محيط واقعي را در نظر بگيريم
مي گردد.
فصل 9 سناريوي منطق بندي منبع را بصورت جامع تري بيان مي دارد تا اطلاعات حاصل شده از
حسگر غير آكوستيكي را نيز به آن اضافه كند . در اين حالت هر دو سيگنالهاي صدا و تصوير بطور
موثري تركيب مي شوند تا حركت گوينده را دنبال كنند.
در فصل پاياني بعضي از كاربردهاي خاص فن آوري آرايه ميكروفني كه امروزه بكار گرفته ميشود
بيان شده می باشد.
مقدمه:
مسئله بهبود سيگنال گفتار دريافت شده توسط آرايه ميكروفني تمركز دارد. براي كاربردهاي
مختلف ، شامل تعامل بشر – كامپيوتر و تلفن دست آزاد می باشد كه هدف آنها ارائه قابليت حركت
بهره گیری كنندگان بدون هيچ قيد و بندي در محيط هاي م ختلف می باشد بطوريكه كيفيت بالاي
منابع تداخلي و اثرات ¸ سيگنال گفتار ثابت باقي بماند و پايداري در برابر نو يز زمينه
وجود داشته باشد. بهره گیری از آرايه هاي ميكروفني فرصت بهره گیری (reverberation) واخنشي
كردن از اين حقيقت را كه منبع سيگنال گفتار اصلي و منابع نويزي از لحاظ فيزيكي در فضا از هم
جدا هستند بما
مي دهد. روشهاي متداول در پردازش آرايه معمولاً براي كاربردهايي نظير رادار و

سونار به وجودآمده اند و آغاز نيز در آرايه هاي ميكروفني بمنظور حل مشكلات دريافت گفتار دست
آزاد بكار گرفته شدند . اما محيطي كه آرايه ميكروفني در آن بكار گرفته م يشود بسيار متفاوت از
كاربردهاي متداول آرايه هاست . نخست آنكه ، سيگنال گفتار اصلي داراي پهناي باند نسبتاً خيلي
وسيع حول فركانس مركزي آن می باشد و باعث مي گردد كه روشهاي باند باريك متداول كارآيي
نداشته باشد ، ثانياً تداخل چند مسيري قوي كه از واخنش اتاق ايجاد مي گردد بايد در نظر گرفته
گردد . نهايتاً ممكن می باشد منبع سيگنال گفتار اصلي و سيگنالهاي نويزي نسبت به آرايه نزديك
باشند به اين معني كه فرض ميدان – دور ديگر صحيح نباشد. اين تفاوتها (درميان سايرين ) به اين

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

معني می باشد كه روشهاي آرايه اي جديد بايد براي كاربردهاي آرايه ميكروفني فراهم آيند.
قابليت منطقه بندي و جستجوي يك يا چند منبع گفتار نيازي ضروري در سيستم هاي آرايه
مثل اطلاعات هر ¸ دقت ثابتي بر روي گوينده اوليه ¸ ميكروفني می باشد . براي كاربردهاي بهبود گفتار
گوينده متداخل يا منابع نويزي همبسته براي هدايت موثر آرايه لا زم می باشد و باعث بهبود منبع
مفروض مي گردد در حاليكه در همان زمان بنظر مي آيد تضعيف عملي نامطلوب باشد . اطلاعات
مكاني بعنوان راهنمائي براي تمايز هر يك از گويندگان در حالت سناريوي چند منبعي قابل بهره گیری
می باشد . با اين اطلاعات موجود ، تمركز خودكار بر روي منبع و تعقيب آن براساس يك پايه گسترش
4
يافته امكان پذير می باشد . اخيراً ابراز علاقه خاصي در اين زمينه ديده م يشود مثل تخمين هاي مكان
گوينده براي نشانه روي يك دوربين يا دسته اي از دوربين ها دريك سيستم كنفرانس ويديوئي ،
براين اساس ، اطلاعات خودكار منطقه ديگر نياز به يك بشر يا تعدادي از متصديان دوربين ندارد .
چندين محصول تجاري از فناوري آرايه ميكروفني در محيطهائي نظير اتاق كوچك بهره گیری ميشوند
تا يك دوربين روبوتيك را هدايت كنند و قالب فعال گوينده راداشته باشند .

تعداد صفحات: 281

قیمت: شش هزار تومان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید