شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واحد تهران جنـوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ” M.Sc “

مهندسي برق – كنترل

عنـوان :

اتوماسـيون سيستمهاي قدرت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چكيـــده :

با ورود كامپيوترها و ديگر تجهيزات الكترونيكي به عرصه سيستم هاي قدرت انتظارات مصرف كنندگان برق روز به روز در حال افزايش می باشد . با در نظر داشتن چنين توقعاتي راه حل هايي همچون اتوماسيون فيدرهاي توزيع براي داشتن انرژي برق بي وقفه وكاهش زمان خاموشي م شـتريان اجتناب نا پذير می باشد . شركتهاي توزيع كشورمان نيز با اجـراي طـرح مكانيزاسـيون سيـستم توزيع گامهاي نخستين را براي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برداشته و اجراي اتوماسـيون در برخي قسمتهاي آن به مورد اجرا گذاشته شده می باشد .در اين سمينار با بررسـي امكانـات لازم براي اتوماسيو ن فيدر، تاثير اتوماسيون را در كاهش زمان خاموشي مـصرف و پروتكـل هـاي استاندارد در اين زمينه را جهت اتوماسيون فيدر تشريح SCADA كننـدگان و سيـستمهاي ارتباطي و مخابراتي مي كند.

مقـــدمه :

گسترش روز افزون شبكه هاي توزيع موجب شده تا ديگر امكان بهره گیری از روشـهاي سـنتي بهره برداري ، نگهداري و حفاظت شبكه ميسرنباشد . به همين دليل برداشت اطلاعات شـبكه هاي توزيع ، مدون سازي آنها ونيز بهره گيري از سيستم اتوماسيون امري بـديهي و اجتنـاب ناپذيرمي باشد . طبق تعريف ارائه شده از سوي موسسه IEEE سيستم اتوماسيون توزيـع ، DAS سيستمي می باشد كه قادر به نظارت ، متناسب نمـودن و اعمـال فرمـان روي تجهيـزات بصورت بلادرنگ و از راه دور دركل سيستم اعم از پست ، فيدر و در محل مصرف ميباشد . معمولاً ميتواند بصورت فاز به فاز اجرا گردد . ضرورت اجراي DAS سيستم اتوماسيون در ايران با در نظر داشتن شرايط نامطلوب اكثرشبكه هاي توزيع ، بيشتر احساس مي گردد . در حال حاضر از دغدغه هاي مهم صنعت برق كشور كه توجه تمامي مسئولين و كارشناسان بهره بـردار را بـه خود جلب نموده ، مشكلات و معضلات موجود درسطح شبكه هاي توزيع مي باشـد . از جملـه مشكلات موجود در شبكه هاي توزيع ، بالا بودن تلفات ، افت ولتاژ غيرمجاز ، خاموشي هـاي طولاني مدت برق مي باشد كه با در نظر داشتن حجم زياد سرمايه گذاري انجام گرفته در ايـن نـوع شبكه ها و لزوم بهره برداري مناسب ، ايجاد مراكز اتوماسيون توزيع بعنوان يك راه حل اساسي مطرح ميگردد. پياده سازي سيستم اتوماسيون در شبكه توزيع به اقتصادي كردن بهره برداري منجر خواهد گردید . مسئله اقتصادي آنقدر اساسي و مهم می باشد كه در يكايك اهداف اتوماسيون بخوبي قابل لمس مي باشد . بطوريكه ازعوامل اصل روي آوري و بهره گیری از آن در شبكه هاي توزيع مي باشد.

تعداد صفحات: 74

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید