دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
تکنولوژي- مهندسی نساجی
عنوان :
خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

مهمترین عامل براي اینکه درزهاي لباس بـه گونـه اي رضـایت بخـش بـه چـشم بیاینـد و عملکـرد
مناسبی داشته باشند، نخ دوخت مصرف شده می باشد.انتخاب صحیح نخ دوخت مستلزم در نظر گـرفتن
عملکرد آن در حین دوخت،به همراه کارایی آن در حین پوشیدن و شستشو می باشد.ویژگیهاي نـخ

دوخت ممکن می باشد با یکنواختی در ریسیدن و تابیدن تعریف گردد.
به مقصود ایجاد مقاومت در برابر فشارهاي وارده حین عبور از سوراخ سوزن و از میـان مخلـوط مـواد
در درز و حین عملیات دوزندگی با یک مرحله تکمیل خاص اقدام شـود. زیبایی،ثبـات و سـودمندي
کلی بر روي لباس از دیگر موارد مهم نخ دوخت براي ایجا دوختی با کیفیت می باشد.نخ دوخت یکـی از
اجزاي بسیار مهم مورد نیاز براي ایجاد دوخت زیبا ، مرتب ،محکم و با دوام اسـت کـه زیبـایی مـورد
نیاز را به لباس می دهد و نشان دهنده یک محصول با کیفیت می باشد.
براي نخهاي دوخت ، رسیدن به یک سطح مطمئن از کیفیت براي طی مرحله دوزنـدگی وهمچنـین
در زمان کاربرد نهایی از اهمیت نسبتا زیادي برخوردار می باشد و نخها کمی بـیش از ا% از وزن لبـاس را
تشکیل می دهند .
براي تولید یک گستره گوناگون از دوخت ها ودرزها رنج وسیعی از نخهاي دوخت ایجاد شده می باشد .
علی رغم پیشرفتهاي اخیردر جهت اتوماسیون صنعت پوشاك هنوز جایگزینی براي نخهـاي دوخـت
وجود ندارد .
تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به سمت تولید نخهایی با تنوع و استحکام بیشتر براي لبـاس
هاي مختلف ورفع عیوب نخ و خطر شکستگی سوزن ناشی از نخ دوخت می باشد.

مقدمه :

همانند دیگر کالاهاي نساجی ، نخ هاي دوخت متشکل از یک یا چند نوع لیـف و داراي سـاختمان و
تکمیل خاص می باشند که هر کدام ممکن می باشد بر روي ظاهر و عملکرد آن تاثیر بگذارند. نـخ هـاي
دوخت در نمرات بسیار متنوع در دسترس می باشد که انتخاب نمره به کاربرد نهایی کالاهـا و همچنـین

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به اندازه سوزن بهره گیری شده در ماشـین دوزنـدگی بـستگی دارد. تنـوع وسـیعی از نخهـاي دوخـت
موجود می باشد که در نوع الیاف ، ساختمان، نمره ، رنگ ، نحوه تکمیل تفـاوت دارنـد . انتخـاب نـخ بـه
عملکرد نخ دوخت و پارچه درطی دوزندگی بستگی دارد.
نخهاي دوخت داراي تنوع زیادي بوده ، در زمینه هاي مختلف نساجی حتی در کیف وکفـش مـورد
بهره گیری قرار می گیرند.
اکثریت نخهاي دوخت که در صنایع پوشاك کاربرد دارند ازالیاف پنبه و پلی استر تولید شده اند .
نخهاي دوخت از الیاف طبیعی مانند کتان و ابریشم و الیـاف بـشرساخت ماننـد الیـاف پلـی آمیـد ،
الیاف اکریلیک، الیاف پلی پروپیلن و ویسکوز نیز در صنایع پوشـاك اسـتفاده مـی شـوند.بـا برطـرف
کردن بعضی محدودیت ها، این الیاف به صورت گسترده اي می تواننـد جانـشین الیـاف پلـی اسـتر
شوند به عنوان مثال نـخ فیلامنـت ویـسکوز اسـتحکام و دوام نـخ الیـاف مـصنوعی را نـدارد و داراي
خاصیت الاستیک پایین و استحکام کم در حالت خیس می باشد اما مزیـت مهـم آن درخـشندگی زیـاد
می باشد که براي کاربرد در گلدوزي مناسب اسـت. نخهـاي دوخـت ممکـن اسـت از ریـسیده شـدن ،
فیلامنتهاي بلند یا نخهاي ریسیده شده مغزي دار تولید شوند..
نخهاي دوخت حاصل از الیاف پنبـه پلـی اسـتر در صـنایع تولیـد پوشـاك داراي کـاربرد عمـومی و
گسترده اي هستند درحالیکه نخهاي حاصل از الیاف پلی آمید معمولا در دوخت چرم اسـتفاده مـی
شوند.

نیازمندیها و ویژگیهاي عمومی :

خصوصیات و ویژگیهاي نخ دوخـت ممکـن اسـت بـا یکنـواختی( نرمـی) و ریـسیده و تابیـده شـدن
یکنواخت تعریف گردد. به مقصود ایجاد مقاومت در برابر فشارهاي وارده حین عبور از سوراخ سـوزن و
از میان مخلوط مواد در درز و حین عملیات دوزندگی با یک مرحله تکمیل ویژه (خاص) اقدام شـود.
نخ دوخت ترکیبات مختلف پارچه را به شکل یک درز پیوند می دهد و فـشار ثابـت ضـمن انتقـال از
یک بخش به سمت دیگر پارچه را ایجاد(فراهم ) می کند. زیبایی،ثبـات و سـودمندي کلـی بـر روي
لباس از دیگر موارد مهم در عملکرد یک نخ دوخت بـراي ایجـاد یـک بخیـه یـا دوخـت بـا کیفیـت
موردنظر می باشد.
رسیدن به یک رفتار رضایت بخش محصول در شرایط ویـژه، بـستگی بـه ماشـین دوزنـدگی و مـواد
مصرفی دارد. از زمانهاي دور تکنیک هاي مختلف تهیه و تولید لباس ایجاد شده می باشد اما هیچ یـک
در دوزندگی (دوخت) کاملا موفق نبوده اند. بخیه (دوخت) به وسیله سوزن ونـخ دوخـت بـه صـورت
دستی و ماشینی انجام میشود. نخ دوخت یکی از اجزاي بسیار مهم مورد نیاز براي ایجـاد بخیـه زیبـا
،مرتب ،محکم و با دوام می باشد که زیبایی مورد نیاز را به لباس می دهد و نشان دهنـده یـک محـصول
با کیفیت می باشد.
براي نخهاي دوخت ،رسیدن به یک سطح مطمئن از کیفیت براي طی مرحله دوزنـدگی و همچنـین
در زمان کاربرد نهایی از اهمیت نسبتا زیادي برخوردار می باشد و نیز این نکته که نخهاي کمی بـیش از
ا% از وزن لباس را تشکیل می دهند . نخهاي حاصل از الیاف طبیعی مانند پنبـه ، ابریـشم و کتـان و
همچنین نخهاي حاصل از الیاف مصنوعی در دوشکل فیلامنتی بلند و الیاف بریده شـده بـراي تولیـد
پوشاك و نیز کاربردهاي خانگی و صنعتی در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند.

تعداد صفحه :114

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید