واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “.M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان:
ميزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمين

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده :
در اين نوشتار به بررسي نشت گاز از يك خط لوله مدفون در زمين خواهيم پرداخت. در فصل نخست چشم انداز كلي از
صنعت گاز از منظر جهاني و از منظر داخلي مورد بررسي قرار مي گيرد. رويكرد بخش انرژي در آينده نزديك به سوي گاز
طبيعي به عنوان يك سوخت ارزان مي باشد. وضعيت كلي صنعت گاز جهان و ايران به گونه آماري در بخشهاي مختلف مورد
بررسي قرار خواهد گرفت. سيستمهاي لوله كشي يك گزينه مهم براي انتقال گاز طبيعي مي باشد، اما آنجا كه مسايل سياسي
و اقتصادي را نيز دخيل كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه اين گزينه هميشه انتخاب ما نخواهد بود. خواهيم ديد كه چه مواقع
انتخاب اين گزينه بهتر خواهد بود.
در فصل دوم گاز طبيعي به عنوان يك سيال معرفي شده می باشد. خواص، روشهاي استخراج، مراحل پردازش، انتقال و ذخيره
سازي مطالبي خواهد بود كه مورد بررسي قرار گرفته می باشد. از آنجا كه درصد زيادي از گاز طبيعي را گاز متان تشكيل مي دهد
و گاز متان يكي از مهمترين گازهاي گلخانه اي می باشد، فلذا بررسي اثر انتشار گاز متان ناشي از نشت گاز طبيعي بروي محيط
زيست اهميت مي يابد. به همين جهت قسمت آخر اين فصل به بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم انتشار گاز متان
اختصاص يافته می باشد.
در فصل سوم نشت گاز به عنوان يك پديده همراه با سيستمهاي لوله كشي معرفي شده می باشد كه آثار مخرب بروي محيط
زيست داشته و از جهت اقتصادي نيز به دليل حوادث ناشي از آن و اتلاف منابع انرژي جلوگيري آن ضروري مي نمايد. نشت
گاز مي توانند علل مختلفي داشته باشد، بنابراين بايستي به كمك روشهايي آنرا شناسايي كرده و از ادامه آن جلوگيري كنيم.
در اين فصل علل نشت و آثار آن مورد بررسي قرار گرفته می باشد و روش هاي بازرسي از خطوط لوله براي جلوگيري از نشتهاي
احتمالي آورده شده می باشد.
در فصل چهارم روشهاي مختلفي براي نشت يابي و تعيين محل نشت پيشنهاد شده می باشد. در برخي فصول سال به دليل
مصرف بيشتر، ممكن می باشد فشار خطوط لوله نيز افزايش يابد، بنابراين بررسي اثر افزايش فشار بر ميزان نشت نيز اهميت دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

معمولا و آن چیز که در اقدام براي اندازه گيري ميزان نشت كاربرد دارد، محاسبه «گاز بي حساب» و مقايسه تغييرات آن می باشد. به
همين جهت علل ايجاد گاز بي حساب بررسي و نحوه محاسبه ميزان نشت بيان شده می باشد.
در فصل آخر راهكارهايي براي كاهش نشت گاز از طريق كاهش اين عوامل موثر بر آن بيان شده می باشد. خوردگي و سايش از
عوامل موثر بر ميزان نشت هستند كه مي توان با اعمال تغييراتي در خطوط لوله ميزان نشت را كاهش دهيم. همچنين
روشهاي ديگري زیرا بهره گيري از لوله هاي دو جداره، لوله هاي تقويت شده با لايه هاي كامپوزيت و لوله هاي پلي اتيلني
معرفي و محاسن و معايب هر يك گفته شده می باشد.

مقدمه :
در يك دهه گذشته رويكرد جهاني به كاهش آلاينده هاي محيط زيست وارد مرحله نويني شده، به طوري كه گسترش
11059 1 انرژي Mtoe بهره گیری از گاز طبيعي به عنوان سوختي پاك در دستور كار اكثر كشورها قرار گرفته می باشد. در سال2004
توسط سوخت عرضه شده كه 20/9 درصد آن گاز طبيعي بود، كه در اين ميان گاز طبيعي با انتشار 19/8درصد گاز گلخانه اي
كمترين ميزان آلايندگي را نسبت به ساير سوختها ايجاد كرده می باشد. مبنا بهره گیری از سيستمهاي لوله كشي يك گزينه رايج

براي انتقال گاز طبيعي به مراكز مصرف می باشد كه نشت ناشي از گاز داخل Gوله اثرات مختلفي بر محيط زيست دارد؛ كه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در اين مطالعه، اثرات مستقيم و غير مستقيم نشت گاز بر محيط زيست بررسي شده می باشد. دلايل نشت بايستي

شناسايي شده و روشهايي براي پيشگيري از آن ارائه گردد. همچنين ميزان نشت از مسائلكلان بوده كه روشي

براي محاسبه و تعيين آن ارائه بدست آيد.

کلیات

مقدمه
گاز طبيعي در مقايسه با ساير سـوختهاي فسـيلي متـداول از پـايين تـرين ارزش حرارتـي برخـوردار اسـت و بـرخلاف سـاير
هيدروكربورها، قابليت تبديل به مواد با ارزش افزوده بالا را ندارد. بنابراين جايگزيني آن به جاي مصرف فـرآورده هـاي نفتـي
مي تواند صيانت از منابع باارزش نفتي را به همراه داشته باشد. در يك دهه گذشته، رويكرد جهاني به كـاهش آلاينـده هـاي
محيط زيست وارد مرحله نويني شده، به طوري كه گسترش بهره گیری از گاز طبيعي به عنوان سوختي پاك، در دستور كار اكثـر
كشورها قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن كاهش عمر منابع نفتي موجود و اهميت روزافزون مسايل زيست محيطي، بديهي اسـت
كه به دنبال سوختي جايگزين براي نفت و فرآورده هاي آن باشيم تا علاوه بر صيانت از منابع باارزش نفتي از افزايش آلودگي
جلوگيري كنيم. يكي از گزينه هاي مطرح در سطح جهان، بهره برداري از گاز طبيعـي مـي باشـد كـه محصـولاتي ناشـي از
مي باشد. با در نظر داشتن وجود گسترده منابع طبيعي بهره گیری از اين جايگزين، منطقي بـه نظـر  احتراق آن، آب و دي اكسيد كربن
مي رسد. در اين فصل جايگاه صنايع گاز در سطح جهاني و داخلي مورد بررسي قرار مي گيرد.
حضور گاز طبيعي در سبد انرژي كشورهاي مصـرف 2 با در نظر داشتن آمارهاي جهاني منتظر شده از سوي آژانس بين المللي انرژي
كننده انرژي رو به افزايش می باشد. ميزان ذخاير جهاني، ميزان توليد و مصرف، بررسي اثرات محيط زيستي و … از مواردي می باشد
كه مورد مقايسه همه جانبه آماري بين سهم صنايع گاز پیش روی ساير سوختها بر طبـق آخـرين آمـار منشـتر شـده از سـوي
آژانس قرار گرفته می باشد.

تعداد صفحه :115

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید