شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc“
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

عنوان :
 مكانيزمهاي خرابي در سازههاي
چند لايه كامپوزيتي تحت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
 با در نظر داشتن اهميت مواد مركب در صنايع امروزي بخـصوص هـوا فـضا و اتومبيـ ل
كسب نتايج از اهميت فوق العاده اي برخوردار می باشد . مـواد مركـب تحـت مكـانيزم هـاي
مختلفي دچار شكست مي شوند كه ترك از شايعترين آنها ميباشد. تـرك هـ اي ناگهـاني
مخربترين نوع ترك مي باشـند . راهكارهـاي مختلفـي بـراي جلـوگيري از رشـد تـرك
پيشنهاد شده می باشد . مانند اينكه وجه مشترك ماتريس و الياف كاملاً چسبنده نباشـد .
از اليافي بهره گیری گردد كه داراي خواص سطحي مختلف در طول خود باشـد تـا شـرايط
تنش برشي سطحي مختلف در طول خود ايجاد كند . روش ديگـر اسـت فاده از اليـاف بـا
شرايط مقاو مت كششي طولي مناسب مي باشد . خستگي نيز باعث تخريب مـواد مركـب
در بارهايي بسيار پايين مي .گردد اين نوع تخريب در قسمت ماتريس رخ مي دهـد . ابتـدا
تركهايي در جهت عمود بر بار ايجا د مي گردد و در نهاي ت كل فاز ماتريس از الياف جـدا
ميشود و لايه ها گسيخته مي شوند . براي بررسي مكانيزم هاي خر ابي در مواد مركـب بـه
تئوريهايي نياز داريم كه رفتار ماده مركب طبق آن مكانيزم بررسي گردد . مهم ترين اين
مكانيزمها تئوري تنش ماكزيمم و كرنش مـاكزيمم و تئـوري تـساي هيـل و تـساي وو
ميبا . گردید بهترين مكانيزم از اين تئوري ها تئوري تساي وو مي باشد كـه از نتـايج كـشش
نمونه هاي استاندارد بدست آمده می باشد .

مقدمه
از ديدگاه تاريخي مواد مركب از قرن ها پيش مورد بهره گیری قرار مي گرفتنـد . اسـتفاده از
كاه در خشت و موي سگ در گچ نمونهاي از مـو اد مركـب سـاخته شـده در قـديم مـي
باشد . در طول دهه اخير بهره گیری فز آيندهاي از مواد مركب در كـاربرد هـاي صـنعتي بـه
وجود آمده می باشد . اگر چه دلايل اس تفاده از چنين ساختار هاي مي تواند متنوع باشـد امـا
نسبت استحكام بالا به وزن و سفتي از عمده ترين موا .دند به طوري كه در مقايسه مـواد
مرسوم مانند فلزات شايد خواص اصلي اين دسته از مواد در مهندسـي مطلـوب تـر مـي
باشد . با در نظر داشتن اهميت مواد مركب در صنعت سـعي شـده اسـت در ايـن سـمينار بـه
ربر سي چگونگي تخريب مواد مركب پرداخته گردد . همانطور كه يك فلز تحت بـار بعـد
از سپري كردن ع مر خود دچار شكست مي گردد ي ك ماده مركب نيز هم دچـار شكـست
ميشود . اما شيوه هاي مختلفي براي اين شكست و خرابي هست و راه هاي مختلفي
نيز براي بررسي اين خرابي . در اين سمينار انواع خرابي ها مورد بررسي قرار مـي گيـرد و
روشهاي آزمايش ماده مركب و تئوريهايي كه اين مواد را مورد تحليل قرار مي هد .ند

هدف

باتوجه به كاربرد گسترده و رو به افزايش مواد مركب يا همان كامپوزيت ها در ايـن سمينار

سعي مي گردد راهها و مكانيزم هاي خرابي در اين مـواد بررسـي شـود تـا علـل و شرايط

مختلف اثر گذار بر روي كار كرد و عمر مفيد اين مواد هر چه بهتر شناخته شـود . براي هر نوع

كاركرد خاص به عنوان مثال قطعات هواپيما و بدنـه خودروهـاي جديـد از مواد كامپوزيتي ساخته

مي گردد. اين قطعات در شرايط مختلف كاري نظير دما و شرايط بار گذاري و خستگي مورد

بهره گیری قرار مي گيرند. بنابراين هدف بررسي شرايط كـاركرد و يا تخريب انواع مختلف كامپوزيتها و تئوريهاي تخريب ميباشد.

تعداد صفحه : 64

قیمت: شش هزار تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید