دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

 سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “ M.Sc ”
مهندسي مكانيك- تبديل انرژي
 عنوان :
مقايسه كانالهاي متعارف (لوله ها) با ميكروكانالها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
در مورد ميكروكانالهـا تقريبـاً هـيچ مطالعـه جـامعي وجـود نـدارد كـه تمـامي خـواص در روابـط
حاكم در آنهـا را بـه طـور كامـل بحـث كـرده باشـد و محققـان هـر كـدام بـه نـوعي بـه صـورت
موردي در مورد خواص ميكروكانالها بحث و تحقيق كرده اند .
طـول مشخـصه يـك ميكروكانـال بـا يـك سيـستم سـيال ميكـرو در بـازه 1−100µm، اسـت و
اعداد رينولدزي كه با آنهـا سـروكار داريـم بـسيار كوچـك هـستند (اغلـب از مرتبـه 1 يـا كمتـر )

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و بنابراين در دسته جريان هاي آرام طبقه بندي مي شوند .
شبيه سـازيهاي عـدد ي مـي توانـد جريـان سـيال و انتقـال حـرارت در وسـيله هـاي مكـانيكي را
پيش بينـي كنـد و عملكـرد يـك وسـيله ميكـرو جديـد را از قبـل از سـاخت سـخت افـزاري آن
را ارزيـابي كنـد. اكثـر متـدهاي ديناميـك سـيالاتي محاسـباتي (CFD) بـراي مطالعـه جريـان
سيال بر پايه معادلات نـاوير اسـتوكس يـا اولـر هـس تند. مطالعـه در مـورد سيـستم هـاي ميكـرو
اغلـب در محـيط هـاي گـازي در شـرايط اتمـسفري (كـه مـسير آزاد ميـانگين مولكـولي تقريبـاً
70 نـانومتر اسـت) محاسـبه شـده اسـت. نـسبت مـسير آزاد ميـانگين ( λ ) بـه طـول مشخـصه
(L) مـي تواتنــد محاسـبه شــود. ايــن نـسبت كــه بــه نـام عــدد نادســن شـناخته شــده اســت
 براي مـشخص كـردن درجـه دقيـق بـودن سـيال بـه كـار رفتـه اسـت . هنگـامي كـه
Kn افزايش مـي يابـد تبـادل مـومنتم و انـرژي بـين سيـستم هـا و محـيط رفتـاري نـشان مـي
دهد كه مـي توانـد بـه سـاختار مولكـولي گسـسته محـيط نـسبت داده مـي شـود . بـه طـوركلي
هنگـامي كـه Kn>0.01 اسـت آثـار رقيـق بـودن مهـم مـي شـود . بنـابراين CFD متـداول بـر
پايـه پيوسـتگي هنگـام شـبيه سـازي جريـان در حـد ميكـرو بـه علـت درهـم شكـستن فـرض
پيوستگي ناصحيح مي گردد. (يا منحرف مي گردد )
رژيم هاي جريان را مي توانيم از روي عدد Kn به 4 بازه تقسيم كنيم :

محيط پيو سـته اسـت، معـادلات NS برقـرار هـستند و هـيچ سـرعت لغزشـي روي ديـوار وجـود
 Kn <0.01⇒ .ندارد
رژيم جريان لغزشـي . NS در بدنـه جريـان معتبـر اسـت ولـي در مرزهـا بايـد شـرايط لغزشـي را
 0.01< Kn <0.1⇒ كنيم جايگزين
 0.1< Kn <10⇒ گذرا جريان رژيم
جريان مولكولي آزاد ⇒Kn >10
ما در اينجا با بهره گیری از سه روش شبيه سازي، جريان در ميكروكانالها را مورد بررسي قرار مي
دهيم.

مقدمه
انتقال سـيال در يـك مجـراي بـسته (كـه اگـر داراي سـطح مقطـع دايـره اي باشـد لولـه و اگـر
داراي سطح مقطـع دايـروي نباشـد duct ناميـده مـي شـود ) در زنـدگي روزانـه مـا داراي نقـش
بسيار اساسي می باشد . بـا كمـي تفكـر در دنيـاي اطـراف متوجـه خـواهيم شـد كـه كـاربرد جريـان
در لوله داراي دامنه بسيار وسـيعي اسـت . ايـن كاربردهـا از خـط لولـه هـاي بـسيار طويـل مثـل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خـط لولـه انتقـال نفـت خـام از ميـان آلاسـكا بـه طـول 800 مايـل متغيـر اسـت تـا سيـستم
طبيعـي لولـه هـايي كـه خـون را از ميـان بـدن مـا جـاري مـي سـازند. مايـك تحليـل دقيـق از
سـاده تـرين جريـان هـاي در داخـل لولـه (مثـل جريـان لامينـار در لولـه هـاي بـا قطـر ثابـت
مستقيم طويل ) و مفـاهيم تحليـل ابعـاد آميختـه بـا نتـايج تجربـي را بـراي انـواع ديگـر جريـان
ها به كار خواهيم برد و در فصل اول ارائه خواهيم داد .
حال اگر ابعاد اين لوله ها بسيار كوچك باشد مـثلاً ميكـرو يـا نـانو در مـورد آنهـا چـه مـي تـوان
گفت؟
در مورد ميكروكانالهـا تقريبـاً هـيچ مطالعـه جـامعي وجـود نـدارد كـه تمـامي خـواص در روابـط
حاكم در آنهـا را بـه طـور كامـل بحـث كـر ده باشـد و محققـان هـر كـدام بـه نـوعي بـه صـورت
موردي در مورد خواص ميكروكانالها بحث و تحقيق كرده اند .
طـول مشخـصه يـك ميكروكانـال بـا يـك سيـستم سـيال ميكـرو در بـازه 1−100µm، اسـت و
اعداد رينولدزي كه با آنهـا سـروكار داريـم بـسيار كوچـك هـستند (اغلـب از مرتبـه 1 يـا كمتـر )
و بنابراين در دسته جريان هاي آرام طبقه بندي مي شوند .

تعداد صفحه : 121

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید