واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
گروه مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي

سميناركارشناسي ارشد:
عنوان:
مطالعه ارتعاشات غيرخطي پوسته هاوپانل هاي
استوانه اي با عيوب هندسي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

 اين سمينار به گونه كلي بروي ارتعاشات آزاد و اجباري پوسته ها و پانلهاي استوانهاي دايروي، همراه با و بدون
، تمركز يافته می باشد. در اين سمينار كاربردي، پوستهها و پانلها بهطور  اعمال اثر سيال،بصورت هندسي غيرخطي
اختصار بحث ميشوند، بعلاوه مطالعات برخورد با مسألههاي ديناميكي ويژه كه شامل تغيير شكلهاي محدود می باشد را
نيز در برميگيرد، كه از آن نمونه ميتوان به كمانش ديناميكي پايداري (لرزش و ارتعاش) پوستهها تصریح كرد.
پوستهها و پانلها را در خلاً تحت ارتعاشات آزاد و اجباري، تحت تحريك هارمونيك شعاعي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و تحريك پارامتريك  بازنگري ميشود.بعد از يك مقدمه كوتاه،چهار تئوري غيرخطي متفاوت پوستههاي نازك

مورد بررسي و مقايسه قرار ميگيرد. كه در آن انرژي كرنشي الاستيك، پاسخ با دامنه بزرگ پوسته ها

كامل و غيركامل در مجاورت پايينترين فركانس طبيعي براي تمام اين تئوريها محاسبه ميشود.

اعتبار محاسبات بوسيله مقايسه با نتايج بهتري نيز بررسي شدهاست. در اين مقاله فعاليتهايي

صورت گرفته بر روي پوستهها و قالبها در برخورد با سيالات سبك بحث ميشود. در پوسته هايي در مجاورت

سيال جاري، تنها شارهاي محوري در اين مقاله بازنگري خواهد گردید. و سرانجام مقالههاي ناشي
از آزمايشات و تجربيات در بخش آخر مطالعه ميشود .

مقدمه:
 فعاليتهاي بسياري از سالهاي 1984 تا 2006 بر روي مطالعات ارتعاشات پوسته ها و پانلها انجام شده می باشد.
يك مقاله كه دقيقترين مطالعات انجام شده روي ارتعاشات غيرخطي پوستهها را بررسي ميكند، بوسيلة ايونسن
ارائه شده می باشد .
يك مقاله بازبيني روي ارتعاشات با دامنه بزرگ پوستههاي استوانهاي با عنوان ارتعاشات 1 همچنين ليزا
پوستهها ارائه كرد مطالعه وسيعي نيز توسط امابيلي [3] و همكارانش در ارتباط با ارتعاشات پوستههاي پر از سيال و
خارج از سيال انجام گردید و مقالاتي ارائه گرديد. در اين سمينار سعي شده می باشد كه برجسته فعاليتهاي صورت گرفته
بر روي ارتعاشات غيرخطي آزاد و اجباري پوستهها وپانلهاي استوانهاي همراه با اثر سيال و يا بدون آن صورت گرفته
می باشد ،كه شاملموضوعات زير ميباشد،ارائه گردد ::
 الف) ارتعاشات پوستهها و پانلها در واكو در زبان ايتاليايي به معناي خلاً كه خودشامل يك مقدمه كوتاه در

خصوص بعضي از تئوري پايه هندسي غيرخطي ، ارتعاشات آزاد و اجباري تحت تحريك هارمونيك، تحريك پارامتريك،
كه عموماً به سبب اعمال بار محوري فشار گذراست و پوستهها و فريمها تحت بارگي گذرا و شعاعي تصادفي قرار دارند.
 ب) اين بخش بر روي پوستههاي بدون نقص و عيب، و سپس بر روي پوستههاي همراه با عيب هندسي
و سپس مراجع اضافي روي پوستههايي كه با هندسه متفاوت از پوسته و فريمهاي استوانهاي رايروي ارائه ميدهد.
 ج) مطالعه روي پوستهها و فريمهايي كه در تخالي پاسيال ويسكوز و ساكن و يا در حال جريان قرار دارند.
 د) پوستهها و فريمهاي در تماس سيالات سبك بحث شده و مسائل پايداري پوستهها مطالعه ميشود.
فن كارمون و تسين  يك مطالعه بنيادي و اساسي روي پايداري پوستههاي استوانهاي رايروي تحت بار محوري،
براساس تئوري غيرخطي پوستههاي كمعمق دونل انجام دادند. در كتاب آنها، گليمور مشتري  تئوري غيرخطي
براي تغيير مكانهاي متوسط (متعادل) و بزرگ پوستههاي الاستيك ارائه كردند. تئوري غيرخطي پوسته هاي كمعمق
همچنين در كتاب وروريون نيز بحث ميشود.

تعداد صفحه :50

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید