دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان :
 روشهاي نوين حل مسائل پلاستيسيته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
كي ي از مواردي كه در آن تغيير شكل پلاستيك ، فاكتور مهمي در فرآيند محسوب ميشود، مسائل
شكلدهي فلزات م يباشد. دو روش حل عددي برا ي حل مسائل شكلدهي فلزات ، شامل اجزا
محدود(FEM) و كرانبالا(UB يم) باش . دن يبدل ل وابستگ ي روش اجزا محدود به مش در شرا طي ي كه
ييتغ ر شكل منجر به تغيير شكل واعوجاج در مش يم ها گردد ادامه تحليل مشكل می باشد. بهمين دليل
روشهاي دب ون مش به وجودآمدند . در اين روشها بجاي اعمال ميدان سرعت بر المانها، ميدان سرعت
مستقيماً بر رو ي ندها وارد م يشود. همچنين در روش كرانبالا با تقسيم منطقهي مسئله به چندين
المان و اعمال ميدان سرعت بر روي المانها ميتوان مسائلي با هندسهي پيچيده را نيز براحتي تحليل
نمود .

مقدمه
مسائل پلاستيسيته داراي زير مجموعههاي مختلفي ميباشد. يكي از مهمترين مواردي كه در آنها تغيير
شكل پلاستيك رخ ميدهد فرآيندهاي شكلدهي فلزات می باشد.امروزه شبيه سازي عددي تأثیر مهمي در
فرآيند شكل دهي فلزات دارا ميباشد. مسائل شكل دهي فلزات عموماً غير خطي و با تغيير شكل

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پلاستيك بزرگ هستند. مدلسازي عددي براي شبيه سازي فرآيندهاي شكلدهي، به مقصود پيشبيني
مشكلاتي كه در فرآيند پيش خواهد آمد، مانند شكست قطعه، پروفيل ابزار نامناسب و كاهش عمر ابزار
بكار برده ميشود. شبيهسازي فرآيندهاي شكل دهي فلزات شامل هندسه، ماده، و تماس غير خطي
می باشد و بنابراين احتياج به تكنيكهاي عددي پيشرفته دارد. حل يك مسئله در فرآيند تغيير شكل فلزات
شامل بدست آوردن رفتار قطعه كار در برابر بار اعمالي ميباشد. با در نظر داشتن رفتار قطعهكار ميتوان بار
مورد نياز براي فرآيند شكلدهي و همچنين طراحي ابزار بهينه را بدست آورد .
چندين روش براي حل مسائل شكلدهي فلزات بكار ميروند، كه ميتوان آنها را بصورت زير دستهبندي
 :كرد
 – 1 روش Slab، كه تنشهاي روي صفحهي عمود به جهت جريان فلز را در نظر ميگيرد .
 – 2 روش حل خط لغزش پر شده(slip line filled)، كه به مسائل كرنش صفحهاي محدود مي .گردد
 – 3 روش تفاضل محدود(Finite Difference)، كه نميتواند مسائلي با شرايط مرزي پيچيده را حل
 .كند
 – 4 روش كرانبالا(Upper Bound)، كه براي بكار بردن مسائلي با هندسهي پيچيده مشكل می باشد .
 – 5 روش FEM كه حل با دقت بالا ميدهد اما زمان محاسبه بالاست .
در اينجا تا حدودي پيشرفتهايي كه در دو روش كران بالا و FEM بدست آمده بررسي ميشود .

در ميان روشهاي شبيه سازي FEM به گونه گسترده اي بهره گیری ميشود. البته به دليل وابستگي
خيلي زياد FEM به مش، در شكلدهي فلزات اين روش با برخي مشكلات مواجه ميشود كه موجب
كاهش سودمندي شبيه سازي مي .گردد هنگاميكه تغيير شكلها بزرگ می باشد، مش ها دچار تغيير شكلهاي
بزرگ ميشوند و در نتيجه براي ادامه فرآيند شبيه سازي احتياج به مش بندي دوباره ميباشد. اگرچه
تكنيكهاي دوباره مش بندي مقداري پيشرفت داشته اند اما مش بندي دوباره موجب كاهش دقت و
همچنين افزايش زمان مصرفي مي گردد .
به مقصود جلوگيري از مشكل بالا، روش FEM بدون مش ارائه شده می باشد. روش هاي بدون مش در حل
مسائلي كه تغيير شكل پلاستيك بزرگ دارند و اعوجاج مش شديد می باشد خيلي مفيد هستند .

تعداد صفحه :80

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید