دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

عنوان :
روش خوشه بندي (Clustering) بعنوان يكي از شاخه هاي يادگيري
غير نظارتي (Unsupervised) و الگوريتم هاي مختلف مورد
اسـتفاده بمنظور طبقه بندي آريتمي هاي قلبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده :
بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از بشر ها را از بـين مـي بـرد . آمـار مـرگ و ميـر بعلـت
مشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه ويا اتفاق طبيعي می باشد اين امر دليل اصلي توسعه فعاليت هاي قلبي
و گسترش وسيع آن در حوضه ساير علوم ، نظير علوم مهندسي بـراي يـافتن راه هـاي مـوثر پيشـگيري ايـن
دسته از بيماري ها مي باشد. امروزه، روش هاي مبنتي بر شناسايي آريتمي هاي قلبـي – عروقـي بـا تكنيـك
هاي رياضي و مهندسي، به عنوان ابزار و وسيله ارزشمندي در تشخيص اين گونه بيماري ها، كاربرد وسـيع و
گسـترده اي يافتـه اسـت . در ايـن روش هـا بررسـي و تحليـل سـيگنال الكتروكـارديوگرام
(ECG) يكـي از مهمترين و كاراترين راه هاي تشخيص بيماري هاي قلبي مي باشد .
تاكنون روش هاي متعددي جهت تشخيص و طبقـه بنـدي شـكل مـوج هـاي بطنـي (كمـپلكس QRS در )
سيگنال ECG ارائه شده می باشد. مانند اين روش ها مي تـوان از روش هـاي طبقـه بنـدي ن ظـارتي
و غيـر نظارتي نام برد. در روش هاي طبقه بندي نظارتي، معمولاً شكل موج نماينده معلـوم بـوده و بـا اسـتفاده از
يك روش مناسب، ميزان شباهت يك موج ورودي با شكل موج نماينده موجـود مقايسـه شـده و در بهتـرين
طبقه خود جاي مي گيرد. بر خلاف روش هاي نظارتي، در روش هاي غير نظارتي، معمولاً شـكل مـوج هـاي
نماينده معلوم نيست و آغاز بايستي اين شكل موج ها استخراج شوند كه اصطلاحاً به اين روش خوشه بندي
گفته مي گردد.
هدف از تحقيق حاضر، مطالعه در مورد روش هاي مختلف طبقه بندي غير نظارتي بهره گیری شـده بـه منظـور
خوشه بندي آريتمي هاي قلبي از يك طرف، و از طرف ديگر آشنايي با روش هـاي آكادميـك خوشـه بنـدي
موجود مي باشد .

مقدمه :
بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از بشر ها را از بـين مـي بـرد . آمـار مـرگ و ميـر بعلـت
مشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه و يا اتفاق طبيعي می باشد. اين امر دليـل اصـلي توسـعه فعاليـت هـاي
علمي و پژوهشي در دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي قلبي و گسترش وسيع و سريع آن در حـوزه سـاي ر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

علوم نظير علوم مهندسي براي يافتن راه هاي موثر پيشگيري اين دسته از بيماري ها مي باشد .
جستجو و تحقيق در زمينه قلب به قرون وسطي و رنسانس باز مي گردد، در آغاز با قطعه قطعه كـردن قلـب
حيوانات و بررسي آناتومي آنها تحقيقات انجام شده و بدين ترتيب مدل هاي اوليـه از آنـاتومي و فيزيولـوژي
قلب به وجودآمدند كه امروزه با در نظر داشتن وسايل تحقيقاتي و سيستم هاي جديد و مدرن ديگـر قابـل اسـتفاده
نبوده. مدلسازي قلب منجر به توليد دانشي مي گردد كه به كمك آن مي توان ارتباط دو جانبه ميان سـاختار
قسمت هاي مختلف قلب و پديده هاي فيزيكي نظاره شده را مورد بحث و بررسـي قـرار داد . يـك كـاربرد
مدلسازي قلب در تحقيقات بيومديكال، اطلاع از اتفاقات مكانيزم هايي اسـت كـه قلـب بواسـطه آنهـا دچـار
خرابي مي گردد ، كه خرابي قلب برابر می باشد با مرگ .
ECG1
مي تواند بعنوان ابزاري پايه اي جهت تشـخيص اسـتفاده شـده و در برخـي از مـوارد بـراي مـديريت
بيماري لازم و ضروري می باشد. در بحث ريتم هـاي غيـر طبيعـي قلبـي ، بمن ظـور انجـام تشـخيص و مـديريت
2 بيماري، استخراج ECG ضروري مي باشد. در اقدام تفسير ECG موضوع علم بازشناخت الگـو
اسـت ، لـيكن
ECG مي تواند بر پايه تعداد كمي از قواعد و قوانين و حقايق مبنايي مورد آناليز و بررسي قرار گيرد .
پزشكان براي بررسي و آناليز سيگنال ECG با پرسش هايي روبرو هستند كه مانند آنها مي توان به مـوارد
ذيل تصریح كرد :

* آيا به اندازه كافي سيگنال براي تصميم گيري جمع آوري شده می باشد ؟
* احتمال تشخيص نادرست چقدر می باشد ؟
* سيگنال مورد بررسي واقعاً با چه الگويي از بيماي حداكثر تطابق را دارد ؟

در حالت كلي براي آنكه به سوالات فوق پاسخي با دقت معين داده گردد، محاسبات رياضـي فراوانـي احتيـاج
بوده كه گاهي اوقات اين محاسبات پيچيده و خسته كننده هستند. بنابرين طراحي الگوريتمي كه قابل پياده
سازي در كامپيوتر بوده و بتواند به سوالات فوق با دقت مشخص پاسخ دهد، مفيد خواهد بود.

تعداد صفحه :61

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید