دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.SC”
مهندسي مكانيك- طراحي كاربردي
عنوان:
رهاسازي تنش قطعات جوشكاري شده بر اثر بارگذاري ديناميكي با
بهره گیری از روشهاي موجود

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
جلوگيري از واماندگي خستگي يك هدف مهم در طراحي بسياري از سازههاي انتقال بار بهره گیری
شده در مهندسي مكانيك و فرآيندهاي صنعتي می باشد. تجهيزات كشاورزي و ساختماني، پلها، كشتيها،
جرثقيلها و تجهيزات دوار مثالهايي از سازههاي جوشكاري شده پيچيدهاي هستند كه تحت بارهاي
خستگي بسيار زياد قرار دارند. در طول سيكل بارگذاري، ضعيفترين نقطه از سازههاي ساخته شده
معمولاً نقاط جوشكاري شده آنهاست. فرآيند جوشكاري ناحيهاي را ايجاد ميكند كه تمركز تنش محلي
بسيار بالا و معمولاً تنش پسماند كششي بسيار زيادي را در بر دارد. يك روش مناسب براي بهبود
مقاومت خستگي اتصالات جوشكاري شده اين می باشد كه زمان شروع رشد تركهاي خيلي كوچك كه
معمولاً در جوشكاري نظاره مي گردد، را افزايش داد. روشهاي افزايش زمان شروع رشد ترك را در
حالت كلي ميتوان به دو دسته تقسيم بندي نمود: روشهايي كه توزيع تنش را در نزديكي محل جوش
با ايجاد تنشهاي پسماند فشاري مفيد بهبود ميبخشند و روشهايي كه هندسه موضعي پاشنه جوش را
اصلاح ميكنند تا نقصهاي اوليه حاصل از جوشكاري را حذف نموده و تمركز تنش موضعي را كاهش
دهند. در مباحث ارائه شده سعي گرديده می باشد تا چند روشي كه بطور عمومي در صنعت كاربرد دارد،
توضيح داده گردد.

مقدمه:
يكي از مهمترين هدفهاي طراحان صنعتي بهره گیری بهينه از قطعات و اطلاع از قابليت اعتماد و
كارآيي قطعات ميباشد تا بتوانند بهترين بهره گیری را از وضع موجود قطعات برده باشند. عوامل بسيار
زيادي بر روي كيفيت قطعات مؤثر می باشد. بدون شك يكي از مهمترين اين عوامل وجود تنش پسماند در
قطعات ميباشد. هر طراحي كه از وجود اين نوع تنشها در قطعات بياطلاع باشد مسلماً نميتواند ديد
صحيحي از عملكرد قطعه مورد نظر داشته باشد. شناسايي اين نوع تنشها راه را براي بهره گیری مناسب و
بهينه قطعات هموار خواهد نمود. شخص طراح با اتكاء به اين دانش مطمئناً طرح خود را بهبود ميبخشد
و آنچنان كه بايد و شايد نهايت بهره گیری از قطعه را خواهد برد و از بروز عوارض ناگوار جلوگيري خواهد
كرد. وجود تنشهاي پسماند در قطعات، در بعضي موارد سبب افزايش كارايي و در برخي ديگر، كاهش
كارايي را موجب ميشود. در بعضي موارد حساس كه قطعه بايد كارايي فوقالعاده داشته باشد، شناسايي
چنين تنشهايي ضروري به نظر ميرسد. براي تأكيد بيشتر بر اهميت تنشهاي پسماند، به ذكر برخي از
مواردي كه شناسايي اين تنشها بسيار مهم می باشد پرداخته ميشود.
يكي از مواردي كه تنش پسماند در آن ايجاد مي گردد، پره توربين می باشد. اگر اين نوع تنشها در
پره مشخص شوند، مسلماً از خسارات عظيمي كه در پي شكستن پرههاي توربين به وجود ميآيد
جلوگيري خواهد گردید. طراحان، تنشهاي پسماند موجود در بال هواپيما را بايد پي در پي اندازهگيري
كنند تا از عمر باقيمانده آن اطلاعات كافي داشته باشند كه در غير اين صورت عوارض ناگوار جاني و
مالي را به همراه خواهد داشت. تنشهاي پسماند نيز در بسياري از سازههاي مهندسي مانند هواپيماها و
رآكتورهاي هستهاي پديد ميآيند كه بعضاً باعث شكست زود هنگام قطعات ميگردند. در جوشها وجود
اين تنشها بر عملكرد صحيح آنها تأثير بسزايي ميگذارد. در چند دهه گذشته در مجامع صنعتي کوشش
و كوشش فراواني براي شناسايي اين تنشها انجام دادهاند تا بتوانند ديد صحيحي از كارائي جوش داشته
باشند.
فرآيندهاي جوشكاري در بسياري از صنايع براي توليدات قطعات سبكتر و سادهتر بهره گیری
ميشود. فرآيند جوش ميتواند دو ماده شبيه به هم را با يك نواري كه خواص مكانيكي مشابهي با ماده
اصلي دارد، به يكديگر متصل نمايد. متأسفانه اين روش تنشهاي پسماندي را در قطعات جوشكاري شده
ايجاد ميكند كه اگر با عملياتي خاص رهاسازي نگردند ميتواند سبب اعوجاج قطعه، واماندگي زودرس
در هنگام خستگي و يا ترك در طول قسمت جوشكاري گردد. تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري، در
اثر گرم و سرد شدن سريع مواد در نزديكي منبع گرمايي ايجاد ميشوند. تنشهاي پسماند كششي عمر
خستگي مؤثر قطعات جوشكاري شده را كاهش داده كه اين پديده عامل واماندگي زودرس قطعه ميشود.
هدف اين سمينار بحث درمورد روشهاي مختلف اندازهگيري تنش در فلزات و شيوههاي رهاسازي تنش
پسماند قطعات جوشكاري شده می باشد.

تعداد صفحه :70

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید