دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي
عنوان :
مطالعه نیروي پسا در جریان اطراف اجسام با و بدون پوشش نانو در تونل باد

 

چکیده:
آیرودینامیک علمی می باشد که عبور جریان هوا را از اطراف جسسم مطالعه می کند . براي بهینه کردن
طریقه طراحی وسایل آیرودینامیکی، بهتر می باشد که هم از روش عددي(بهره گیری از کد هاي رایانه اي) و هم
از روش تجربی(آزمایش تونل باد و آزمایش پرواز آزاد) بهره گیری نمود که البته هر کدام مزیت هاي خاص
خود را دارند.
در این سمینار با تونلهاي باد زیر صوت در اعداد ماخ کمتر از 3/0 آشنا می شویم. همچنین روشهاي
اندازه گیري نیروي درگ در اینگونه تونلهاي باد نیز مورد مطالعه قرار می گیرد .
یکی از روش هاي مهم کاهش درگ ، که مانند جدید ترین و کاربردي ترین روش ها نیز محسوب می
گردد به کارگیري نانو تکنولوژي در این زمینه می باشد . که تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظري در
خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه ، چگونگی تولید ، چگونگی کاربري آن، شناخت مکانیزم عملکرد،
عوامل موثر، همچنین نحوه بهره گیری بهینه، به ویژه در کاربردهاي دریایی و هوا فضا انجام شده می باشد.
امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت، افزایش سرعت متحرك و پاکیزگی محیط زیست موثر
می باشد، رو به گسترش می باشد .
در این سمینار روش هاي کاهش درگ نیز مورد مطالعه قرار می گیرند و به گونه اختصار با فناوري نانو و
پوشش هاي نانو که براي کاهش درگ به کار می طریقه نیز آشنا می شویم.

مقدمه:
یکی از مسائلی که در مورد حرکت اجسام داخل یک سیال مورد توجه می باشد ، مساله کاهش نیروي
مقاوم در برابر حرکت می باشد که در دوره هاي مختلف تحقیقات ، مورد توجه بسیاري از دانشمندان و
محققین قرار گرفته می باشد و مقالات و پروژه هاي زیادي در این مورد نگاشته شده می باشد .
با کاهش نیروي مقاوم یا درگ ، امکان دستیابی به سرعت هاي بالاتر و کاهش مصرف سوخت و یا منابع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دیگر انرژي براي حرکت ، امکان طی مسافت هاي بیشتر به ازاي دفعات سوخت گیري کمتر ، آلودگی
کمتر محیط ، و در نهایت افزایش عمر کارکرد تجهیزات و کارایی بهتر آنها را به دنبال خواهد داشت .
مانند این روش ها می توان به کاهش درگ به کمک پوشاندن سطح به وسیله پلیمرهاي حل شونده
،پوشش هاي حل شونده ، شامل پوشش هاي آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی ، بهره گیری از میکرو حباب در
کاهش درگ و همچنین پیوند چند روش تصریح نمود .
مانند روش ها و تکنیک هاي جدید کاهش درگ ، روش کاهش درگ به وسیله علم نانو یا به تعبیری نانو
تکنولوژي می باشد .که مانند علوم کاربردي و جدیدي می باشد که بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد
و از آن به عنوان انقلابی در علم بشر نام می برند .
در سمینار حاضر با تونلهاي باد زیر صوت و همچنین روش هاي اندازه گیري نیروي درگ و بهره گیری از نانو

تکنولوژي و مواد در سایز نانو براي کاهش درگ آشنا می شویم .
در فصل اول به معرفی تونل باد و قسمت هاي مختلف تونل باد و همچنین انواع تونل باد می پردازیم. در
فصل دوم با روشهاي مرئی سازي جریان در تونل باد آشنا می شویم. در فصل سوم به مطالعه روشهاي
اندازه گیري نیروي درگ در تونل باد می پردازیم. در فصل چهارم با نیروي درگ و اهمیت کاهش آن
آشنا می شویم و در فصل پنجم به به گونه اختصار نانو تکنولوژي را مطالعه می نماییم با و کاربردهاي نانو
 در کاهش درگ آشنا می شویم.

هدف
آیرودینامیک علمی می باشد که عبور جریان هوا را از اطراف جسسم مطالعه می کند. روش هاي پژوهش در
این علم در سه شاخه تئوري، عددي و تجربی گسترش یافته می باشد. روش تئوري در اکثر موارد به علت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیچیدگی تحلیل جریان هوا در اطراف اجسام کارایی لازم را ندارد. پس پژوهش ها براي مسائل
آیرودینامیکی بیشتر متکی به روش هاي عددي و تجربی می باشد.
در روش عددي با شبیه سازي جریان هوا در اطراف مدل و بهره گیری از معادله هاي حاکم بر جریان هوا
نظیر معادله هاي ناویر – استوکس و نیز با در نظرگرفتن شرایط مرزي و اولیه ، با بهره گیری از روش هاي
گوناگون ، جریان هوا دراطراف مدل مورد مطالعه قرار می گیرد. اگر چه در ده ه هاي اخیر رایانه ها رشد
بسیاري کرده و در نتیجه کاربرد روش هاي عددي بسیار رشد نموده می باشد ، اما براي تایید داده هاي بدست
آمده از روش هاي عددي نیاز به بهره گیری از روش هاي تجربی می باشد .

متن کامل این فایل موجود نیست می توانید از بقیه پایان نامه ها و سمینارهای رشته مکانیک در این لینک دیدن کنید