دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

عنوان :
 بررسي انواع واماندگي در پانل هاي ساندويچي تحت بارگذاري استاتيكي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سازههاي ساخته شده از دو پوسته سفت و قوي كه با يك هسته سبك از هم جدا شدهاند،بـه عنـوان
سازههاي ساندويچي شناخته ميشوند.
يك واماندگي تغيير شكلي ، تغييري در ابعاد فيزيكي يا شكل قطعه می باشد كه بـراي از بـين رفـ تن يـا
تضعيف عملكرد آن كافي باشد. تركي كه نهايتاً منجر به دو يا چند تكه شدن يك جزء مي گردد، اصطلاحاً
شكست خوانده ميشود.
هنگاميكه پانلهاي ساندويچي تحت بارگذاري ديناميكي قرار ميگيرند، مدهاي واماندگي گوناگوني را
مي توان فرض كرد . اين مدها شامل تغيير شكل هاي الاستو -پلاستيكي شامل خمش،كمـانش، فرورفتگـي
ناشي از فشار، چين خوردگي محل اتصال پوسته و ه سته و جدايش بين هسته و پوسته ميباشد.
پانل ساندويچي مانند يك تير I شكل ميباشد، ولي بر خلاف تير در تمام جهات گسترده شده اسـت .
پوسته هاي پانل ساندويچي با بال تير و هسته آن با جان تير I شكل شباهت دارد . در پانل هاي ساندويچي
بر خلاف تير استحكام خمشي در تمام صفحات XY,YZ,XZ هست . زمانيكه پانل سـاندويچي تحـت
بارگذاري خمشي قرار م يگيرد، يكي از پوسته ها كشيده شده و پوسـته ديگـر فشـرده مـي شـود . هسـته،
پوستهها را كنار هم نگاه ميدارد.

مقدمه
با پيشرفت در بخش هاي مختلف صنايع، نياز به بهره گیری از موادي كه با در نظر داشتن كاربرد بتواند برخي
از شرايط ذيل:
– استحكام بالا
– سفتي بالا
– سختي بالا
– قابليت تحمل دما و فشار بالا

– خاصيت ضد خوردگي
– مقاومت در برابر زلزله
– عايق حرارتي و صوتي مناسب
– اتصال خوب
– احتياج به نيروي انساني كم
– سرعت در نصب
حمل و نقل مناسب
– شكل پذيري مناسب
– قيمت بسيار مناسب
را برآورده سازد، در اين صنايع ايجاد گردید. بدين مقصود، اخيراً مواد كامپوزيتي متنوعي با ق ابليـت بـرآورده
ساختن خصوصيات فوق الذكر، توجه صاحبان صـنايع را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت . اسـتفاده از مـواد
كا مپوزيتي توسط بشر داراي قدمتي چندين هزار ساله می باشد، ايـن در حـالي ا سـت كـه توليـد و اسـتفاده
صنعتي از مواد كامپوزيتي داراي عمري كمتر از يك قرن ميباشد.
مواد كامپوزيتي را مي توان بر اساس هندسه اليافي آن به چهار دسته ذيل تقسيم بندي نمود:
– كامپوزيت هاي اليافي
– كامپوزيت هاي لايه اي
– كامپوزيت هاي ذره اي
– سازه هاي ساندويچي
يك ساختار ساندويچي، مقاومت بسيار بـالاتري نسـبت بـه تـك تـك اجـزاي خـود دارد و از سـبكي
فوق العاده اي نيز برخودار می باشد . همچنين هزينة نسبتاً پاييني داشته و به سـرعت و سـهولت مـي توانـد در
ساخت وساز مورد بهره گیری قرار گيرد . پانل هاي ساندويچي بخاطر سبكي وزن، سختي خمشي بالا و خواص

مقاوم در برابر خستگي، بيش از ۴۰ سال در صنعت هوافضا كـاربري داشـته و از چنـدي پـيش بعنـوان
سازههاي مقاوم در ساختمان ها بكار گرفته شده اند. بعد از پروفيلهاي پالتروژن و محصولات تهيه شده به
روش ق الب باز، پانلهاي ساندويچي مهمترين مورد استفادهي كامپوزيـت هـا در صـنعت سـاختمان اسـت .
گرچه اين پانل ها در گذشته از طريق لايه چيني دستي و روش قالب باز تهيه مي شدند، اما امروزه به مـدد
فرآيندهاي ماشيني، سرعت و كيفيت توليد اين محصولات تا حد فوق العاده اي افزايش ي افته می باشد . همـين
مسئله موجب كاهش هزينه و افزايش استقبال از اين محصولات گرديده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 تعداد صفحه :53

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید