واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
مطالعه روش هاي کاهش نیروي اصطکاك پوسته اي در سیستم انتقال جریان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :
در این پژوهش یها کوشش شده روش ی که تا کنون ب ه مقصود کاهش نیروي اصطکاك پوسـته اي در مقـالات
مختلف بر رسی وتجزیه تحلیل اشده ند مورد ارزیابی قرار گیرد . بدیهی اس ت باتوجه به گـستردگی بحـث و
 راهحلهاي پیشنهادي فق ط تعدادي از این روش ها که در سـال هـاي ا خیـر مـورد توجـه بیـشتري قـرار
گرفتهاند، بر رسی شده می باشد . این روش ها عب ارتند از ایجاد شیار منظم در سـطح، نوسـان جـداري سـطح ،

تزریق گاز به جریان ، تزریق مواد الیافی و فیبري به جریان و در نه ایت تزریق مواد پلیمري به جریان مورد
مطالعه قرار گرفته می باشد . در تزریق مو اد پلیمري از پلیمر آلفا الفین محصول شـرکت شـعله آبـی پارسـیان
بهره گیری شده می باشد . در آزمایشگاه اثر این ماده بر روي سیال هپتان و در تس ت میدانی، اثر آن بر روي نفت
خام مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد . در تست آزمایشگاهی تز یق پلیمر، با بهره گیری از تزریق محلول پلیمـري
آلفا الفین در غلظت هاي مختلف به سیال هپتان در دستگاه لوپ تست ، قطر 25mm از جنس فولاد ضد
 کـاهش %5 – %34 از 23000<Re<35000 اعداد در ،ε=0.002 mm معادل زبري با s.s زنگ
اصطکاك حاصل شده می باشد

مقدمه :

از آنجاییکه افت فشار در لوله باعث افت انرژي در سیس ه تم اي انتقال خطوط لوله می باشد ، پس اگر
بتوانیم توسط روشهایی از میزان این نیروي بازدارنده بکاهیم در نتیجه توانستهایم در توان مصرفی
صرفهجویی کنیم از . طرفی در صنعت نفت تا حدود زیادي افزایش ظرفیت انتقال نفت از مناطق تولیدي
نفت، معادل با افزایش میزان تولید می باشد پس اگر ما با بهره گیری از روشهاي کم هزینه بتوانیم از میزان
نیروي اصطکاك بکاهیم در واقع هم در میزان مصرف انرژي صرفهجویی کردهایم، هم توان پمپاژ را کاهش
دادهایم و هم با افزایش میزان دبی جریان ، ظرفیت انتقال را افزایش دادهایم. در این پژوهش روشهاي
کاهش اصطکاك نظیر، کاهش اصطکاك توسط ایجاد شیار منظم در سطح، نوسان جداري سطح، تزریق
گاز به جریان، تزریق مواد الیافی و فیبري به جریان مورد مطالعه قرارگرفته شده و در نهایت، روش تزریق
مواد پلیمري که به عنوان عامل کاهنده اصطکاك(Drag Reduction Agent) شناخته می گردد، در
پروژه تزریق (DRA) به سیستم خط لوله چشمه خوش- اهواز بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .
روش تزریق مواد پلیمري اگر چه در دنیا شناخته شده می باشد، اما در مقیاس صنعتی در ایران تا کنون
مورد بهره گیری قرار نگرفته می باشد. در این پروژه مسائل مربوط به نتایج تست آزمایشگاهی و میدانی DRA
مورد ارزیابی قرار گرفته شده می باشد. این پروژه براي اولین بار در شرکت نفت و گاز غرب از مجموعه
شرکتهاي نفت مناطق مرکزي در منطقه چشمه خوش بطور آزمایشی پیاده گردید که به علت موفقیت
آمیز بودن نتایج حاصله در مقیاس صنعتی به مدت یک سال می باشد که مورد بهره گیری قرار میگیرد . منطقه
′ نفتی چشمه خوش در عرض جغرافیایی 20, ◦ 32 و طول جغرافیایی 58″ ◦ 47, ,42′

در ارتفاع 10″ 150,متر از سطح دریا قرار دارد . طول این خط لوله 153 کیلومتر و قطر آن 18 اینچ مطابق با استاندارد API
5L می باشد .
در اینجا بر خود لازم می دانم از آقایان مهندس ابوترابی، مهندس رفیعی مدیر عامل و مدیر تولید شرکت
شعله آبی پارسیان، آقاي مهندس ناصري پور رئیس مهندسی فراورش و آقاي مهندس شریفات هماهنگی
تولید شرکت نفت وگاز غرب که همکاري نزدیکی با اینجانب در این پروژه داشتهاند تشکر و قدردانی
نماییم.

تعداد صفحه :103

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
قیمت: شش هزار تومان

***

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید