دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
تبديل انرژي– مهندسي مكانيك
عنوان :
آب شيرين كن هاي خورشيدي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
كشور ايران به دليل گستردگي مناطق كويري جزء كشورهاي خشك جهان محسوب ميشود. از طرفي
افزايش جمعيت ايران سبب شده كه نياز به آب شرب در نواحی گوناگون ايران افزايش يابد. با در نظر داشتن
ميزان بارندگي معين و محدود و همچنين منابع آب زيرزميني محدود بهره گیری از آبشيرينكن ضروري

به نظر ميرسد. همچنين به دليل وجود مقدار زيادي تابش خورشيد در ايران بهره گیری از اين انرژي
مقرون به صرفه به نظر ميرسد. لذا در اين سمينار سعي بر آن شده كه آغاز منابع آب و همچنين
مصارف آب در ايران مورد بررسي قرار گيرد و از مقايسه اين دو به اين نتيجه برسيم كه آيا بهره گیری از
آب شيرين كن ضروري می باشد يا خير، سپس در صورت مثبت بودن جواب اين سوال به بررسي انواع
روشهاي شيرينسازي آب پرداخته ميشود و از ميان اين روشها با در نظر داشتن اقليم ايران يكي از روشهاي
مناسب براي شيرينسازي آب مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.
كليد واژه : آب- منابع- مصارف- آبخوان- آب شيرينكن- تابش

مقدمه:
كشور ايران به دليل گستردگي مناطق كويري جزء كشورهاي خشك جهان محسوب ميشود. از طرفي
افزايش جمعيت ايران سبب شده كه نياز به آب شرب در نواحی گوناگون ايران افزايش يابد. با در نظر داشتن
ميزان بارندگي معين و محدود و همچنين منابع آب زيرزميني محدود بهره گیری از آبشيرينكن ضروري
به نظر ميرسد. همچنين به دليل وجود مقدار زيادي خورشيد در ايران بهره گیری از اين انرژي مقرون به
صرفه به نظر ميرسد. لذا در اين سمينار سعي بر آن شده كه آغاز منابع آب و همچنين مصارف آب در
ايران مورد بررسي قرار گيرد و از مقايسه اين دو به اين نتيجه برسيم كه آيا بهره گیری از آب شيرين كن
ضروري می باشد يا خير، سپس در صورت مثبت بودن جواب اين سوال به بررسي انواع روشهاي
شيرينسازي آب پرداخته ميشود و از ميان اين روشها با در نظر داشتن اقليم ايران يكي از روشهاي مناسب
براي شيرينسازي آب مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد.لذا در فصل اول به بررسي اقليم ايران پرداخته

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شده می باشد نظير محدوده جغرافيايي، آب و هوا، بارندگي و ميزان تابش. در فصل دوم مصرف آب كشور
در بخشهاي مختلف نظير صنعت، كشاورزي و … مورد بررسي قرار گرفته شده و در فصل سوم به بررسي
منابع آب ايران پرداخته شده می باشد. منابع آب ايران شامل دو قسمت اصلي می باشد، آبهاي زير زميني و
آبهاي سطحي . در بخش آبهاي زير زميني آبخوانهاي زيرزميني و ميزان ظرفيت آنها و همچنين
برداشت و تخليه از آنها مورد بررسي قرار گرفته می باشد و در بخش منابع آبهاي سطحي پتانسيل منابع آب
سطحي، رژيم آبدهي رودخانه ها، كيفيت منابع آب ارايه شده می باشد و در نهايت نتايج حاصله از اين
بررسي در مورد منابع و مصارف آب ايران ارايه شده می باشد.
در قسمت بعد انواع تكنولوژي هاي شيرينسازي آب با بهره گیری از انرژي خورشيد مورد بررسي قرار
گرفته می باشد نظير؛ حوضچه هاي خورشيدي ، روش رطويتزني- رطوبتگيري و … در نهايت در فصل
پنجم به بررسي سيستم آب شيرين كن رطوبتزني-رطوبتگيري به گونه گسترده پرداخته شده می باشد.

مقدمه:
موقعيت جغرافيايي و طبيعي ايران باعث شده می باشد تا اقليم هاي مختلفي در نواحی گوناگون كشور وجود
داشته باشند. در شكل (1-1) دسته بندي ساده اقليمي كشور نشان داده شده می باشد. مناطق جنوبي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

كشور عموما داراي آب و هواي گرم و مرطوب هستند. دماي ماكزيمم ثبت شده در اين مناطق به 55
درجه سانتيگراد نيز مي رسد. توزيع بارش در كشور نيز بطور غير يكنواخت می باشد به صورتي كه 52
درصد نزولات تنها در 25 درصد سطح كشور اتفاق مي افتد. متوسط ساعات آفتابي 2800 ساعت و
4 می باشد. در شكل (3-1) توزيع شدت تششع در ايران 2 مقدار متوسط تششع در كشور KW h/m
نشان داده شده می باشد. مطابق اين شكل نواحي مركزي و جنوبي كشور داراي پتانسيل بالايي براي
بهره گیری از انرژي خورشيدي هستند كه مي تواند براي شيرين سازي آب هاي شور و لب شور بكار رود.
ذكر اين نكته نيز ضروري می باشد كه شدت تابش در شمال كشور از شدت تابش در بسياري از مناطق
اروپا كه بهره گیری وسيعي از انرژي خورشيدي مي نمايند بيشتر می باشد. البته با در نظر داشتن عدم وجود بحران
آب در مناطق شمالي كشور، انرژي خورشيدي در اين مناطق مي تواند براي مصارف ديگر از قبيل
سرمايش خورشيدي بكار رود.

تعداد صفحه :118

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید