دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
بهره گیری از مواد نانو در کاهش نیروي پساي زیردریایی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

یکی از روش هاي مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که مانند جدید تـرین و کـاربردي تـرین
روش ها نیز به شمار می رود به کارگیري نانو تکنولـوژي در ایـن زمینـه مـی باشـد . کـه
تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظري در خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه ، چگونگی
تولید ، چگونگی کاربري آن ، شناخت مکـانیزم عملکـرد ، عوامـل مـوثر ، همچنـین نحـوه
بهره گیری بهینه، به ویژه در کاربردهاي دریایی و هوا فضا انجام شده می باشد . امروزه این زمینه
تحقیقاتی که در کاهش سوخت ، افزایش سرعت متحرك و پاکیزگی محیط زیـست مـوثر
می باشد ، رو به گسترش می باشد
مانند کاربرد ها و زمینه هایی که نانو تکنولوژي باعث ایجاد تحولی شگرف در کاهش درگ
اصطکاکی خصوصا در صنایع دریایی شده می باشد می توان به طـور کلـی از نـانو پوشـش هـاي
مختلف با کاربرد هاي متنوع ، بهره گیری از نانو مـواد در پوشـش هـاي ضـد خـزه ، در کـاهش
اصطکاك بدنه شناور ها و زیردریایی ها ، در افـزایش مقاومـت بـه ضـربه ، خـراش ، تـرك و
همچنین دوام بیشتر رنگ هاي مورد بهره گیری و مقاومت بیـشتر آنهـا در مقابـل محـیط هـاي
اسیدي و به گونه کلی محیط دریا و بسیاري از کاربرد هاي مهم دیگر تصریح نمود که می توان
گفت که تحولی عظیم در این صنعت رخ داده می باشد .
این مقاله به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هـاي
مطرح ، به صورت دسته بندي شده جمع بندي تدوین و ارایه شده می باشد.

کلمات کلیدي :

ضریب درگ ، کاهش نیروي پسا ، صنایع دریایی ، زیردریـایی ، شـناورها ، نـانوتکنولوژي ،
نانومواد ، پوشش هاي دریایی ، رنگ هاي دریایی ، پوشش هاي ضد خـوردگی ، پوشـشهاي
ضد اصطکاك ، ضدخزه

مقدمه :
مانند مواردي که از دیر باز در مورد حرکت اجسام داخل یک سیال مورد توجه بوده ،
مساله کاهش نیروي مقاوم در برابر حرکت می باشد که در دوره هاي مختلف تحقیقات ،
مورد توجه بسیاري از دانشمندان و محققین قرار گرفته می باشد و مقالات و پروژه هاي زیادي
در این مورد نگاشته شده می باشد .
با کاهش نیروي مقاوم یا درگ ، امکان دستیابی به سرعت هاي بالاتر و کاهش مصرف
سوخت و یا منابع دیگر انرژي براي حرکت ، امکان طی مسافت هاي بیشتر به ازاي دفعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوخت گیري کمتر ، آلودگی کمتر محیط ، و در نهایت افزایش عمر کارکرد تجهیزات و
کارایی بهتر آنها را به دنبال خواهد داشت .
در حال حاضر روش و تکنیک هاي نوینی براي کاهش درگ هست و هنوز هم طریقه
تحقیقات براي کمتر کردن درگ و بهبود عملکرد وسایل ساخته شده به دست بشر ادامه دارد
و روش هاي کاراتر با عوارض کمتري در حال پیگیري و عرضه می باشد .
مانند این روش ها می توان به کاهش درگ به کمک پوشاندن سطح به وسیله پلیمرهاي
حل شونده ،پوشش هاي حل شونده ، شامل پوشش هاي آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی ،
بهره گیری از میکرو حباب در کاهش درگ و همچنین پیوند چند روش تصریح نمود .
مانند روش ها و تکنیک هاي جدید کاهش درگ ، روش کاهش درگ به وسیله علم نانو یا
به تعبیری نانو تکنولوژي می باشد .
که مانند علوم کاربردي و جدیدي می باشد که بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد و از آن
به عنوان انقلابی در علم بشر نام می برند .
که در سمینار حاضر بیشتر توجه خود را به طریقه بهره گیری از نانو تکنولوژي و مواد در سایز

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نانو براي کاهش درگ در زیردریایی معطوف می کنیم .
البته بایستی به این نکته نیز توجه داشت که به علت شکل خاص زیردریایی که به موجب این
ویژگی ، جدایی و اختلاف فشار در آن ایجاد نمی گردد در تحقیقات مربوط به کاهش درگ در
زیردریایی ها ، درگ پوسته اي یا اصطکاکی مورد توجه بیشتري قرار دارد .
از این رو تاثیر نانو درکاهش درگ اصطکاکی زیردریایی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

تعداد صفحه :77

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید