دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروي پسا (Drag Force)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
 تحقیقات تئوري بر روي دینامیک سیالات در قرن 19 بیشتر بر روي سیال ایده آل
صورت گرفته می باشد، مقصود از سیال ایده آل، سیال غیرلزج و تراکم ناپذیر می باشد. در قرن اخیر بود
که مطالعه اثرات لزجت و تراکم پذیري در جریان هاي سیالات مورد مطالعه قرار گرفت. در جریان
هاي سیالات غیرلزج، هیچ نیروي مماسی (تنش برشی) بین لایه هاي مختلف سیال وجود ندارد و
تنها نیروهاي عمودي (فشار) در جریان حضور دارند. پیش روی، هنگامی که مسئله محاسبه نیروي
پسا اجسام پیش می آید تئوري سیال ایده آل بدون کاربرد خواهد گردید حضور نیروهاي مماسی
(تنش برشی) و “شرط عدم لغزش”، تفاوت اصلی بین سیال ایده آل و سیال واقعی را سبب می
گردد. بدین مقصود در آغاز به تشریح نیروي درگ، ماهیت و انواع آن می پردازیم .
در ادامه به مطالعه پدیده کاویتاسیون و نحوه و چگونگی به وجودآمدن آن پرداخته و انواع
کاویتاسیون به وجودآمده در سیال را مورد بحث قرار می دهیم همچنین چندین رفتار کاویتاسیون
در مدل هاي جریان مختلف را مورد مطالعه قرار می دهیم
و در انتها به مطالعه کاویتاسیون بر روي تغییرات نیروي درگ پرداخته که این پدیده در
بسیاري از موارد سبب افزایش درگ شده می باشد. در مواردي نیز به علت کاهش نیروي پسا مطلوب
می باشد . که این حالت عموماً هنگامی رخ میدهد که حول جسم رونده سوپرکاویتاسیون تشکیل
گردد .
این سمینار به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هاي
مطرح ، به صورت دسته بندي شده جمع بندي تدوین و ارائه شده می باشد.

کلمات کلیدي :
ضریب پسا، کاهش نیروي پسا، پساي اصطکاکی، پساي شکلی، پساي القایی، پساي موجی، پسـاي
تداخلی، کاویتاسیون جزئی، سوپرکاویتاسیون، حباب هاي مجزا گذرا، کـاویتی صـفحه اي، کـاویتی
گردابه اي، عدد کاویتاسیون، آغاز کاویتاسیون، فروپاشی حباب کـاویتی، مدلسـازي کـاویتی، بدنـه
هاي کاویتاسیونی، رونده هاي زیرآبی.

مقدمه:
کاویتاسیون یکی از پدیده هاي مهم در زمینه هیدرودینامیک می باشد که بخصوص اخیراً مورد
توجه بسیار قرار گرفته می باشد. یکی از اثرات مهم کاویتاسیون، تاثیر بر روي درگ وارده به اجسام
رونده در مایعات می باشد. تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظري در خصوص کاویتاسیون و اثرات
آن (مخرب یا سودمند ) در توربوماشین ها و به ویژه در کاربردهاي دریایی انجام شده می باشد. یکی
از کاربردهاي کاویتاسیون که عموماً در حالت ایجاد سوپرکاویتی حول اجسام رخ می دهد، در
زمینه کاهش نیروي درگ وارده به اجسام می باشد. امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت
، افزایش سرعت متحرك و پاکیزگی محیط زیست موثر می باشد ، رو به گسترش می باشد .
تا حدود سه دهه پیش کاویتاسیون به عنوان پدیده اي مخرب شناخته شده
بود و تمام تلاشها بر این بود که بتوان از به وجودآمدن آن جلوگیري نمود . اما
ناگهان نگاه ها به این پدیده عوض گردید و از این پدیده براي کاهش درگ
هیدرودینامیکی وارد بر اجسام متحرك در داخل آب بهره گیری گردید .امروزه توانایی
رسیدن به سرعت 100m/s در زیر آب با بهره گیری از این روش هست.
سوپرکاویتی را هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی می توان ایجاد
نمود . براي به وجودآمدن سوپرکاویتی بصورت طبیعی، نیاز به کاهش فشار مایع در
بر گیرنده جسم جامد می باشد . کنترل بر روي این فشار را می توان به دو
طریق اعمال نمود . این دو روش، افزایش سرعت نسبی بین جسم جامد و مایع
محیط و یا کاهش فشار وارده بر کل محیط که جسم جامد و مایع محیط آن در
آن واقع شده می باشد، می باشد . براي به وجودآوردن سوپرکاویتی بصورت مصنوعی
لازم می باشد که در پشت جسم جامد، گازي تزریق گردد که به فشار مایع اطراف
جسم رسیده باشد . با تغییر دبی گاز تزریق شده می توان سوپر کاویتی مشابه با
تمام اعداد کاویتاسیون موجود بدست آورد.
تعداد صفحه :96

قیمت: شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید