دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج
عنوان:
مدیریت ریسک در استخراج پایه هاي زغالی
آفریقاي جنوبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

احداث تونل و دیگر فضاهاي زیرزمینی به دلیل روبرو شدن با عدم قطعیتهاي بی شمار همواره با ریسکهـایی
روبرو میباشد. دلیل این امر آن می باشد که ساخت سازههاي زیرزمینی و به گونه اخـص تونـل بـا زمـین و مسـائل
مربوط به آن در ارتباط میباشد. لذا به دلیل پیچیدگی مسائل مربوط بـه زمـین نظیـر ژئوتکنیـک، مورفولـوژي،
تکتونیک، مسائل مربوط به آب، سنگ شناسی و غیره شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسکها با مشکل مواجه می-
باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه عدم شناسایی ریسکهاي موجود و مدیریت مناسب آنها باعث خسارتهاي مالی
و جانی فراوان خواهد گردید، آماده سازي یک سیستم مدیریت ریسک جهت پاسخگویی به همـه نیازهـاي موجـود
بسیار ضروري میباشد.گذشته از تقاضاي عمومی براي حفاظت از فضاي سبز، وضع و اخذ حقوق و عوارض بسیار
زیاد براي ایجاد فضا و تأسیسات سـطحی در منـاطق شـهري داراي تـراکم، باعـث افـزایش و تـرویج اسـتفاده از
فضاهاي زیرزمینی شده می باشد.کارها و پیشگوییهاي انجـام شـده در مـورد مناسـب و مطلـوب بـودن فضـاهاي
زیرزمینی، همراه با پیشرفتهاي فنی صنعت تونلسازي در امر حفر سریع فضـاها، ایـن گزینـه زیرزمینـی را بـه
صورتی بسیار جذاب درآورده می باشد. از طرف دیگرفضاهاي زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بـالا
هستند، ریسکهاي بالایی را نیز به دنبال دارند.هر فعالیت زیرزمینی احتیـاج بـه سـرمایه گـذاري بـالا و برنامـه
زمانبندي صحیح دارد، که نادیده گرفتن ریسکهاي رودرروي پروژه منجر به افـزایش بـی رویـه هزینـه و زمـان
میشود، و ادامه پروژه را با مشکل مواجه می ‌کند. یک پروژه در هر مرحلـه از طراحـی، سـاخت و اجـرا بـا انـواع
مختلف ریسکها روبرو می باشد، که بایستی به موقع شناساییشده و کنترل گردد. مدیریت ریسک یکی از ابزاري اسـت
که درست به موقع براي نجات زندگی کارکنان و موفقیت پروژه، ممکن و در دسترس می باشد.
پیشینه مدیریت ریسک به دهه 1960 بازمیگردد که اولین بار در صنعت بیمه به کار گرفته گردید. در دهه 1980
مدیریت کیفیت جهت بهبود کیفیت فرآیندهاي تجاري پذیرفته گردید. در سال 1990 یک سیستم مدیریت ریسک
جامع در کانادا تدوین گردید و متعاقب آن در سال 1995 در اسـترالیا و نیوزیلنـد نیـز سیسـتم مـدیریت ریسـک
استاندارد تدوین گردید. امروزه تقریباً در تمام سازمانهاي متوسط تـا بـزرگ اسـتفاده ا ز سیسـتم جـامع مـدیریت
ریسک متداول شده می باشد. قبل از شروع مدیریت ریسک در پروژه ریسکهاي مختلفی که پروژه بـا آنهـا درگیـر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

می باشد، معرفی شده و با در نظر داشتن شدت و میزان تأثیر آنها بر روي پیشروي پروژه و پایداري سازه مورد نظر، حـوزه
مدیریت آنها مشخص میشود.مانند مهمتـرین فضـاهاي زیرزمینـی تونـل هـا هسـتند، در ایـن سـمینار انـواع
طبقهبنديهاي ریسکها در سازههاي زیرزمینی با تأکید بر تونلها، مورد مطالعه قـرار گرفتـه و در نهایـت یـک
طبقهبندي کلی که در برگیرنده همه موارد مطالعه شده باشد، ارائه شده می باشد.
کلیدواژهها : مدیریت ریسک، فضاهاي زیرزمینی، تونل، ارزیابی ریسک، شناسایی ریسک

مقدمه
کارها و پیشگوییهاي انجام شده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهاي زیرزمینی، همراه با پیشرفتهاي فنی

صنعت تونلسازي در امر حفر سریع فضاها، این گزینه زیرزمینی را به صورتی بسیار جذاب درآورده می باشد. از طرف
دیگرفضاهاي زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسکهاي بالایی را نیز به دنبال دارند، از
جمله علت های ریسکهاي بالا در سازههاي زیرزمینی می توان به ناشناخته بودن زمین، وجود آبهاي زیرزمینی، محدود
بودن فضاي در دسترس، سنگینوزن بودن فعالیتهاي حمل ونقل، تاریک بودن فضاي کاري، محدود بودن هواي تازه
وغیره اشارهکرد.
بیشترین حوادث و رخدادها، اغلب با عدم قطعیت همراه می باشد، پس پیشرفت سیستمهاي واکاوی ریسک و
جلوگیري از وقوع حوادث امري ضروري می باشد. توجه بسیار زیادي براي به حداقل رساندن توزیع خسارات درگیر و
عوامل ایجادکننده آنها در سازههاي زیرزمینی هست. در نتیجه تعداد گزارشات درخصوص حوادث در تونلها و
دیگر سازههاي زیرزمینی نسبتاً کاهش یافته می باشد. مرور جنبههاي ایمنی کلی در سازههاي زیرزمینی، بویژه انواع

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مختلف حوادث و نتایج آنها، در این سمینار مورد مطالعه قرار گرفتهاست. عوامل اصلی حوادث و خرابیها توضیح داده
شده و دستهبندي شدهاند. این عوامل شامل مطالعات ژئوتکنیکی ناکافی، خطا در مراحل طراحی و محاسبات با
بهره گیری از روشهاي عددي، خطا در طول ساخت و در طول بهرهبرداري سازههاي زیرزمینی، حوادث و رویدادها در
پروژههاي زیرزمینی در تونلهاي ترابري و در سیستمهاي زیرزمینی شهري ذکر شدهاست.
مطالعه حوادث و خسارات در سازههاي زیرزمینی ابزاري بسیار مهم براي درك پدیدههاي ناپایدار و
مکانیسمهایی می باشد که در ساخت سازهها با آنها روبرو میشویم. در نتیجه این مطالعات امکان انتخاب مناسبترین
روش ساخت را براي پروژههاي بعدي فراهم میآورد.
تعداد حوادث و رویدادها در چندسال پیش بنا به دلایلی بطور قابلملاحظهاي افزایش یافتهاست، که اساساً
مرتبط با رشد ساخت تونلها و این واقعیت که ریسکهاي وابسته از آغاز شناخته نشده و کنترل نشدهاند و بعضی
مواقع با اطمینان بیش از حد روي روشهاي ساخت همراه هستند، میباشد. از آنجائیکه بسیاري ازحوادث یا
رویدادها گزارش نمیشوند، تعیین آمار کافی درمورد عوامل اصلی وقوع این اتفاقات ممکن نیست. پس فقط امکان
ارائه یک توصیف از وقایع رخداده و خلاصهاي از عوامل اصلی حوادث یا رویدادهاي اتفاقافتاده در کارهاي زیرزمینی
ممکن می باشد.
ساخت تونلها در فضاهاي شهري، منجر به حرکت زمین در اطراف آنها میشود که ممکن می باشد فشارهاي
محیطی قابل توجهی به علت وقوع احتمالی حوادث یا خسارات مهم روي زیربناهاي سطحی یا زیر سطحی، به اندازه
اختلالات و ارتعاشات، بهویژه در طول فرآیند ساخت، داشته باشد. پس از نقطه نظر طراحی و برنامه ریزي،
پیشروي با هدف کمینهکردن مخاطرات وابسته یا خسارات، ضروري می باشد.
مانند علت های ریسکهاي بالا در سازههاي زیرزمینی میتوان به موارد زیر تصریح نمود:
 زمین یا سنگ همیشه غیر قابل پیشبینی هستند.
 آب پیشبینی نشده در مقادیر زیاد، یک عامل تعیینکننده می باشد.
 فضاي در دسترس بسیار محدود می باشد.
 عملیات حمل و نقل، سنگین و همراه با مصرف انرژي بالا میباشد.

تعداد صفحه : 56

قیمت: شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید