دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

 سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد”.M.Sc”
مهندسی معدن-استخراج

عنوان:
حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده
 رفتاري که زمین در شرایط آماسی یا فشارنده, بر اثر حفر تونل از خود نشان مـی
دهد، یکی از مباحث مهم در امر تونل سازي می باشد. زیرا در این زمین هـا، سـنگها بـه
درون تونل حرکت میکنند و باعث بروز مشکلاتی در نگهداري و ادامۀ کار تونل سازي می
شوند. با در نظر داشتن این که یکی از کارهاي اساسی و اولیـه در تونـل سـازي تـشخیص نـوع
زمین می باشد، لذا براي تونل زنی در سنگهاي آماسی و فشارنده نیاز می باشد آغاز نوع پدیـده
و شدت آن با دقت شناخته شـود. بـه دلیـل اینکـه در ایـن مرحلـه اطلاعـات دقیقـی در

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دسترس نیست، بایستی از روش هاي مناسب و با در نظر داشتن نوع اطلاعات در دسترس این کـار
انجام گیرد. پس از شناخت این پدیده و درجه آن، فشار وارد بر سیستم نگهداري بـر اثـر
تغییر شکل هاي ایجاد شده محاسبه می گردد، آنگاه سیستم نگهدارندة مناسب انتخـاب و
نصب می گردد. همچنین تونل زنی در این زمین ها نیازمنـد بـه روش حفـاري اسـت کـه
بتواند با تغییر شکل هاي بزرگ به وجود آمده و شرایط موجود هماهنگی ایجاد کند.
 به همین مقصود و براي اظهار بهتر این موضوع، این سمینار به دو بخش تقسیم شده
می باشد. در بخش اول این سمینار به زمینهاي آماسی،ارزیابی پتانسیل تورم، روشهاي
مختلف کنترل تورم و نگهداریهاي خاص اینگونه زمینها پرداخته شده می باشد و بخش دوم
نیز به زمینهاي فشارنده، پیش بینی شرایط زمین با بهره گیری از روشهاي تئوریکی وتجربی،
انواع سیستمهاي نگهداري وروشهاي حفاري خاص اینگونه زمینها که در سالهاي اخیر
رواج پیدا کرده اختصاص دارد، در پایان هر بخش مطالعه موردي به مقصود آشنایی بیشتر
آمده می باشد.

مقدمه
 با در نظر داشتن سیر صعودي افزایش جمعیت وگسترش نیاز مندیهاي متعدد انسانها ونیاز مبرم به بخـش
ارتباطات و اهمیت ساخت جاده هاي ارتباطی در راستاي توسعه شهر نشینی و همچنین در امـور سـد
سازي به عنوان تونلهاي انحراف آب وموارد بیشمار دیگر در این مقوله، گسترش صنعت تونـل سـازي و
فضاهاي زیر زمینی یک امر ضروري ومهم میباشد و به ناچار در بعضی موارد، این پروژه ها در زمینهاي
مساله داري مثل زمینهاي آماسی وفشارنده انجام میشود.
 در آغاز شرایط تورم و فشارندگی را بصورت پدیده شناسی مورد مطالعه قـرار مـی دادنـد. یعنـی در
مواردي که با این پدیده ها برخورد می کردند با در نظر داشتن مـشاهدات و تحلیلـی کـه از روي نـوع رفتـار
زمین در حین حفاري تونل انجام می گرفت راهکارهایی براي مقابله با آن ارائه میـشده اسـت، در ایـن
موارد تفاوت زیادي بین سنگ هاي فشارنده و آماسی وجود نداشت و از آنجا کـه در ایـن نـوع سـنگها
تغییر شکلهاي بزرگ ایجاد میشد این دو نوع سنگ را در یک گروه قرار میدادند.
 اولین تعریف براي سنگهاي فشارنده و آماسی توسط ترازقی در سال 1946 ارائه گردید:
“سنگهاي فشارنده به آهستگی به درون تونل پیشروي میکنند بدون آنکه حجـم آنهـا بطـور محـسوس
افزایش پیدا کند و سنگهاي آماسی بطور عمده به درون تونل پیشروي میکنند که این پدیده با افزایش
حجم همراه می باشد.” بایستی توجه داشت که تزراقی باتوجه به تعـاریف بـالا خواسـته اسـت بـین سـنگهاي
فشارنده و آماسی فرق بگذارد هر چند ممکن می باشد همراه با هم ایجاد شوند حقیقت امـر آن اسـت کـه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یکی از آنها میتواند منجر به ایجاد دیگري گردد.

تعداد صفحه :115

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید