با عنوان :  

  کاربرد سازهھای توریسنگ در سازهھای ھیدرولیکی

    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد “M.Sc”
مھندسي عمران – سازهھای ھیدرولیکی
عنوان :
کاربرد سازهھای توریسنگ در سازهھای ھیدرولیکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده
تردیدی نیست کھ مسائل گوناگون مرتبط با آب و خاک در زمره مھمترین مسائل مھندسی
در جھان و ایران بشمار می طریقه. از جملھ آن مسائل پدیده ھایی مثل، فرسایش خاک، انتقال
رسوب و انباشتن آن در پشت سدھا، تخریب کرانھھای رودخانھ و سواحل دریا و اتلاف ناشی از
تبخیر و نفوذ را نام برد. یکی از انواع گوناگون سیستمھای سازه ای کھ در مسائل حفاظت و بھره
برداری از آب و خاک مورد بهره گیری قرار گرفتھ می باشد سازه ھای توریسنگ می باشد. توریسنگ
جعبھ ای می باشد مکعب مستطیل کھ از شبکھ ھای توری شش ضلعی بافتھ شده با سیستمھای
گالوانیزه تشکیل یافتھ این جعبھ با سنگھای رودخانھ ای گردگوشھ و یا شکستھ معدنی با ابعاد
مناسب پر می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمھ
گابیون سلول ھای انفرادی بزرگی ھستند کھ توسط پوشش ھای سیمی جوش داده شده یا
مجموعھ بستھ ھای سیمی مش بندی شده مستطلیلی بھ وجود می ایند و در کانال ھا برای دیواره
پشت بند دار و نگھ داشتن دیواره ھا بھ عنوان تکیھ گاھھا کاربرد دارند. ھدف گابیون عبارتند از
سبدھای پر شده از صخره ھایی کھ کاملاً بھ یکدیگر با سیم بستھ شده اند بھ صورتی کھ بھ شکل
بلوک ھای یکپارچھ انعطاف پذیر در آمده باشد تشکیل شده می باشد کھ برای ساختمان سازه ھای
کنترل فرسایش و تثبیت شیب ھا یا فرسایش بالای مواد بھ کار می طریقه. موارد کاربرد آن در
جاھایی می باشد کھ شیب کم یا پتانسیل فرسایش بالا باشد. گابیون ھا معمولاً در شیب همیشگی یا غیر
همیشگی برای تثبیت خاک کاربرد دارند. موارد نصب آن شامل دیواره ھای حایل، تکیھ گاھھای پل
ھا، بھ عنوان دیوار محافظ در آبگذر یا زھکش یا کف خروجی ھا، طرفداری کردن از ساحل یا
کناره ھا، سدھای کنترلی و از گابیون ھا بایستی در طراحی سازه ھای کنترل رسوب و فرسایش
بهره گیری گردد.

آشنایي با سازه ھاي توریسنگي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعریف
ساختمانھایي ھستند كه از دو مصالح اصلي سنگ و توریھاي فلزي تشكیل یافته اند . این
سازه ها مي توانند جوابگوي بسیاري از مسائل آب و خاک باشند . سازه ھاي توریسنگي با تكنولوژي ساده

تقریباً در ھر جایي قابل اجرا ھستند و افزون بر آن داراي دوام و ایمني بسیار مي باشند . از لحاظ مصالح

و فرم و عملكرد با طبیعت اطراف سازگاري دارند و از نظر اكولوژیك نیز ارزشمندند.

تعداد صفحه:76

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید