دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران – سازه
عنوان :
مطالعه رفتار دیوار برشی فولادي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

این گزارش اطلاعاتی از عملکرد دیواربرشی فولادي تحت اثـر بـار لـرزه اي و طراحـی لـرزه اي آن را ارائـه
می ‌کند. دیوارهاي برشی فولادي بحث شده در این گـزارش بـه منظـور تـامین مقاومـت جـانبی و سـختی
سازههاي فولادي بکار رفته می باشد. آنها همچنین کارایی قابل قبولی در بازسازي ساختمانهاي بـتن مـسلح و
فولادي موجود دارند. در سال 1970 مهندسین سازه، دیوارهاي برشی فولادي را به عنوان سیـستم مقـاوم
باربر جانبی براي مناطق با لرزهخیزي بالا مانند کالیفرنیا و ژاپن بکار برده اند.
آغاز، تعدادي از سازههاي مهم که دیوار برشی فولادي در آن بکار رفته معرفی شدهاست. سپس خلاصـهاي
از رفتـار دیـوار برشـی فـولادي تحـت بارچرخـهاي در آزمایـشگاه بـه همـان کیفیـت زلـزههـاي گذشـته
ارائهشدهاست. در ادامه در گزارشی، آئین نامه(کدهاي) جاري تهیه شده مربوط به دیوارهاي برشی فـولادي
ارائهشده استو فاکتورR و پارامترهاي طراحی براي دیوارهاي برشی فولادي پیشنهاد شده می باشد.
گزارش همچنین شامل یک فصل از طراحی لرزهاي دیوارهاي برشـی فـولادي اسـت.در صـورتیکه فرآینـد
طراحی مطابق آن چیز که گفته شده بکار رود، می تواند شـکل پـذیري بیـشتر، اقتـصاديتـر و عملکـرد لـرزهاي
بهتري را نتیجه دهد و در نهایت تعدادي از سیستمهاي دیوار برشـی فـولادي کارآمـد و اقتـصادي بهمـراه
جزییات مربوطه پیشنهاد شده می باشد.

مقدمه:
از آنجا که یک ساختمان چند طبقه بایستی قادر به جذب و تحمل بارهاي ناشی از زلزلـه و بـاد باشـد وجـود
سیستم هاي باربر جانبی مقاوم در آن ضروري می باشد. عوامل دخیل در انتخاب یک سیستم باربر جـانبی
بخصوص، از ملاحظات معماري و زیبایی ساختمان تا مسائل اقتصادي مـی باشـد. از متـداولترین سیـستم
هاي مقاوم باربر جانبی در ساختمان هاي بلند مـی تـوان بـه قابهـاي خمـشی، قابهـاي مهاربنـدي شـده،
دیوارهاي برشی و سیستم هاي لوله اي تصریح نمود.
قابهاي خمشی براي ساختمانهاي تا حدود 20 طبقه می توانند مفید باشند.در سـاختمانهاي بلنـدتر از 40
طبقه سیستم هاي لوله اي که متشکل از ستونهاي قرار گرفته شـده بـا فاصـله کـم در محـیط سـاختمان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

می باشد مـی تواننـد کـارایی داشـته باشـند.قابهـاي مهاربنـدي شـده و دیوارهـاي برشـی نیـز عمومـاً در
ساختمانهاي تا 40 طبقه دیده می شوند.دربرخی موارد نیز، قابهاي خمشی و مهاربندها بصورت ترکیبی بـا
دیوارهاي برشی بکارمیروند که منجر به ترکیب مزایاي هر دو سیـستم شـده و بـدین طریـق، رفتـار کلـی
سیستم بهینه می گردد.
دیوارهاي برشی فولادي براي گرفتن نیروهاي جانبی زلزله و باد در ساختمانها، بویژه در ساختمانهاي بلنـد
در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرارگرفته می باشد.
این پدیده جدید که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمانهاي جدید و همچنـین
تقویت ساختمانهاي موجود بخصوص در کشورهاي زلزله خیزي همچون آمریکا و ژاپـن بکـار گرفتـه شـده
می باشد.بهره گیری از آنها در مقایسه با قابهاي فولادي ممان گیر تا حـدود 50 درصـد صـرفه جـویی در مـصرف
فولاد را بهمراه داشته می باشد.
دیوارهاي برشی فولادي از نظر اجرائی، سیستمی بسیار سـاده بـوده و هیچگونـه پیچیـدگی خاصـی در آن
وجود ندارد.دیوارهاي برشی فولادي جایگزینی تمیزتر و سریعتر به لحاظ اجرائی و مطمـئن تـر بـه لحـاظ
مقاومت و رفتار براي دیوارهاي برشی بتنـی نـه تنهـا در سـازه هـاي فـولادي بلکـه در سـازه هـاي بتنـی
می باشد.همچنین سیستم مذکور از همه خصوصیات خـوب سیـستم هـاي مهاربنـدهاي متمرکـزCBF و
سیستم هاي خارج از مرکز EBF به لحاظ اجرائی، کارائی و رفتاري بهـره منـد بـوده و در بـسیاري مـوارد
بهتر اقدام می نمید.
سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم هاي مهاربندي که X شکل می باشد سخت تر بوده و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن امکان بازشو در هر نقطه از آن، کارائی همه سیستم هاي مهاربندي را از این نظر دارا می باشد.
همچنین رفتار سیستم در محیط پلاستیک و میزان جذب انرژي آن نـسبت بـه سیـستم هـاي مهاربنـدي
بهتر می باشد.
در سیستم دیوار برشی فولادي بعلت گستردگی مصالح و اتـصالت ، تعـدیل تـنش هـا بـه مراتـب بهتـر از
سیستم هاي مقاوم دیگر در برابر بارهاي جانبی مانند قابها و انواع مهاربندها که معمولاً در آنها مـصالح بـه
صورت دسته شده و اتصالات متمرکـز مـی باشـند صـورت گرفتـه و رفتـار سیـستم بخـصوص در محـیط
پلاستیک مناسب تر می باشد.

مجموعه سیستم دیوار برشی فولادي شامل ستونها که در تراز کـف تیرهـا را قطـع کـرده کـه یـک دهانـه
چهارگوش را تشکیل می دهند و توسط صفحه فولادي پر می گردد می باشد. اتصالات بین تیرهـا وسـتونها
می تواند از حالت مفصلی تا حالت گیردار و صفحه هاي پرکننده نیز با و بدون سخت کننده باشد. سـخت
کننده هاي جانبی و طولی براي جلوگیري از کمانش صفحه فولادي می باشد.

تعداد صفحه :222

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید