دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل

عنوان :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
جايگاه و تأثیر حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع امـروزي بـر كسـي
پوشيده نيست. حمل و نقل يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن در جوامع بشري محسوب
شده و در واقع شبكه هاي حمل و نقل با مولفه هاي مهمي همچون اقتصادامنيت وعدالت اجتمـاعي
ارتباط تنگاتنگ دارنـد.درفرآينـد توسـعه اقتصـادي واجتمـاعي كشورهاهمبسـتگي مسـتقيم ميـان
گسترش حمل ونقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بيشتر هست.
به عبارت ديگر همراه با افزايش توليد ناخالص داخلي، ميزان ارزش افزوده بخـش حمـل و نقـل نيـز
افزايش مي يابد و به همين دليل می باشد كه توسعه و رشد اقتصادي وابسـته بـه توسـعه بخـش حمـل
ونقل می باشد و فعاليتهاي حمل و نقل مانند فعاليتهاي اساسي و زيربنايي براي رشد و تحول اقتصاد
به حساب مي آيد. درطي سالهاي اخير رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقريبا” دو برابر رشد
متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي كشور طي سـالهاي 1369 تـا 1379بـوده اسـت. سـهم ارزش
افزوده حمل ونقل در توليد ناخالص داخلي كشور از 7/4 درصد در سال 69 به 10/4 درصد در سال
79 رسيده می باشد كه بيانگر يك رشد 40 درصدي در اين دوره مي باشد.

مقدمه:

اگر امروزه در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صـنعت يـاد مـي شـود نشـانه گسـتردگي و
اهميت اين خدمات به عنوان حلقه اتصال صنايع با يكديگر و عامل ارتباط ميان بازارهـاي مصـرف و
بازارهاي توليد می باشد. بستگي و پيوند ميان نظام حمل ونقل و فرآينـد توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي
جوامع آنچنان حساس و پيچيده می باشد كه كارشناسان علوم اقتصاد، از حمل ونقل بـه عنـوان نيـروي
محركه توسعه ياد مي كنند و كارآمدي و توانمندي آن را زمينه ساز توسعه پايدار مي دانند.
طي سالهاي اخير بهره گیری از نتايج تحقيقات و مطالعات انجام شـده در دنيـا بـه افـزايش بهـره وري
وارتقاء كيفيت در اجرا، بهره برداري و نگهداري بهينه از طرحها و پروژه هاي حمل ونقل منجر شـده
و افق هاي جديدي را به منظورارايه راهكارها و راهبردهاي نـوين درعرصـه حمـل و نقـل گشـوده
می باشد. به همـين دليل اطلاع رسـاني در اين زميــنه بـه منظـور ايجــاد ارتــباط بـين حـوزه هـاي
مختلف يك ضرورت اجتناب ناپذير مي باشد.

فصل اول: كليات
علايم را بايد روي تكيه گاه هاي موجود يا پايه هاي مناسب نصب نمود كه اولا” از نظر ديد و كارايي مورد
انتظار بتواند مفيد واقع گردد و ثانيا پیش روی نوسانات ناشي از فشار باد و ساير نيروها مقاومت كند و از نظر
خرابكاري يا جابجايي نيز ايمني كافي داشته باشد.
اگرچه از نظر ايمني يك راه قابل عبور و بدون موانع كناري بسيار مطلوب مي باشد ، ليكن لازم می باشد بعضي
تجهيزات در حريم راه و نزديك به سواره رو نصب گردند. اين تجهيزات ثابت كناري عبارتند از پايه هاي
علايم، پايه هاي روشنايي، چراغهاي راهنمايي، لوازم اخطاري تقاطع با راه آهن، جعبه هاي تلفن اضطراري و
… . درصد قابل توجهي از تلفـات مربوط به موانع ثابت به دليل برخورد وسايل نقليه با پايه هاي علايم و
روشنايي می باشد، اگر چه برخورد با ساير تجهيزات كنار نيز منجر به حوادث شديد مي گردد.
مهندسي راه اقتضاء مي كند كه، با در نظر داشتن محدوديت ها، ايمن ترين تسهيلات ممكن مورد بهره گیری قرار
گيرند. به گونه كلي پنج گزينه مختلف براي طرح ايمن هست كه با در نظر گرفتن شرايط از ميان آنها
مي توان انتخاب نمود. اين گزينه ها به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- برداشتن مانع يا طراحي مجدد آن به طوري كه بتوان با ايمني از آن عبور كرد.
2- جابجايي مانع به نقطه اي كه احتمال برخورد با آن كمتر می باشد.
3- كاهش شدت حادثه با بهره گیری از سيستم شكست پذير.
4- در صورت عدم امكان طراحي مجدد يا جابجايي با بهره گیری از حفاظ هاي طولي يا ضربه گير مانع را
محافظت نمود.
5- اگر گزينه هاي ديگر مناسب نباشند با بهره گیری از شبرنگ يا ساير وسايل انعكاسي مانع را قابل رويت
نمود .
گــزينه هاي 1 و 2 نسبت به ســاير گــزينه ها ارجح مي باشـند، ولي هـميشه به اين دلـيل كه پايه هاي
علايم و روشنايي بايد در كنار راه قرار گيرند، امكان اجراي آنها نيست.
در اين گونه موارد آن چیز که باقي مي ماند بهره گیری از پايه هاي شكست پذير يا ايمن سازي پايه معمولي با
بهره گیری از روش هاي گفته شده در بالا (4و5) مي باشد.

تعداد صفحه :131

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

 


دیدگاهتان را بنویسید