دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي عمران – سازه هيدروليكي

عنوان :
بررسي رسوب در مخازن سدهاي انحرافي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده :
همانطور كه مي دانيم رسوبگذاري در مخازن پديده ايست اجتناب ناپذير كه بسته به مقدار توليد
رسوب در حوضه و نحوه پخش آن موجب كاهش عمر مفيد سدها و تاسيسات وابسته به آن مي گردد.
در نتيجه تخمين رسوبات وارده چه در مخزن و چه در رودخانه امري ضـروري اسـت . از طرفـي مـديريت
بهره برداري از سد و همچنين روشهاي تخليه رسوب و وجود سازه هاي تخليه مناسب بعد از جمع شـدن
رسوبات تأثیر مهمي را در كمتر شدن رسوبات ورودي به مخزن سد ايفا مي كنند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه :
 موضــوع رســوبگذاري از مهمتــرين موضــوعات قابــل بحــث و مطــرح در بررســي مخــازن ســدها
مي باشد كه دقيقا در طراحي هر پروژه آبي بايستي از نظر رعايـت نكـات ايمنـي در تمـامي بـر آوردهـا و
محاسبات دخيل داده گردد كه اگر متناسب با شرايط منطقه در نظر گرفته گردد آنچنان خسارت نـامطلوب
نخواهد داشت در غير اينصورت چه بسا معضلاتش در زمان بهره برداري پروژه آبي به ارمغان مي آورد كـه
قابل جبران نمي باشد. بعنوان مثال در مورد محاسبه عمر مفيد سد دچار مشكل خواهيم شـد كـه نهايتـاً
ازصرفه اقتصادي پروژه خواهد كاست. پس پديده رسوب و شناخت عوامل و مشخصه هاي آن در طراحـي
دقيقاً بايد ملاك اقدام قرار گيرد.

مقدمه
 تمام رسوباتي كه بوسيله آب و باد حمل مي گردند و نيز تمام رسوبات موجـود در دشـتها در
اثر پديده هوازدگي سنگها و صخره ها به وجودآمده اند . هوازدگي عملـي اسـت كـه طـي آن سـنگها ،
سخت شكسته و فرسوده مي شوند . اندازه ، تركيب معدني ، چگـالي و فـاكتور هـاي ديگـري چـون
بافت رسوبات ، به طبيعت سنگ اصلي بستگي دارد .
 فرايند هوازدگي به سه بخش هوازدگي شيميايي ، مكانيكي و ارگانيكي تقسيم مي گردد .
 عوامل موثر در هوازدگي شيميايي عبارتند از : اكسيژن ، دي اكسيد كربن و بخـار آب كـه در
هوا موجود مي باشد . در حالتهاي خاص اسيد كربنيك نيز روي سنگهاي گرانيت ، آبيـت ، بيوتيـت و
… مؤثرمي باشد .
 عوامل مكانيكي نيز سنگهاي اصلي را به قطعات كوچكتر تبديل مي كنند كه شامل يخ زدگي
آب ، انبساط ناشي از تغييرات شيميايي و انبساط و انقبـاض حاصـل از تغييـرات ناگهـاني حـرارت در
طول شبانه روز مي باشد.
 عوامل هوازدگي ارگانيكي شـامل ميكـرو ارگانيزمهـاي خـاك و ريـشه و تنـه هـاي درختـان
مي باشد كه سبب خرد كردن سنگها مي گردد.
 وقتي سنگي متلاشي گرديد ، مواد بوسيله رودخانه ، باد و يا يخچالها از نقطـه اي بـه نقطـه
ديگر حمل و انباشته مي گردد . موادي كه بوسيله رود خانه ها حمل و انباشته مي گردد مواد آبرفتـي
و موادي كه به وسيله باد جابجا و انباشته مي گردد لس و چنانچه به وسيله يخچالها منتقل و انباشته
گردد رسوبات يخچالي ناميده مي شوند .
 مواد آبرفتي حمل شده بستگي به اندازه ذرات ، دبي جريان ، شيب كف و خـصوصيات حـوزه
آبريز دارد . وقتي كه دبي جريان و يا شيب رودخانه كم گردد ، رودخانه قادر به حمل موادي كـه قـبلا

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

برداشته می باشد نمي باشد و در نتيجه مواد اضافي ته نشين و در بستر رودخانه انباشته و باعـث ايجـاد
تغييراتي در بستر رود مانند تشكيل و ايجاد مناطق سيل گير ، دلتا و جزاير و … مي شوند .
2-1- خصوصيات يك ذره رسوب منفرد
 جهت بررسي مسائل مربوط به حركت رسوب علاوه بر بررسي خواص كلي رسوب لازم اسـت
خصوصيات هر ذره به گونه مجزا نيز مورد بررسي قرار گيرد . خواصي از ذره عبارتند از : اندازه ، شـكل
جرم مخصوص ، وزن مخصوص ، زاويه ايستايي و سرعت سقوط ذره .

تعداد صفحه :100

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید