دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل
عنوان:
بررسي علل تصادفات و روشهاي كاهش اثرات آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده:
در تمام كشورها موضوع تصادفات جاده اي يكي از مهمترين عوامل مـرگ و ميـر بخصـوص در رده ي سـني
افرادي می باشد كه از لحاظ اقتصادي فعال محسوب ميشوند. اين موضوع بويژه در كشور مـا بسـيار مهـم اسـت
زیرا هم اكنون از لحاظ آمار تلفات در مكان اول جهان جاي داريم . هزينه هاي تصادفات هم در ايران بسـيار
بالاست و بطور مثال در سال هشتاد اين رغم بالغ بر چهار هزار ميليارد تومان كه معادل 3 % توليـد ناخـالص
ملي همان سال بوده می باشد. در مجموع براي كاهش تعداد و اثرات تصادفات بايد آغاز عوامل موثر بر تصـادفات
را شناسايي كرد مانند روسازي، حجم تردد خودروها، ضريب ساعت اوج (PHF) ، تأثیر پليس و جريمه ها
،بيمه و … و سپس براي هر كدام به تفكيك شرايط كاهش اثرات آنرا در تصادفات ، سنجيده ميشود.

مقدمه:
در حال حاضر تصادفات جاده اي و درون شهري يكـي از مهمتـرين علتهـاي مـرگ و ميـر در كشـورمان
بحساب مي آيد و با وجود تحقيقات بسياري كه سازمانها و ارگانهاي مختلف مانند سازمان ترافيك، وزارت
راه و … در اين باره انجام داده اند اما نتيجه آن بطور ملموس نظاره ن شده می باشد. آمارهايي در فصـل اول
در باره شدت و ميزان تصادفات آورده ميشود كه كشورهاي ديگر را با كشورمان مقايسه ميكند . همچنين
هزينه هاي كمي و كيفي مه در تصادفات متحمل مي شويم و محاسبه كل هزينههاي تصادفات در يـك
سال در فصل دوم آورده شده می باشد.
در فصل سوم مدلهاي رياضي كه براي تصادفات جاده اي و درون شهري ارائه شده می باشد ، آورده مي شـود
و سر انجام در فصل آخر هم به بررسي تك تك عوامل مهم در تصادفات و روشهاي پيشگيري و بهبود آن
آورده ميشود.

در بررسي تصادفات جادهاي از ديدگاه آمار برداري دو مورد كلي هست كه عبارتند از:
1- «گزارش دهي» كه شا مل تهيه اطلاعات اوليه و گزارش مقدماتي می باشد.
2- «بررسي» كه شامل جمعآوري اطلاعات تكميلي بعدي و گزارش نهايي ميباشد.
طبق اين تقسيمبندي، اگر اطلاعات مندرج در پروندة تصادف فقط همان گزارش پليس باشد، تصادف «گزارش»
شده اما «بررسي» نشده می باشد. اين طرز تقسيمبندي ساده همواره معايب و اشـكالاتي را بـه همـراه دارد . اولـين
اشكال اختصاص اولين مرحله به «گزارشدهي»می باشد ونه به «بررسي» كه اين با نظر پليس مغايرت دارد. پلـيس
مرحله «گزارشدهي» يك تصادف را هرچند ساده هم باشد، جزئي از «بررسـي» تصـادف مـيدانـد. بـه عـلاوه،

تشخيص و تعيين فقط دو مرحله فوقالذكر وظايفي را كه علاوه بر «گزارش دهي» هست به هم آميختـه و
بدين ترتيب تفاوتهاي اساسي بين ثبت يافتهها (اندازهگيريها و عكسها) و نتيجهگيريهاي مربوط به اينكـه اصـولاً
تصادف چگونه به وقوع پيوست (تفسير و استنباط ) را مبهم ميسازد.
بدين ترتيب، پنج مرحلهاي كه در بررسي تصادف ذكر ميشـود، بـه عنـوان يـك تقسـيمبننـدي قابـل قبـول در
كشورهاي توسعه يافته مورد قبول قـرار گرفتـه و مـورد عمـل قـرار مـي گيـرد. در هريـك از مراحـل پـنجگانـه
مزبور،عمليات زير بايد به گونه سيستماتيك انجام پذيرند:
1- «گزارشدهي»، مرحله اساسي جمعآوري اطلاعات اوليه می باشد كه به منظـور تشـخيص و دسـته بنـدي نـوع
تصادف، وضع افراد، ميزان خسارت و برنامهريزي مراحل بعد انجام مـيپـذيرد. درايـن مرحلـه مطلقـاً اظهـارنظر
قطعي و ابراز عقيده و تفسيري وجود ندارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- «بررسي محلي»، آزمايش و ثبت نتايج تصادف وهمچنين كسب اطلاعات اضافي در محل وقوع تصادف كـه
ممكن می باشد بعداً قابل حصول نباشند و آمار و اطلاعات و آمار تكميلي موردنياز گزارش تصادف مي باشـد. درايـن
مرحله نيز تنها اطلاعات موردنياز بوده و هنوز موقع تفسير و نتيجهگيري نيست.
3- «آماده سازي فني»، جمعآوري آخرين قسمتهاي اطلاعـات وآمـار و سـازماندهـي بـراي مطالعـه و تفسـير
اطلاعات می باشد. دراين مرحله اطلاعات جمـعآوري شـده در هـر سـه مرحلـه، مـنظم و كلاسـه شـده و پـاره اي
نتيجهگيريهاي اوليه راجع به شرايط و اوضاع و احوالي كه منجر به وقوع تصادف گردید به اقدام ميآيد.

تعداد صفحه :142

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

 


دیدگاهتان را بنویسید