دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي عمران ـ برنامه ريزي حمل ونقل
عنوان:
انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي
(تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق
ساختارهاي غيردولتي)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
تامين مالي پروژه هاي اقتصادي يكي از مهم ترين بحث ها و موانع توسعه اقتصادي به ويژه در كـشوره
هاي در حال توسعه مي باشد. بحث كمبود سرمايه و منابع مالي به ويژه از اواسط قرن بيستم از سـوي
رهبران كشورهاي در حال توسعه در مجامع بين المللي طرح شده و با وجود تـشك يل نهادهـاي پـولي
جهاني نظير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه علي الظاهر مي بايست تأثیر مهمـي در تـامين
مالي طرح هاي اقتصادي ايفا كنند. هنوز جريان بين المللـي سـرمايه بـه اقتـصاد كـشورهاي در حـال

توسعه باكندي رو به رو می باشد.
از آنجا كه بازار سرمايه در كشورهاي رو به رشـد از ابزارهـاي مناسـب تـامين مـالي نيـز برخـوردار
نيست. مشكل كمبود سرمايه يا به عبارت بهتر كمبود سرمايه گذاري اقتصادي در ايـن كـشورها ابعـاد
وسيع تري پيدا كرده می باشد.
بنابراين به روشهاي مختلف بايد نسبت به جذب منابع مالي و بهره گیری صـحيح آن در پـروژه هـاي
مختلف بهويژه پروژههاي سنگين از لحاظ مالي اقدام كرد و آنها با روش هاي علمي مـود مقايـسه قـرار
داده و بهترين گزينه را انتخاب نمود.
در اين سمينار علاوه بر برشمردن نحوه تامين مالي پروژه هاي حمل و نقلي، ارزيابي اقتـصادي آنهـا
نيز مورد توجه قرار گرفته می باشد.

مقدمه
كشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران از ويژگي هاي اقتصادي مناسـبي برخـوردار اسـت و مـي
بايست علاوه بر کوشش براي جذب سرمايه هاي خارجي بيشتر بر منابع تامين داخلي متكي باشند . ايـن
منابع كه سرچشمه گرفته از پس انداز ملي می باشد مي بايست با اتخـاذ سياسـت هـاي مناسـب پـولي و
تجهيز بازار سرمايه تامين گردد تا بتواند در پيشبرد اهداف و آرمان هاي اقتصادي كه همانا دستيابي به
رشد و توسعه اقتصادي پايدار می باشد موثر واقع گردد. در اين تحقيق به بحث تـامين مـالي و روش هـاي
علمي آن خواهيم پرداخت.
تامين مالي عبارت می باشد از جمع آوري وجوه براي ابتياع عوامل گوناگ ون مورد نياز توليد كالا يا ارائه
خدمت. به عبارت ديگر تامين مالي تامين سـرمايه مـورد نيـاز جهـت سـرمايه گـذاري در طـرح هـاي
اقتصادي مي باشد. خواه اين سرمايه به صورت وجوه نقد باشد يا به صـورت سـرمايه انباشـت شـده در
كالاهاي سرمايه اي يا واسطه اي (به عبارت بهتر دانش فني و فن آوري انباشـته در كالاهـاي سـرمايه
اي).
در اجراي پروژه هاي اقتصادي بحث عمده نحوه تامين مالي مي باشد كه چنانچه سرمايه گذار خود
از منابع مالي كافي برخوردار باشد در اين زمينه مشكلي بروز نمي كند. اما اگر وجوه مورد نياز سـرمايه
گذاري به تمامي در اختيار سرمايه گذار (اعم از حقيقي يا حقوقي دولتي يا خصوصي) نباشـد راه هـاي
تامين مالي يا شيوه هاي تامين مالي مورد توجه قرار مي گيرد.
اصولاً در اقتصاد نخستين و مهم ترين شيوه تامين مالي تبديل پس انداز ملـي بـه سـرمايه گـذاري
می باشد. اين تبديل ممكن می باشد از سوي دولت يا بخش خـصوصي (اعـم از حقيقـي يـا حقـوقي) صـورت
بگيرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملي به توليد ناخالص داخلي در حدي قابل توجه قرار گيرد مشكلي
به عنوان كمبود منابع سرمايه گذاري در اقتصاد بروز نمي كند اما زماني كه ميل به مصرف در مـصرف
كنندگان (اعم از خصوصي يا دولتي) در حدي بالا باشد كه همواره منابع نـاچيزي بـراي پـس انـداز و
تبديل آن به سرمايه گذاري باقي گذارد تنگناي كمبود منابع سرمايه گذاري بروز مي كند.
در اغلب كشورهاي در حال توسعه مانند ايران به لحاظ عرضه كل رشد جمعيـت و فـشار تقاضـا
براي ابتياع كالاها و خدمات مصرفي و… همواره سطح پس انداز ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي در
حد قابل توجه نسبت و لذا سرمايه گذاران همواره با كمبود منابع براي سرمايه گـذاري در طـرح هـاي
اقتصادي مواجه مي باشند. اگر شرايط اقتصادي به گونه اي باشد كه فشارهاي تورمي سير نزولي ارزش
پول ملي را به وجود آورد و پیش روی بازار معاملات كاذب و دلالي (ارز ، سكه ، كالاهاي مصرفي بـادوام
، زمين و …) نيز رونق داشته پس انداز كنندگان تمايلي به نگهداريي وجوه نقد خود در نظام بـانكي يـا
سرمايه گذاري آن در طرح هاي اقتصادي نشان نمي دهند و اين امر بر انباشت سرمايه براي سـرمايه –

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گذاري اثر منفي دارد.

تعداد صفحه :177

قیمت: شش هزار تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید