دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي شيمي – فرآيند

عنوان :
بررسي انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسماي همراه پالس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده:
رآکتورهاي پلاسما يک روش مناسب براي دستيابي به بازدهي و نتايج مناسب در شرايط
عملياتي ساده و در نتيجه ارزان تر- نسبت به روشهاي حرارتي مرسوم- . مي باشند در اين ميان
رآکتورهاي کرونا پالسي با شرايط عملياتي سهل الوصول مانند دماي اتاق و فشار اتمسفريک و
بازدهي انرژي بالا(در شرايطي خاص بالاتر از رآکتورهاي ديگر) و گستره ي متنوع کاربرد جايگاه ويژه
اي دارند. چه در بيشتر فرآيندهاي موجود يعني تبديل مواد و توليد مواد ارزشمندتر، فعاليت هاي
زيست محيطي مانند حذف آلاينده هاي آب و هوا مي توان اين رآکتورها را به کار گرفت.
افزايش فرکانس پالس نتيجه اي مثبت در بهبود بازدهي اين رآکتورها دارد. در کنار آن تنظيم ساير
پارامترهاي سيستم مانند شدت جريان، ولتاژ و بهره گیری از گاز همراه مناسب در داخل رآکتور بسته به
نوع عمليات، از عواملي هستند که در طراحي اين رآکتورهاي بايد در نظر گرفته گردد.
با در نظر داشتن نتايج موجود، بهره گیری از دي اکسيد کربن به همراه متان در رفرمينگ متان، اکسيژن و
اوزون براي حذف فنول و ساير ترکيبات ارگانيک در فرآيندهاي حذف آلاينده ها و نيتروژن براي
حذف اکسيدهاي نيتروژن NOX در داخل رآکتور پلاسماي پالسي مناسب مي باشد.
حرکت اين دسته از رآکتورها به سمت صنعتي شدن آغاز شده و با در نظر داشتن ويژه گي هاي بارز و
منحصر به فرد آن شتاب قابل توجهي نيز گرفته می باشد. در حال حاضر بيشتر طرح هاي پايلوت و
صنعتي پلاسماي پالسي مربوط به حذف آلاينده ها مي باشد.

مقدمه:
واژه پلاسما که تا ديروز معرف حالت چهارم ماده بود، خيلي زود توانست مبدل به
نامي فراگير در صنايع درگير با فرزندان علوم پايه يعني رشته هاي مهندسي و

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پزشکي گردد . به طوري که امروزه حتا بيشتر تحقيقات فيزيکدانان پلاسما نه درمورد
ماهيت آن که در جهت گسترش روشهايي می باشد که نتيجه ي آن در حوزه هاي
کاربردي اين علم کارساز مي گردد . به اين ترتيب امروزه کمتر شاخه ا ي از مهندسي
را ميتوان پيدا نمود که فرآيندهاي پلاسمايي در آن کاربرد نداشته باشند.
در اين ميان مهندسي شيمي با شاخه هاي گسترده و انشعاب هـاي فـراوانش کـه تـا
ميانه ي ساير رشته ها پيش رفته می باشد، شايد به نوعي بيشتر ا ز باقي علوم مهندسـي
با انواع کاربردي پلاسما سروکار داشته باشد .
سنتز و توليد مواد مورد نياز ا ز مواد اوليه، حذف آلاينده هـا و کوشـش بـ راي حفـظ
محيط زيست و اکوسيستم، پليمريزاسيون، پوشـش دهـي سـطوح و حتـا فرآينـدهاي
انجام شونده در مقياس نانوتکنولوژي که بعـضا در ايـن رشـته ا نجـام و بررسـي مـي
شوند، به کار بستن متدهاي نوين عملياتي با کيفيـت کـار و بـازدهي بـالاتر، هزينـه
تمام شده مناسب تر و ايجاد محصولات واسط کمتر و در نتيجـه جلـوگيري ا ز آلـوده
گي و ضايعات کمتر را ايجاب مي کند.
بهره گیری ا ز يک محيط پلاسمايي در داخل رآکتورها بـه جـاي عمليـات و فرآينـدهاي
کلاسيک همچون بهره گیری ا ز مبدل، بويلرها و ساير روشهايي کـه بـا توليـد و ا نتقـال
انرژي، دستيابي به انرژي اکتيواسيون مورد نياز بـرا ي حرکـت سيـستم شـيميايي را
فرآهم مي آورد، ايده ايست که نه تنها ديگر نو نمي باشد کـه انـدک انـدک بـه يـک
روش مهم و قابل قبول تبديل شده می باشد و حتا شـگفت آور نيـست ا گـر روزي جـاي
روشهاي قديمي را گرفته و يا در کنار آن ها به کار گرفته گردد.
ايجاد پلاسما به کمک يک حالتي ا ز جريان که به صـورت پـالس هـايي ا ز ا نـرژي در
کسري ا ز ثانيه به سيستم داده شـود، پيـشرفت ديگـري اسـت کـه امـروزه بـه دليـل
سودمندي هاي فراوان مورد توجه قرار گرفته می باشد و توانسته با اتکا بـه نتـايج بهتـر
خود گوي برتري را در بيشتر زمينه ها ا ز پلاسماهاي پيوسته بربايد.
در اين جا رآکتورها و شبه رآکتورهايي(سيستم هايي که ا گرچـه رآکتـور بـه معنـاي

کلاسيک نيستند ولي در آن ها واکنش رخ مي دهـد .) را کـه بـا اسـتفاده ا ز تکنيـک
پالس در آن ها حالت پلاسما ايجاد شده و با بهره گیری ا ز آن واکنش ا نجـام و هـدايت
خواهد گردید، بررسي نمـوده و ضـمن مقايـسه ي انـواع آن بـا يکـديگر، شـرايط کـار و
مزاياي هريک را مشخص کرده و کاربرد هرکدام را با در نظر داشتن نقاط ضعف و قـوت آن
بيان و انتخاب نماييم.

تعداد صفحه :114

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید