دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
گروه مهندسي برق ـ قدرت
سمينار كارشناسي ارشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان :
مدار امپدانسی     Z-SOURCE INVERTER  

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

در اين پروژه از مداري با عنوان مدار امپدانسي z-source inverterو روش كنترلي
آن بحث ميكنيم . مداري كه قابليت اتصال و كوپل با تمام انواع مبدلهاي ac to dcو dc
 to acو dc to dc وac to ac را دارد .از مزاياي ديگر آن ، قابليت اتصال به هر دوي
اينورترهاي منبع جرياني و ولتاژي می باشد .
در واقع اين مدار اتصال دو خازن و دو سلف در شرايط متقارن و بصورت ضربدري
و مابين منبع dc و مبدل اسـت . اسـتفاده از ايـن مـدار بـدليل توانـائي ايـن مـدار در
افزايش و بوست ولتاژ به مقدار دلخواه (با در نظر داشتن محـدوديتهاي سـخت افـزاري و )
افزايش مناسب و بموقع ولتاژ می باشد بنـابراين در شـرايطي كـه امكـان افتـادگي ولتـاژ
( voltage sag) و فيليكر و ساير اغتشاشات ولتاژي از سوي منبع وجود داشته باشد
و يا افت ولتاژ بدليل ايجاد جريان بالا در خط كه عواملي مانند اتصالي يـا راه انـدازي
موتور را دارد ،باشد ميتوان از اين مدار بهره گیری نمود .
كنترل وراه اندازي موتورها و dspها نيز ميتوانند بدليل تغيير شرايط موتور با توجـه
به مشخصه هاي سرعت موتور دچار تغيير ولتاژ شوند ، در اين موقع نيز z-s ميتواند
تأثیر خوبي را ايفا كند.

در اين پروژه ما سعي در معرفي و توضيح بيشتر مدار z-s و ايجاد قابليت توس ط آن
را داريم و در پايان توسط نرم افزار matlab نتايج شبيه سازي يك اينورتر ولتـاژي
كه با مدار z-s كوپل شده می باشد را در جهت افزايش ولتاژ نشان ميدهيم.

مقدمه
روشهاي بسياري جهت بالابردن كيفيت تـوان و همچنـين كنتـرل ولتـاژ هـم از لحـاظ
جلوگيري از تغييرات ناخواسته و هم تغيير خواسته كاربرد يافته می باشد
مداري ديگر براي كنترل ولتاژ كه يك مدار امپدانس اسـت بـا نـام z-source موجـود
می باشد كه مشخصه هاي بهتري نسبت به كنترلرهاي ديگر ميتواند ارائه كند و در تمـام
انواع مبدلها اعم از dc-ac و dc-dc و ac-dc و ac-ac و درانيورترها در هر دو حالت
ولتاژي و جرياني ميتواند بكار رود .
اين مدار در اصل واسطهاي بين منبع و مبدل ميباشد و مزيت مشتركي را براي تمام

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبــدلهاي در مقيايســه بــا مبــدلهاي ولتــاژي و يــا جريــاني تجــاري (معمــولي) كــه
محدوديتهاي در كاربردشان وجـود دارد بوجـود مـي اورنـد . بـراي معرفـي از كوپـل
اينورتر و z-source بهره گیری ميكنيم.

تعداد صفحه : 90

قیمت: شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید