دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي برق – كنترل

عنوان :
بررسي روشهاي كنترل پديده سرج در كمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
 ناپايداري هاي آئروديناميكي فلو مي توانند كمپرسور را بطور جدي آسيب رسانند و ناحيه عملكرد
سيستم را محدود نمايند بنابراين بايستي براي اجتناب از آنها چاره اي انديشيد.
ناپايداري سرج عبارتست از نوسانات يكبعدي كه منجر به افـزايش فـشار و فلـوي جرمـي كمپرسـور مـي
گردد.سرج ناحيه كاري سيستم را به شدت تحت تاثير قرار داده و راندمان آن را كاهش مي دهد و نهايتـا
منجر به آسيب جدي كل سيستم مي گردد. اين پديده در نرخ هاي فلوي جرمـي كـم كمپرسـور رخ مـي
دهد و نتيجه آن ايجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوي جرمي خروجي از كمپرسور می باشد.
تاكنون كارهاي زيادي براي حذف مشكل سرج انجام شده می باشد و بيشتر اين كارها بر اساس كـار گرايتـزر
(1976) و موره (1986) مي باشند. زيرا اين افراد اولين كساني بودند كه مدلهاي ديناميكي را براي آنـاليز
و طراحي سيستمهاي كنترل جهت سيستمهاي فـشرده سـازي و پايدارسـازي آنهـا ، پيـشنهاد نمودنـد و
مدلهاي ارائه شده توسط آنها بطور گسترده اي مورد بهره گیری و بهـره بـرداري سـاير محققـين ايـن زمينـه
كاري قرار گرفته می باشد. در اين مجموعه هدف ما بررسي مدلهاي مختلف و همچنين كنترلرهاي بكار رفتـه
جهت كنترل پديده هاي ناپايداري فلو در كمپرسورها مي باشد.

مقدمه:
كمپرسورها به دليل كاربرد گسترده اي كه در صنايع مختلف براي فشرده سازي و انتقال گازها دارند
از اهميت ويژه اي بر خوردارند. پديده سرج كه يك ناپايداري فلو در كمپرسورها به حساب مي آيد، ناحيـه
عملكرد سيستم فشرده سازي را محدود مي نمايد و مانع از دستيابي به حـداكثر رانـدمان كمپرسـور مـي
گردد. لذا كنترل اين پديده از مدتها قبل در كـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت . تـاكنون روشـهاي
مختلفي جهت كنترل اين ناپايداري در كمپرسورهاي محوري و گريز از مركز پيـشنهاد گرديـ ده اسـت. بـا
در نظر داشتن كاربرد كمپرسورهاي محوري در موتورهاي جت و هواپيما، بيشتر كارهـا در زمينـه كنتـرل سـرج
مربوط به كمپرسورهاي محوري مي باشد، در اين مجموعه ما روشهاي نوين كنترل سرج در كمپرسورهاي
محوري و سانتريفيوژ را كه مبتني بر كنترل فعال مي باشند بررسي مي نماييم.

مقدمه
در اين مجموعه هدف ما بررسي مدلهاي مختلف و همچنين كنترلرهاي بكار رفته جهـت كنتـرل پديـده
هاي ناپايداري فلو در كمپرسورها مي باشد. ناپايداري هاي آئروديناميكي فلو مي توانند كمپرسور را بطـور
جدي آسيب رسانند و ناحيه عملكرد سيستم را محدود نمايند بنابراين بايستي براي اجتناب از آنهـا چـاره
اي انديشيد.
آغاز مدلهاي استخراج شده براي سيستم هاي فشرده سازي محوري و گريز از مركز را معرفي مي نماييم،
سپس به بررسي روشهاي مختلف ارائه شده تا كنون براي كنترل ناپايداري سرج در كمپرسور هاي محوري
و گريز از مركز مي پردازيم، نهايتا مقايسه روشهاي مختلف با يكديگر و نتيجه گيري پاياني را مي آوريـم و
در انتها چند مدل تجاري كنترلرهاي آنتي سرج را معرفي مي نماييم.
 پيشينه تحقيق
 مدل ديناميكي به دست آمده براي كمپرسور هاي محوري و سانتريفيوژ بر اسـاس مـدل دو حالتـه بـا
پارامترهاي lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرايتزر مي باشد [10]كـه مبنـاي طراحـي كنترلرهـاي
آنتي سرج از گذشته تا كنون براي اين كمپرسورها مي باشد. در روشـهاي قـديمي كنتـرل سـرج تكنيـك
مورد بهره گیری، اجتناب از سرج بود. در اين روشها از ابزارهاي مختلفـي بـراي دور نگـه داشـتن نقطـه كـار
كمپرسور از ناحيه اي كه در آن سرج رخ مي دهد، بهره گیری مي گرديد . از نظر عملي خطـي بـه نـام خـط
كنترل سرج در فاصله اي دورتر از خط سرج ترسيم مي گردد تا بدين وسيله يك حاشيه اجتنـاب از سـرج
در منحني مشخصه كمپرسور به دست آيد. اين روش ما را مطمئن مي سازد كه نقطه كـار سيـستم خـط
سرج را قطع نمي كند و لذا پديده سرج به وقوع نمي پيوندد . اين روش ناحيه كاري كمپرسور را به ناحيـه
اي كه سيستم در وضعيت حلقه باز در آن ناحيه پايدار می باشد، محدود كرده و لذا رانـدمان كـل سيـستم را
محدود مي كند.

تعداد صفحه :122

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت: شش هزار تومان

 

 

***

—-

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید