دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان :
مقايسه عملكرد روشهاي مختلف انتقال حرارت تابشي دركوره ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده
 جهت آناليز انتقال حرارات در بويلرها روشهاي مختلفي مانند كوره طويل، محفظه احتراق كاملاً آميخته،
ناحيهاي و شار هست، در مطالعه حاضر اين روشها توضیح داده شده اند.
براي مقايسه بين آنها از يك كوره نمونه با ابعاد ارتفاع 90 ft، عرض 30 ft، طول22 ft كه داراي 12 مشعل مي
باشد بهره گیری شده، كه نتايج آن در فصل 5 آورده شده می باشد.
نتايج بدست آمده در اين بررسي و همچنين مطالعات ديگر نشان مي دهد كه روش ناحيه اي Hottel تكنيك
مفيدي جهت بررسي آناليز انتقال حرارتي در كوره ها مي باشد.
كلمات كليدي
بويلر- انتقال حرارت تابشي – – توزيع شار حرارتي – دبي بخار توليدي

مقدمه:
دو وظيفه اساسي بخش تابشي كوره، احتراق سوخت و انتقال انرژي به سيال فرايند می باشد . بـر حـسب ظرفيـت
كوره، كيفيت كوره،كيفيت سوخت، نوع طراحي و هزينه هاي كلي كوره، دو اقدام مذكور مـي توانـد در يـك بخـش
مجزا ويا در دو بخش مجزا صورت گيرد. اگر ظرفيت كوره كم باشد يا كيفيت احتراقـي سـوخت نـازل باشـد، بـراي
جلوگيري از سرد شدن گازها قبل از تكميل واكنشهاي احتراق، در ابتـدا احتـراق در يـك محفظـه و سـپس انتقـال
حرارت در محفظه ديگر بوقوع مي پيوندد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تلفيق فرايندهاي احتراق و انتقال حرارت در يك محفظه منفرد باعث پيچيدگي عمليات ك وره شده و مستلزم
تنظيم دقيق توزيع فلاكس حرارتي به سيال فرايند می باشد.
اگر ظرفيت كوره زياد باشد، تفكيك بخشهاي احتراق و انتقال حرارت از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبـوده
و باعث ازدياد مخارج كل مي گردد. بدين سبب در كوره هاي صنعتي اقدام احتراق و انتقال حـرارت توامـاٌ در يـك
محفظه صورت مي گيرد.
ايجاد مدل رياضي براي پيش بيني متغير هاي طراحي و عملياتي در طي فرايندهاي احتراق و انتقـال حـرارت
بسيار پيچيده بوده و عموماً تكيه بر تجارب عملي دقيق، نتايج رضايتبخشي را بدنبال دارد. بطور كلـي سـه مـدل در
طراحي كوره ها در نظر گرفته مي گردد:
الف- كوره طويل
ب- محفظه احتراق كاملاً يكنواخت
ج- روش منطقه اي
كه درفصلهاي4-3-2 هر يك از اين روشها بررسي مي گردند.

كوره چيست ؟
كوره داراي تجهيزاتي می باشد كه توسط آنها، درون يك محفظه عايق، حرارت ناشي از احتـراق سـوخت، بـه سـيال
فرايند منتقل مي گردد. سيال فرايند در لوله هايي جريان دارد كـه عمومـاً در امتـداد جـداره هـا و سـقف محفظـه
احتراق نصب شده اند. عامل اصلي انتقال حرارت مكانيزم تشعشع مي باشد.
وظيفه اصلي كوره، تامين حرارت معيني به سيال فرايند، تحت درجه حرارتهاي بالا مي باشد. اين اقدام بايـستي
بدون افزايش بيش از حد حرارت، در نقطه معيني از سيال و يا اجزاء بدنه كوره انجام گردد. به عبارت ديگـر، حـرارت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بايد حتي الامكان بصورت يكنواخت توزيع گردد.

تعداد صفحه :49

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


دیدگاهتان را بنویسید