شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
لایه مرزي و نیروي پسا و برآ در جریان سیال اطراف جسم و روش هاي کاهش
نیروي پسا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
در اواخر قرن نوزدهم، مکانیک سیالات به دو شاخه مجزا تقسیم شده بود که هیچ وجه
مشترکی نداشتند . در یک سو علم “هیدرودینامیک تئوري” وجود داشت که از معادلات حرکت
اولر بدست آمده بود که تا حد بالایی از تکامل پیشرفت کرده بود. اما این شاخه از لحاظ عملی
کاربرد اندکی داشته می باشد، زیرا نتایج حاصل از آن که روابط کلاسیک هیدرودینامیک را سبب می
شدند به روشنی با تجربیات روزانه در تضاد بودند. در جبهه مقابل، مهندسان که با مسائل عملی
مکانیک سیالات در تماس بودند شاخه دیگر مکانیک سیالات یعنی “هیدرولیک” را به وجودآوردند.
این بخش بر دامنه وسیعی از آزمایشات استوار بود و در مدل ها و اهداف از هیدرودینامیک فاصله
زیادي گرفت. این موفقیت بزرگ پراندل در اوایل قرن بیستم بود که این دو شاخه واگراي مکانیک
سیالات را به هم متصل نمود. پراندل نشان داد که جریان عبور کننده از روي یک جسم را می توان
به دو قسمت تقسیم نمود. یک لایه بسیار نازك که به جسم متصل می باشد ( لایه مرزي ) و در آن
لزجت داراي اهمیت می باشد، و بقیه جریان که در آن می توان از لزجت صرفنظر نمود ..
یکی از مهمترین کاربردهاي تئوري لایه مرزي، محاسبه نیروي پسا بر روي اجسام
مختلف، نظیر یک صفحه مسطح با زاویه حمله صفر، یک کشتی، بال یک هواپیما، بدنه هواپیما یا
پره هاي یک توربین می باشد. پروسه اي که در آن یک بال، مقدار ماکزیمم نیروي برآ را خواهد
داشت که در این حالت احتمال جدایی جریان نیز هست نیز تنها با به کارگیري تئوري لایه
مرزي قابل مطالعه می باشد .
در این سمینار، در آغاز بعضی از مفاهیم مربوط به لایه مرزي تشریح گردیده می باشد و پس
از آن به مطالعه نیروهاي وارد بر اجسام در حین عبور سیال از اطراف آنها، یعنی نیروي برآ و
نیروي پسا پرداخته شده می باشد و درآخر به دلیل اهمیت کاهش پسا، بعضی از روش هاي کاهش
پسا ارائه شده اند .

کلمات کلیدي :
لایه مرزي، عدد رینولدز، جریان آرام و درهم، انتقال جریان، جدایی لایه مرزي، نیروي برآ، ضریب
برآ، سیرکولاسیون، آیروفویل، نیروي پسا، ضریب پسا، پساي اصطکاکی، پساي فشاري ، پساي
القایی، پساي تداخلی، پساي شکلی، پساي موج، پساي اسپري، پساي موج سازي، کاهش پسا

مقدمه:
نیروي برآ را می توان با کاربرد آن در صنایع هوایی بهتر درك نمود. ویژگی بارز هواپیما در
مقایسه با سایر وسایل نقلیه، توانایی پرواز آن در هوا می باشد که نیروي مخالف این اقدام نیروي
جاذبه می باشد . نیروي جاذبه بر تمام اجسامی که بر روي سطح زمین یا نزدیک آن قرار گرفته
باشند اثر می کند، اما هنگامی که جسمی می خواهد از زمین بلند گردد، نمود بیشتري می یابد.
پس براي آنکه جسمی به هوا بلند گردد، بایستی نیرویی برابر یا بزرگتر از وزن آن در جهت مخالف
به آن وارد گردد که این نیرو نیروي برا نام دارد. براي آنکه هواپیما در حالت افقی به پرواز ادامه
دهد، بایستی نیرویی برآیی برابر وزن آن توسط بال هاي آن تولید گردد. که در این سیمنار در مورد
آن توضیح داده شده می باشد.
نیروي پساي وارد بر اجسام یا نیروي مقاوم را نیز زمانی می توان بهتر درك نمود که به این
مسئله توجه کنیم که مساله کاهش نیروي مقاوم در برابر حرکت اجسام داخل یک سیال، و در

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه، امکان دستیابی به سرعت هاي بالاتر و نیز کاهش مصرف سوخت، یا منابع مورد نیاز
انرژي براي حرکت جسم، از دیر باز مورد توجه دانشمندان ومحققان بوده می باشد از. سوي دیگر
کاهش نیروي مقاوم یا درگ ، علاوه بر موارد فوق، امکان طی مسافتهاي بیشتر به ازاي دفعات
کمتر سوخت گیري ، میزان آلودگی کمتر محیط، همچنین بالا رفتن عمر کارکرد تجهیزات را به
دنبال دارد. امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت، افزایش سرعت متحرك و پاکیزگی
محیط زیست موثر می باشد، رو به گسترش می باشد .
بطور مثال براي اجسام شناور می توان گفت که ، مقاومت پیش روی حرکت اجسام شناور
به شکل هاي مختلفی هست و دسته بندي می گردد ، لیکن در یک سیال تراکم ناپذیر نظیر
آب مقاومت سیال در برابر حرکت عبارت می باشد از مقاومت موج سازي، اصطکاك پوسته اي و
مقاومت فشاري .
براي اجسام پرنده نیز می توان گفت که مزایاي کاهش نیروي پسا در اجسام پرنده عیان
می باشد . کاهش نیروي پسا در تمام پارامترهاي عملکرد ، مثل ماکزیمم سرعت ، شتاب گیري سریع
تر، کمتر کردن فاصله برخاست و میزان سوخت مصرفی مؤثر می باشد .

تعداد صفحه :145

قیمت: شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com